Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο ψυχίατρος Ματθαίος Γιωσαφάτ

«Ο Ματ­θαί­ος Γιω­σα­φάτ δεν είναι πια μαζί μας. Το πνεύ­μα όμως, τα λόγια και το απο­τύ­πω­μα του πάνω σε χιλιά­δες ανθρώ­πους θα είναι πάντα εδώ. Αφιέ­ρω­σε τη ζωή του στην κατα­νό­η­ση των άλλων και είχε σαν κίνη­τρο πάντα να βοη­θή­σει όσο περισ­σό­τε­ρους μπο­ρού­σε με τη θερα­πεία, τις δια­λέ­ξεις, τα βιβλία του. Αφή­νει πίσω του ένα έργο σημα­ντι­κό και μία οικο­γέ­νεια και φίλους που νιώ­θου­με τυχε­ροί που τον είχα­με στη ζωή μας»

Με αυτή την ανάρ­τη­ση στον προ­σω­πι­κό του λογα­ρια­σμό στο facebook, ανα­κοι­νώ­θη­κε ο θάνα­τος του κορυ­φαί­ου Έλλη­να ψυχιά­τρου Ματ­θαί­ου Γιω­σα­φάτ, ο οποί­ος τα τελευ­ταία χρό­νια αντι­με­τώ­πι­ζε προ­βλή­μα­τα υγείας.

Ο Ματ­θαί­ος Γιω­σα­φάτ γεν­νή­θη­κε στην Κατε­ρί­νη. Τα πρώ­τα του γράμ­μα­τα τα έμα­θε στο βου­νό στην διάρ­κεια της Κατο­χής. Ολο­κλή­ρω­σε τις εγκύ­κλιες σπου­δές τους στην Κατε­ρί­νη. Από­κτη­σε το Δίπλω­μα Ιατρι­κής από το Πανε­πι­στή­μιο της Αθή­νας το 1963 και την ειδι­κό­τη­τα του Νευ­ρο­λό­γου-Ψυχιά­τρου το 1967.

Το 1967 μετέ­βη για περαι­τέ­ρω σπου­δές στο Λον­δί­νο όπου και παρέ­μει­νε για 15 χρό­νια όπου πήρε διά­φο­ρες θέσεις σε νοσο­κο­μεία δια­δο­χι­κά ως Βοη­θός, Επι­με­λη­τής, υπο­διευ­θυ­ντής και τελι­κά ισό­βιος διευ­θυ­ντής στο Εθνι­κό Σύστη­μα Υγεί­ας. Διε­τέ­λε­σε για τέσ­σε­ρα χρό­νια υπο­διευ­θυ­ντής και ανα­πλη­ρω­τής διευ­θυ­ντής στο Tavistock Center, την σημα­ντι­κό­τε­ρη, ίσως, ψυχα­να­λυ­τι­κή Κλι­νι­κή του κόσμου.

Έδω­σε εξε­τά­σεις και έλα­βε το Δίπλω­μα Ψυχο­λο­γι­κής Ιατρι­κής και αργό­τε­ρα το ανώ­τα­το Δίπλω­μα Ψυχια­τρι­κής και έγι­νε μέλος του Βασι­λι­κού Κολ­λε­γί­ου Ψυχιά­τρων. Παράλ­λη­λα με την ψυχια­τρι­κή εκπαί­δευ­ση και εργα­σία έκα­νε συστη­μα­τι­κή εκπαί­δευ­ση στην Ατο­μι­κή (πέντε χρό­νια), Ομα­δι­κή (τρία χρό­νια) και Οικο­γε­νεια­κή Ψυχα­να­λυ­τι­κή Ψυχο­θε­ρα­πεία (δύο χρό­νια) και έγι­νε πλή­ρες μέλος των αντί­στοι­χων Εται­ριών. Εκτός από την κλι­νι­κή εργα­σία σε νοσο­κο­μεία είχε πολ­λα­πλή διδα­κτι­κή εμπει­ρία σε διά­φο­ρα Ψυχια­τρι­κά Κέντρα και Νοσοκομεία.

Μετα­ξύ άλλων δίδα­ξε και στο Πανε­πι­στή­μιο του Λον­δί­νου, στο Ιατρι­κό Μετα­πτυ­χια­κό Κέντρο (Royal Postgraduate Medical Federation) ως Senior Lecturer. Προ­σκλή­θη­κε να μιλή­σει στο Πανε­πι­στή­μιο της Οξφόρ­δης (τιμη­τι­κή Ομι­λία). Διε­τέ­λε­σε διευ­θυ­ντής και υπεύ­θυ­νος Εκπαί­δευ­σης στο Ινστι­τού­το Ψυχα­να­λυ­τι­κής Ψυχο­θε­ρα­πεί­ας Λονδίνου.

Ήταν ιδρυ­τής και πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Εται­ρεί­ας Ομα­δι­κής Ανά­λυ­σης και Οικο­γε­νεια­κής Ψυχο­θε­ρα­πεί­ας. Ίδρυ­σε με άλλους την Ελλη­νι­κή Εται­ρία Ψυχα­να­λυ­τι­κής Ψυχο­θε­ρα­πεί­ας της οποί­ας διε­τέ­λε­σε επα­νει­λημ­μέ­να πρό­ε­δρος και την Παι­δο­ψυ­χια­τρι­κή Εται­ρία Ελλά­δας της οποί­ας υπήρ­ξε ο πρώ­τος πρόεδρος.

Επί σει­ρά ετών ήταν προ­σκε­κλη­μέ­νος ομι­λη­τής σε διε­θνή και ελλη­νι­κά επι­στη­μο­νι­κά Συνέ­δρια και έδω­σε δια­λέ­ξεις σε πολ­λές πόλεις.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο