Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Χένρι Κίσινγκερ — Το βιογραφικό του στάζει αίμα

Πέθα­νε ο Χέν­ρι Κίσιν­γκερ , παλιά «καρα­βά­να» του αμε­ρι­κα­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού, πρώ­ην υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών (επί Προ­έ­δρου Ρίτσαρντ Νίξον), μετέ­πει­τα σύμ­βου­λος πολ­λών Αμε­ρι­κα­νών Προ­έ­δρων και πολ­λών ιμπε­ρια­λι­στι­κών εγκλη­μά­των για τα οποία τιμή­θη­κε και με Νόμπελ!!!

Το βιο­γρα­φι­κό του στά­ζει από αίμα αθώ­ων. Τόσο που στά­θη­κε αδύ­να­το να απο­κρυ­φτεί. Για το λόγο αυτό διώ­κε­ται σε πολ­λές χώρες της υφη­λί­ου ως ηθι­κός αυτουρ­γός εκα­το­ντά­δων ή και χιλιά­δων εγκλη­μά­των. Δεν «εγκλι­μά­τι­σε», απλώς προ­ώ­θη­σε με τον πλέ­ον απο­τε­λε­σμα­τι­κό τρό­πο την πολι­τι­κή επικυριαρχίας.

Ο Κίσιν­γκερ , κατά τη διάρ­κεια της θητεί­ας του στην αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση και κατέ­χο­ντας παράλ­λη­λα τη θέση του προ­ε­δρι­κού συμ­βού­λου σε θέμα­τα ασφα­λεί­ας, ήλεγ­χε και ενέ­κρι­νε τις επι­χει­ρή­σεις της ΣΙΑ και των λοι­πών μυστι­κών υπη­ρε­σιών των ΗΠΑ, ενώ συμ­με­τεί­χε ενερ­γά στο σχε­δια­σμό πρα­ξι­κο­πη­μά­των και άλλων στρα­τιω­τι­κών ή μη ανα­τρο­πών και επι­χει­ρή­σε­ων ανά την υφή­λιο (Ινδο­κί­να, Μπα­γκλα­ντές, Χιλή, Κύπρος, Ανα­το­λι­κό Τιμόρ). Ο συστη­μα­τι­κός δε, χαρα­κτή­ρας των εγκλη­μά­των, ο σχε­δια­σμός, η έκτα­ση αλλά και τα κίνη­τρα που ωθού­σαν τον πρώ­ην υπουρ­γό Εξωτερικών,οδήγησε σε απαί­τη­ση πάρα πολ­λών ανά τον κόσμο να δικα­στεί για εγκλή­μα­τα πολέ­μου. Για τον απρο­κά­λυ­πτο ρόλο του σε απο­φά­σεις όπως οι μαζι­κοί βομ­βαρ­δι­σμοί των ΗΠΑ στην Καμπό­τζη, ή η αμε­ρι­κα­νι­κή υπο­στή­ρι­ξη στον ινδο­νή­σιο δικτά­το­ρα Σου­χάρ­το, η εισβο­λή των δυνά­με­ων του οποί­ου στο Ανα­το­λι­κό Τιμόρ στοί­χι­σε τη ζωή σε του­λά­χι­στον 200.000 ανθρώ­πους το 1975 και ο σφα­για­σμό 2.500.000 κομμουνιστών

Όμως ήταν πάνω απ’ όλα η δρά­ση της CIA στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, συχνά με προ­σω­πι­κές του εντο­λές: ειδι­κά το στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα του 1973 στη Χιλή, η κατά­λη­ψη της εξου­σί­ας από τον Αου­γού­στο Πινο­τσέτ και ο θάνα­τος του σοσια­λι­στή προ­έ­δρου Σαλ­βα­δόρ Αγιέ­ντε. Στην πορεία των ετών, ήρθαν στο φως απόρ­ρη­τα έγγρα­φα που απο­κά­λυ­πταν το περί­γραμ­μα και το εύρος αυτού που θα γινό­ταν γνω­στό με την ονο­μα­σία «Σχέ­διο Κόν­δωρ»: σκο­πός του ήταν η εξά­λει­ψη των αντι­πά­λων των στρα­τιω­τι­κών δικτα­το­ριών στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή τα χρό­νια του 1970 και του 1980.

Ο Κίσιν­γκερ, μετα­ξύ άλλων είχε εγκρί­νει το σχέ­διο της CIA για το πρα­ξι­κό­πη­μα της χού­ντας ενα­ντί­ον του Μακά­ριου, που έδω­σε το πρό­σχη­μα στην Τουρ­κία να εισβάλ­λει στην Κύπρο τον Ιού­λιο του 1974. Οι Κύπριοι θεω­ρούν τον Χέν­ρι Κίσιν­γκερ , υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών στην περί­ο­δο της τουρ­κι­κής εισβο­λής του 1974, ως υπεύ­θυ­νο για την εξα­φά­νι­ση των δικών τους.

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο