Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο τραγουδιστής και συνθέτης Αντώνης Ρεπάνης

Έφυ­γε από τη ζωή σε ηλι­κία 86 ετών ο Αντώ­νης Ρεπά­νης, ένας κορυ­φαί­ος του λαϊ­κού τρα­γου­διού. Ερμη­νευ­τής, δεξιο­τέ­χνης της κιθά­ρας, συν­θέ­της, καθιε­ρώ­θη­κε την δεκα­ε­τία του 60 με τρα­γού­δια των Τσι­τσά­νη, Χιώ­τη, Μπα­κά­λη κ.ά. και αργό­τε­ρα με μεγά­λες επι­τυ­χί­ες σε δική του σύν­θε­ση και σε ερμη­νεία των Διο­νυ­σί­ου, Γαβα­λά (Χτες το βρά­δυ στην ταβέρ­να, Παλια­τζής, Αγά­πη μου επι­κίν­δυ­νη) αλλά και σε δικές του ερμη­νεί­ες (Η διπρό­σω­πη, Δυο γυναί­κες-δυο αγάπες).

Ο Αντώ­νης Ρεπά­νης, γεν­νή­θη­κε το 1933 στο Περι­στέ­ρι και στην καριέ­ρα του εμφα­νί­στη­κε σε όλα τα μεγά­λα κέντρα του λαϊ­κού τρα­γου­διού (Τριά­να, Φαλη­ρι­κόν, Τζί­μης ο Χοντρός, Περι­βό­λας) στο πλευ­ρό όλων των μεγά­λων, ενώ για 20 χρό­νια είχε μετα­τρέ­ψει την «Αστρο­φεγ­γιά» στα Κάτω Πατή­σια σε δικό του στέ­κι όπου παρέ­δι­δε ιδιαί­τε­ρα μαθή­μα­τα στους πιστούς που συνέρ­ρε­αν για να τον απολαύσουν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο