Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε το ηγετικό στέλεχος του ΑΚΕΛ Φανής Χριστοδούλου

Σε ανα­κοί­νω­ση της η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΑΚΕΛ ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το θάνα­το του Φανή Χρι­στο­δού­λου, ο οποί­ος υπήρ­ξε για δεκα­ε­τί­ες ηγε­τι­κό στέ­λε­χος του ΑΚΕΛ.

Ο Φανής Χρι­στο­δού­λου γεν­νή­θη­κε στις 6 Φεβρουα­ρί­ου του 1953. Η ενα­σχό­λη­σή του με τα κοι­νά ξεκί­νη­σε από την περί­ο­δο των σπου­δών του στη Βουλ­γα­ρία, όπου φοί­τη­σε στο Ινστι­τού­το Διε­θνούς Του­ρι­σμού της Βάρ­νας και στη συνέ­χεια στην Ακα­δη­μία Κοι­νω­νι­κών Επι­στη­μών της Σόφιας. Δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­κε έντο­να στο φοι­τη­τι­κό κίνη­μα στη Βάρ­να και στη Σόφια όπου και υπη­ρέ­τη­σε ως μέλος της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Ξένων Φοι­τη­τών στη Σόφια.

Το 1971 εντά­χθη­κε στο ΑΚΕΛ, το οποίο υπη­ρέ­τη­σε πιστά και με όλες του τις δυνά­μεις μέχρι το τέλος.

Ο Φανής Χρι­στο­δού­λου διε­τέ­λε­σε Επαρ­χια­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ΑΚΕΛ Λάρ­να­κας από το 1989 μέχρι το 2005, Κεντρι­κός Οργα­νω­τι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ΑΚΕΛ από το 2006 μέχρι το 2008 και Επαρ­χια­κός Γραμ­μα­τέ­ας Λευ­κω­σί­ας- Κερύ­νειας από το 2008 μέχρι το 2010. Ήταν μέλος του Πολι­τι­κού Γρα­φεί­ου του ΑΚΕΛ από το 1995 μέχρι το 2013 και μέλος του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Ινστι­τού­του Ερευ­νών Προ­μη­θέ­ας από το 2012 μέχρι το 2016.

Ήταν μέλος της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής Ελέγ­χου του ΑΚΕΛ από το 2015, Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του Παγκύ­πριου Συμ­βου­λί­ου Ειρή­νης από το 2017 και Πρό­ε­δρος του Αθλη­τι­κού Συλ­λό­γου Ανα­γέν­νη­ση Άη Γιάν­νη Λάρνακας.

Η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ εκφρά­ζει ειλι­κρι­νή συλ­λυ­πη­τή­ρια στη σύζυ­γο του Αιμι­λία Michailova, στις κόρες του Πολί­να και Γεωρ­γία και στους οικεί­ους του.

Η κηδεία του αεί­μνη­στου Φανή Χρι­στο­δού­λου θα τελε­στεί αύριο Παρα­σκευή, 7 Φεβρουα­ρί­ου στις 15:00 από τον Ιερό Ναό Απο­στό­λου Λου­κά στην Αρα­δίπ­που. Η οικο­γέ­νεια θα δέχε­ται συλ­λυ­πη­τή­ρια από τις 14:00.

Επι­κή­δειο θα εκφω­νή­σει ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού.

Συλλυπητήριο μήνυμα της ΚΕ του ΚΚΕ

Συλ­λυ­πη­τή­ριο μήνυ­μα απέ­στει­λε η ΚΕ του ΚΚΕ προς την ΚΕ του ΑΚΕΛ για το θάνα­το του σ. Φανή Χρι­στο­δού­λου. Συγκε­κρι­μέ­να, αναφέρει:

«Αγα­πη­τοί σύντροφοι,

Η ΚΕ του ΚΚΕ εκφρά­ζει τη βαθιά της θλί­ψη για την απρό­σμε­νη απώ­λεια του συντρό­φου μας Φανή Χριστοδούλου.

Ο σ. Φανής υπη­ρέ­τη­σε με συνέ­πεια το λαϊ­κό κίνη­μα της Κύπρου ανα­λαμ­βά­νο­ντας σημα­ντι­κές ευθύ­νες στο πλαί­σιο του ΑΚΕΛ και των λαϊ­κών οργα­νώ­σε­ων. Διε­τέ­λε­σε γραμ­μα­τέ­ας των Επαρ­χια­κών Οργα­νώ­σε­ων της Λάρ­να­κας και της Λευ­κω­σί­ας — Κερύ­νειας του ΑΚΕΛ, μέλος του Πολι­τι­κού Γρα­φεί­ου και Κεντρι­κός Οργα­νω­τι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ΑΚΕΛ. Τα τελευ­ταία χρό­νια ήταν μέλος της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής Ελέγ­χου του ΑΚΕΛ και γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Παγκύ­πριου Συμ­βου­λί­ου Ειρήνης.

Εκπρο­σώ­πη­σε το ΑΚΕΛ σε πολ­λές περι­φε­ρεια­κές και διε­θνείς συνα­ντή­σεις συμ­βάλ­λο­ντας στην πάλη του κυπρια­κού λαού για τον τερ­μα­τι­σμό της κατο­χής και την επα­νέ­νω­ση του νησιού και στην ανά­πτυ­ξη της κοι­νής δρά­σης και της διε­θνι­στι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης μετα­ξύ των κομ­μου­νι­στι­κών και εργα­τι­κών κομμάτων.

Η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ εκφρά­ζει τα ειλι­κρι­νή της συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νειά του, στα μέλη και τα στε­λέ­χη του ΑΚΕΛ».

Ανακοίνωση της ΕΕΔΥΕ

Η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ) εκφρά­ζει τη βαθιά της θλί­ψη για τον απροσ­δό­κη­το θάνα­το του συνα­γω­νι­στή Φανή Χρι­στο­δού­λου, γενι­κού γραμ­μα­τέα του Παγκύ­πριου Συμ­βου­λί­ου Ειρήνης.

Στην ανα­κοί­νω­σή της η ΕΕΔΥΕ αναφέρει:

«Γνω­στός για τη δρά­ση του στο λαϊ­κό κίνη­μα της Κύπρου, όσο και στο αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό — φιλει­ρη­νι­κό κίνη­μα, ο συνα­γω­νι­στής Φανής μέχρι το τέλος της ζωής του αφιέ­ρω­σε όλες του τις δυνά­μεις στην πάλη για ένα καλύ­τε­ρο κόσμο χωρίς φτώ­χεια, εκμε­τάλ­λευ­ση, πολέ­μους και προ­σφυ­γιά, εκτός των άλλων και από τη θέση του γενι­κού γραμ­μα­τέα του Παγκύ­πριου Συμ­βου­λί­ου Ειρή­νης, στην οποία εκλέ­χτη­κε το 2017. Ξεχω­ρι­στή είναι η συμ­βο­λή του στις διε­θνείς απο­στο­λές και διορ­γα­νώ­σεις στο πλαί­σιο του Παγκο­σμί­ου Συμ­βου­λί­ου Ειρή­νης, αλλά και στις τρι­με­ρείς συνα­ντή­σεις των κινη­μά­των ειρή­νης Κύπρου — Ελλά­δας — Τουρκίας.

Η ΕΕΔΥΕ εκφρά­ζει τα θερ­μά της συλ­λυ­πη­τή­ρια στη σύζυ­γό του Αιμι­λία Michailova, στις κόρες του Πωλί­να και Γεωρ­γία, στους οικεί­ους του, καθώς και στους συνα­γω­νι­στές του στο Παγκύ­πριο Συμ­βού­λιο Ειρήνης.

Στην κηδεία του συνα­γω­νι­στή Φανή Χρι­στο­δού­λου θα παρα­στεί εκ μέρους της Γραμ­μα­τεί­ας της ΕΕΔΥΕ, ο αντι­πρό­ε­δρός της, Νίκος Ζώκας».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο