Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε σε ηλικία 93 ετών η συγγραφέας Τζίνα Πολίτη

Πέθα­νε, σε ηλι­κία 93 ετών, η θεω­ρη­τι­κός της λογο­τε­χνί­ας και συγ­γρα­φέ­ας Τζί­να Πολίτη.

Γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1930. Σπού­δα­σε Αγγλι­κή Λογο­τε­χνία στο Πανε­πι­στή­μιο Κολού­μπια της Νέας Υόρ­κης. Ηταν ομό­τι­μη καθη­γή­τρια του Αρι­στο­τέ­λειου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, ενώ είχε διδά­ξει και στο Πανε­πι­στή­μιο του Cambridge.

Βιβλία και μελέ­τες της πάνω στην αγγλι­κή, στην ελλη­νι­κή και στη συγκρι­τι­κή λογο­τε­χνία έχουν δημο­σιευ­τεί στην Ελλά­δα και στο εξω­τε­ρι­κό. Στη σπου­δαία στα­διο­δρο­μία της είχε λάβει πολ­λά βρα­βεία και διακρίσεις.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο