Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέντε παιδιά και δύο ενήλικες πνίγηκαν στο Αιγαίο — Πέντε αγνοούνται

Επτά άνθρω­ποι, ανά­με­σά τους πέντε παι­διά, έχα­σαν σήμε­ρα τη ζωή τους όταν ένα σκά­φος που μετέ­φε­ρε μετα­νά­στες βυθί­στη­κε ανοι­κτά των βορειο­δυ­τι­κών ακτών της Τουρ­κί­ας, ανέ­φε­ρε η τουρ­κι­κή ακτο­φυ­λα­κή, σύμ­φω­να με την οποία άλλοι πέντε αναζητούνται.

Το σκά­φος, που βυθί­στη­κε ανοι­κτά του Αϊβα­λί στην επαρ­χία Μπα­λί­κε­σιρ, μετέ­φε­ρε συνο­λι­κά 17 μετα­νά­στες, ανέ­φε­ρε η ακτο­φυ­λα­κή. Πέντε διασώθηκαν.

Σε μια ανα­κοί­νω­ση η ακτο­φυ­λα­κή ανέ­φε­ρε πως διε­ξά­γο­νται επι­χει­ρή­σεις έρευ­νας και διά­σω­σης, με συμ­με­το­χή πέντε σκα­φών και δύο ελι­κο­πτέ­ρων, για τον εντο­πι­σμό των τεσ­σά­ρων μετα­να­στών και του φερό­με­νου ως δια­κι­νη­τή μεταναστών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο