Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε σε ηλικία 90 ετών ο ζωγράφος και χαράκτης Γιώργος Ιωάννου

Πέθα­νε σε ηλι­κία 90 ετών ο ζωγρά­φος και χαρά­κτης Γιώρ­γος Ιωάν­νου, σημα­ντι­κός εκπρό­σω­πος της ποπ αρτ στην Ελλά­δα. Με πολ­λές ατο­μι­κές εκθέ­σεις και συμ­με­το­χές σε ομα­δι­κές στην Ελλά­δα και στο εξω­τε­ρι­κό, ο Γιώρ­γος Ιωάν­νου εκτός από τη ζωγρα­φι­κή ασχο­λή­θη­κε και με τη χαρακτική.

Παράλ­λη­λα αρθρο­γρα­φού­σε σε εφη­με­ρί­δες και περιο­δι­κά, ενώ το 2002 είχε κυκλο­φο­ρή­σει το λεύ­κω­μα «Η Αθή­να μέσα από τις κάρτ ποστάλ του παρελ­θό­ντος», με υλι­κό από τις πλού­σιες συλ­λο­γές του, καθώς υπήρ­ξε και μανιώ­δης συλλέκτης.

Μετα­ξύ άλλων, ο Γιώρ­γος Ιωάν­νου είχε εκπρο­σω­πή­σει τη χώρα μας στην Μπιε­νά­λε της Βενε­τί­ας το 1970 και είχε τιμη­θεί από την Ακα­δη­μία Αθη­νών για το έργο του.

Σε πολύ νεα­ρή ηλι­κία έλα­βε μέρος στην Εθνι­κή Αντί­στα­ση και τα βιώ­μα­τά του από την περί­ο­δο εκεί­νη, αλλά και από τη δρά­ση του την περί­ο­δο της χού­ντας, απο­τύ­πω­σε σε μονο­τυ­πί­ες που εκδό­θη­καν σε λεύ­κω­μα με τίτλο 1940–1974.

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρ­τη 15 Φεβρουα­ρί­ου, ώρα 12 στο Α΄Νεκροταφείο Αθηνών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο