Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Τζ. Μπους ο πρεσβύτερος ο κήρυκας της «νέας τάξης πραγμάτων»

Πέθα­νε χθες Παρα­σκευή σε ηλι­κία 94 ετών ο πρώ­ην Πρό­ε­δρος των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών Τζορτζ Χέρ­μπερτ Ουό­κερ Μπους, κατά τη διάρ­κεια της θητεί­ας του οποί­ου εξα­πο­λύ­θη­κε η «Καται­γί­δα της Ερή­μου», ο πόλε­μος που σήμα­νε την αρχή πολε­μι­κών συγκρού­σε­ων και ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ων ανά τον κόσμο για την επι­βο­λή της «νέας τάξης πραγ­μά­των» (διαρ­κής πόλε­μος κατά πάντων για την επι­βο­λή αμε­ρι­κα­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων). Έκτο­τε ο ένας πόλε­μος δια­δέ­χε­ται τον άλλο και έχουν ματο­κυ­λί­σει και κατα­λη­στεύ­σει τους λαούς. Έχουν γεμί­σει τον κόσμο με κρά­τη προτεκτοράτα.

Δεν κέρ­δι­σε δεύ­τε­ρη προ­ε­δρι­κή θητεία καθώς παρα­βί­α­σε την υπό­σχε­σή του ότι δεν θα επέ­βαλ­λε νέους φόρους.

Ο Μπους, ο 41ος πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, έζη­σε περισ­σό­τε­ρο απ’ όλους τους προ­κα­τό­χους του. Ο θάνα­τός του στις 10:10 (ώρα κεντρι­κών ΗΠΑ) ανα­κοι­νώ­θη­κε με δήλω­ση που εκδό­θη­κε από τον εκπρό­σω­πό του Τζιμ Μακ­Γκραθ. Πατέ­ρας του άλλου Προ­έ­δρου δολο­φό­νου των λαών, Τζ. Μπυς του νεότερου.

Ο πετρε­λαιάς  Τζ. Μπους, γεν­νή­θη­κε στις 12 Ιου­νί­ου 1924, ήταν γιος γερου­σια­στή, μέλος του Κογκρέ­σου. Ο Τζ. Μπους διε­τέ­λε­σε επί­σης αντι­πρό­ε­δρος των ΗΠΑ από το 1981 έως το 1989 επί προ­ε­δρί­ας Ρήγκαν, διευ­θυ­ντής της CIA, από το 1976 έως το 1977 επί προ­ε­δρί­ας Τζέ­ραλντ Φορντ, ενώ ήταν και πρέ­σβης των ΗΠΑ στη ΛΔ της Κίνας από το 1974 έως το 1975 και πρέ­σβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ από το 1971 έως το 1973. Το 1967 εξε­λέ­γη μέλος της βου­λής των αντι­προ­σώ­πων για τη δεύ­τε­ρη εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια του Τέξας έως το 1971.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο