Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε στα 100 του χρόνια ο πρώην γγ του ΟΗΕ Χαβιέρ Πέρες δε Κουέγιαρ

Ο Χαβιέρ Πέρες δε Κου­έ­γιαρ, περου­βια­νός διπλω­μά­της, γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Οργα­νι­σμού Ηνω­μέ­νων Εθνών από το 1982 ως το 1991, απε­βί­ω­σε χθες Τετάρ­τη το βρά­δυ στη Λίμα σε ηλι­κία 100 ετών, γνω­στο­ποί­η­σε ο γιος του. «Ο πατέ­ρας μου πέθα­νε έπει­τα από μια περί­πλο­κη εβδο­μά­δα, εξέ­πνευ­σε στις 20:09 [σ.σ. στις 03:09 το πρωί της Πέμ­πτης ώρα Ελλά­δας ] κι ανα­παύ­ε­ται εν ειρή­νη», είπε ο Φραν­σί­σκο Πέρες δε Κου­έ­γιαρ στον περου­βια­νό ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό RPP.

Γεν­νη­μέ­νος στη Λίμα το 1920, ο Χαβιέρ Πέρες δε Κου­έ­γιαρ ήταν ο πέμ­πτος γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΟΗΕ, ο οποί­ος του έκα­νε τιμη­τι­κή ανα­φο­ρά νωρί­τε­ρα φέτος, όταν έκλει­σε τα εκα­τό του χρό­νια, τη 19η Ιανουα­ρί­ου. Ο Πέρες δε Κου­έ­γιαρ υπήρ­ξε άλλο­τε πρε­σβευ­τής, υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, πρω­θυ­πουρ­γός και ατυ­χή­σας υπο­ψή­φιος για την προ­ε­δρία της χώρας της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής. Διε­τέ­λε­σε εξάλ­λου ειδι­κός επι­τε­τραμ­μέ­νος του γγ του ΟΗΕ στην Κύπρο (1975–1977).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο