Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο 16χρονος πρωταθλητής Ευρώπης της πυγμαχίας Βασίλης Τόπαλος

Τον θάνα­το του 16χρονου πυγ­μά­χου Βασί­λη Τόπα­λου θρη­νεί η ελλη­νι­κή πυγ­μα­χία και ο ελλη­νι­κός αθλη­τι­σμός. Ο πρω­τα­θλη­τής Ευρώ­πης Βασί­λης Τόπα­λος είχε τραυ­μα­τι­στεί σοβα­ρά κατά τη διάρ­κεια αγώ­νων σπά­ρινγκ το πρωί της Παρα­σκευ­ής (16/12) σε γυμνα­στή­ριο στην Καλλιθέα.

Ο 16χρονος αθλη­τής υπε­βλή­θη σε χει­ρουρ­γείο στο κεφά­λι και νοση­λευό­ταν σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση στην εντα­τι­κή, αλλά δεν άντε­ξε και άφη­σε την τελευ­ταία πνοή του σήμε­ρα (2/1), μία ημέ­ρα μετά την ονο­μα­στι­κή εορ­τή του.

Συλ­λυ­πη­τή­ρια ανα­κοί­νω­ση εξέ­δω­σε η Ελλη­νι­κή Ομο­σπον­δία Πυγ­μα­χί­ας για το θάνα­το του Βασί­λη Τόπα­λου, στην οποία ανα­φέ­ρει: «Έφυ­γε» το Χρυ­σό παι­δί μας, ο χαμο­γε­λα­στός Βασί­λης μας, ο γεν­νη­μέ­νος Πρω­τα­θλη­τής με καρ­διά από ατό­φιο χρυ­σά­φι. Ανεί­πω­τη θλί­ψη για την οικο­γέ­νεια της Ελλη­νι­κής Πυγ­μα­χί­ας… Τα λόγια δεν είναι ικα­νά να εκφρά­σουν αυτό που αισθα­νό­μα­στε, είμα­στε όλοι συντε­τριμ­μέ­νοι. Βασί­λη μας άφη­σες πολύ νωρίς. Θα σε θυμό­μα­στε πάντα με αγά­πη και νοσταλ­γία. Συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νειά του και στους οικεί­ους του. Ας είναι ελα­φρύ το χώμα που θα σε σκε­πά­σει. Θα είσαι για πάντα στις καρ­διές μας».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο