Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε στη Μόσχα ο Βρετανός πρώην κατάσκοπος της KGB Τζορτζ Μπλέικ

Ο Βρε­τα­νός Τζορτζ Μπλέικ, πρώ­ην κατά­σκο­πος για λογα­ρια­σμό των Σοβιε­τι­κών μυστι­κών υπη­ρε­σιών, πέθα­νε στη Μόσχα σε ηλι­κία 98 ετών.

Ο Μπλέικ υπήρ­ξε «διπλός πρά­κτο­ρας« με μεγά­λη δρά­ση κυρί­ως την δεκα­ε­τία του 1950, κατά την οποία απο­κά­λυ­ψε σημα­ντι­κά μυστι­κά της Βρε­τα­νί­ας και άλλων χωρών του ΝΑΤΟ.

Εντά­χθη­κε στις βρε­τα­νι­κές μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες κατά την διάρ­κεια του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου και το 1950 στάλ­θη­κε στην Κορέα. Υπήρ­ξε αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας της βαρ­βα­ρό­τη­τας των αμε­ρι­κα­νι­κών δυνά­με­ων στον πόλε­μο της Κορέ­ας και απο­φά­σι­σε να περά­σει στο αντί­πα­λο στρα­τό­πε­δο, δου­λεύ­ο­ντας για λογα­ρια­σμό της ΕΣΣΔ.

116263820 mediaitem87255198

Όταν τολ 1961 απο­κα­λύ­φθη­κε η δρά­ση του υπέρ των σοβιε­τι­κών, οι βρε­τα­νι­κές αρχές τον κατα­δί­κα­σαν σε 42 χρό­νια φυλά­κι­ση. Το 1966, ωστό­σο, κατά­φε­ρε να απο­δρά­σει από τη Βρε­τα­νία και να δια­φύ­γει στην Σοβιε­τι­κή Ένωση.

Στην Μόσχα ήρθε σε επα­φή με άλλους Βρε­τα­νούς «διπλούς πρά­κτο­ρες» ‑μέλη της περί­φη­μης ομά­δας των «Πέντε του Κέη­μπριτζ» (Cambridge Five), όπως ο Κιμ Φίλ­μπι και ο Ντό­ναλντ Μακλίν.

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλά­ντι­μιρ Πού­τιν εξέ­φρα­σε τα συλ­λυ­πη­τή­ρια του για το θάνα­το του Μπλέικ, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας τον ως «εξαί­ρε­το επαγ­γελ­μα­τία» και άνθρω­πο «αξιο­ση­μεί­ω­της γεν­ναιό­τη­τας».

«Σήμε­ρα, ο θρυ­λι­κός Τζορτζ Μπλέικ δεν υπάρ­χει πια. Αγα­πού­σε ειλι­κρι­νά τη χώρα μας, θαύ­μα­ζε τα επι­τεύγ­μα­τα του λαού μας κατά τη διάρ­κεια του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου», δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος της ρωσι­κής Υπη­ρε­σί­ας Εξω­τε­ρι­κών Πλη­ρο­φο­ριών, Σερ­γκέι Ιβά­νοφ, στο πρα­κτο­ρείο Sputnik.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο