Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέντε οι νεκροί στο ναυάγιο της Λέρου — Οι 4 παιδιά

Σύμ­φω­να με σημε­ρι­νή ενη­μέ­ρω­ση του υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας οι νεκροί στο ναυά­γιο της Λέρου είναι πέντε: Μία γυναί­κα, τρία αγό­ρια και ένα κορίτσι.

Ανα­λυ­τι­κά η ανακοίνωση:

Ανα­φο­ρι­κά με την επι­χεί­ρη­ση έρευ­νας και διά­σω­σης που διε­ξά­γε­ται από χθες στη θαλάσ­σια περιο­χή “Παντέ­λι” ν. Λέρου, γνω­ρί­ζε­ται ότι ο συνο­λι­κός αριθ­μός των δια­σω­θέ­ντων ανέρ­χε­ται σε 42 άτο­μα (15 άνδρες, 17 γυναί­κες και 10 ανή­λι­κοι), ενώ έχει ανα­συρ­θεί μία (01) σορός γυναίκας.

Εν συνε­χεία, από τους 42 δια­σω­θέ­ντες, οκτώ άτο­μα (7 ανή­λι­κοι και 1 ενή­λι­κας) μετα­φέρ­θη­καν στο Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Λέρου, όπου κατέ­λη­ξαν τέσ­σε­ρις ανή­λι­κοι (3 αγό­ρια και 1 κορίτσι).

Οι έρευ­νες συνε­χί­ζο­νται προς εντο­πι­σμό αγνο­ου­μέ­νων, καθώς κατά δήλω­ση των δια­σω­θέ­ντων αγνο­ού­νται τρία ακό­μη άτομα.

Τυχόν εξε­λί­ξεις θα ανα­φερ­θούν με νεό­τε­ρο δελ­τίο τύπου.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο