Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο θρυλικός σαξοφωνίστας Φέροου Σάντερς

Πέθα­νε ο Φέρο­ου Σάντερς (Pharoah Sanders), ο θρυ­λι­κός τενό­ρο σαξο­φω­νί­στας που έπαι­ξε μαζί με τον Τζον Κολ­τρέιν στα μέσα της δεκα­ε­τί­ας του 1960. Ήταν 81 ετών.

Ο θάνα­τος του Σάντερς ανα­κοι­νώ­θη­κε στις 24 Σεπτεμ­βρί­ου από τη δισκο­γρα­φι­κή του εται­ρεία Luaka Bop, η οποία κυκλο­φό­ρη­σε το 2021 το άλμπουμ «Promises», μια συνερ­γα­σία με τους Floating Points και τη Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα του Λονδίνου.

«Είμα­στε συντε­τριμ­μέ­νοι που ανα­κοι­νώ­νου­με ότι ο Φέρο­ου Σάντερς πέθα­νε» ανα­φέ­ρε­ται σε ανάρ­τη­ση της Luaka Bop στο Twitter. «Πέθα­νε ήσυ­χα περι­τρι­γυ­ρι­σμέ­νος από τη στορ­γι­κή οικο­γέ­νεια και τους φίλους στο Λος Άντζε­λες νωρί­τε­ρα σήμε­ρα το πρωί. Πάντα το πιο όμορ­φο ανθρώ­πι­νο ον, ας ανα­παύ­ε­ται εν ειρήνη».

Ο Σάντερς ανή­κε σε μια ομά­δα μου­σι­κών οι οποί­οι, στα μέσα του 20ου αιώ­να, άνοι­ξαν τις πόρ­τες της τζαζ για να επι­τρέ­ψουν έντο­νες δυσαρ­μο­νί­ες, εκτε­τα­μέ­νες οργα­νι­κές τεχνι­κές και ένα νέο στυλ αυτο­σχε­δια­σμού προ­σα­να­το­λι­σμέ­νο στην ελεύ­θε­ρη μορ­φή συλ­λο­γι­κής έκφρα­σης και όχι σε ατο­μι­κά σόλο, ανα­φέ­ρει το Pitchfork.

Γεν­νη­μέ­νος το 1940 στο Λιτλ Ροκ του Αρκάν­σας, ο Φέρελ Σάντερς, όπως ήταν το πραγ­μα­τι­κό του όνο­μα, ήταν του­λά­χι­στον μια δεκα­ε­τία νεό­τε­ρος από τους μου­σι­κούς που ξεκί­νη­σαν το πρώ­το κύμα της free jazz, μια γενιά που περι­λάμ­βα­νε τον Τζον Κολτρέιν.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο