Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο τραγουδιστής Γιάννης Καλατζής

«Έφυ­γε» από την ζωή ο γνω­στός και αγα­πη­τός τρα­γου­δι­στής Γιάν­νης Καλα­τζής σε ηλι­κία 74 ετών .

Ήταν ένας από τους πιο δημο­φι­λής τρα­γου­δι­στές του ελλη­νι­κού τρα­γου­διού στις δεκα­ε­τί­ες 60 και 70, ενώ τα τρα­γού­δια του αγα­πή­θη­καν και από τη νεό­τε­ρη γεννιά.

Την είδη­ση ανέ­βα­σε στο facebook ο γνω­στός στι­χουρ­γός Ηλί­ας Φιλίπ­που, ο οποί­ος και ανέφερε:

«Σήμε­ρα έφυ­γε απ’τη ζωή ένας τρα­γου­δι­στής που άφη­σε το δικό του στίγ­μα την επο­χη που ξεκί­νη­σα αυτή τη δουλειά.…
ο Γιάν­νης Καλατζής…Γεννήθηκε στα χρό­νια της Κατο­χής και …στη δεκα­τε­τία του ’70 έκα­νε αμέ­τρη­τες επιτυχίες…ΞΕΝΑΚΙ…ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙΔΙΑ,Ο ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ο ΛΟΧΙΑΣ.ΚΥΡΑΓΙΩΡΓΑΙΝΑ,ΕΠΙΠΟΛΑΙΟ ΜΕ ΛΕΣ,ΔΕΛΦΙΝΙ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙ,ΑΣΠΡΑ ΘΑ ΦΟΡΕΣΩ,ΠΑΡΑΜΥΘΑΚΙ ΜΟΥ, κ.λ.π κ.λ.π

Ένας άνθρω­πος χαμη­λών τόνων,χωρίς έπαρση,με ιδιαί­τε­ρο χρώ­μα φωνής που άφη­σε πίσω του δεκά­δες επιτυχίες.….και εδώ και πολ­λά χρό­νια είχε κυρο­λε­κτι­κά χαθεί απ το μου­σι­κό προσκήνιο
Συλ­λη­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νειά του»

Ο Γιάν­νης Καλα­τζής (29 Απρι­λί­ου 1943) είναι Έλλη­νας τρα­γου­δι­στής, ο οποί­ος ήταν ιδιαί­τε­ρα δημο­φι­λής στην Ελλά­δα στα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του ’60 μέχρι και τα μέσα της δεκα­ε­τί­ας του ’70.[1]

Γεν­νή­θη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το 1943. Η καριέ­ρα του ως τρα­γου­δι­στής ξεκί­νη­σε στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του 1960, όταν ο ίδιος ήταν μέλος του Τρίο Μορέ­νο στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, μέχρι που εγκα­τα­στά­θη­κε στην Αθή­να, όπου αρχι­κά είχε συνερ­γα­στεί με τον διά­ση­μο συν­θέ­τη Γιώρ­γο Μητσάκη.

Η δημο­τι­κό­τη­τά του άρχι­σε να αυξά­νε­ται και είχε μια παρα­γω­γι­κή συνερ­γα­σία με μερι­κούς από τους πιο διά­ση­μους Έλλη­νες συν­θέ­τες της περιό­δου — Μάνος Λοΐ­ζος, Σταύ­ρος Κου­γιουμ­τζής, Γιώρ­γος Κατσα­ρός, Μίμης Πλέσ­σας, ο Γιάν­νης Σπα­νός, και Τόλης Βοσκόπουλος.

O Καλα­τζής συμ­με­τεί­χε στο άλμπουμ μαζί με τρα­γου­δι­στές όπως ο Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, η Χάρις Αλε­ξί­ου, ο Γιάν­νης Πάριος, η Μαρί­ζα Κωχ, η Λίτσα Δια­μά­ντη και ο Κώστας Σμο­κο­βί­της, eμφα­νί­στη­κε επί­σης σε δέκα ταινίες.

Ο Καλα­τζής θεω­ρεί­ται ένας από τους καλύ­τε­ρους τρα­γου­δι­στές της επο­χής και τα τρα­γού­δια του έχουν ερμη­νευ­θεί και από τους νεό­τε­ρους τραγουδιστές.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο