Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Andy Gill των Gang of Four

Το βρά­δυ του Σαβ­βά­του οι Gang Of Four ανα­κοί­νω­σαν το θάνα­το του Andy Gill. Ο συνι­δρυ­τής και κιθα­ρί­στας της post punk μπά­ντας έφυ­γε σε ηλι­κία 64 ετών έπει­τα από σύντο­μη ασθέ­νεια του αναπνευστικού.

Γεν­νη­μέ­νος το 1956 στο Μάν­τσε­στερ, ο Andy Gill ήταν μόλις 20 ετών όταν ίδρυ­σε τους Gang Of Four, οι οποί­οι έμελ­λε να γίνουν μία από τις πιο εμβλη­μα­τι­κές μπά­ντες του βρε­τα­νι­κού ήχου.

Ο ίδιο ο Gill παρέ­μει­νε η βασι­κή «δύνα­μη» πίσω από τα τρα­γού­δια τους με τον ήχο της κιθά­ρας του να καθο­ρί­ζει εν πολ­λοίς το είδος.

Οι Gang Of Four είχαν απή­χη­ση και στο ελλη­νι­κό κοι­νό. Επι­σκε­φθεί αρκε­τές φορές τη χώρα μας με την τελευ­ταία τους συναυ­λία να είναι τον περα­σμέ­νο Σεπτέμβριο.

Ο Andy Gill είχε ξεχω­ρι­στή πορεία και ως παρα­γω­γός, καθώς συνερ­γά­στη­κε με μπά­ντες όπως οι Red Hot Chili Peppers, Killing Joke , Therapy ? και Young Knives

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο