Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέντε ποδοσφαιρικές ταινίες για τις ημέρες της καραντίνας

Στην αθλη­τι­κή κινη­μα­το­γρα­φία κυριαρ­χεί ένα μεγά­λο πλή­θος αθλη­τι­κών ται­νιών, που προ­βάλ­λο­νται σε διά­φο­ρα ανά τον κόσμο φεστι­βάλ, σε κινη­μα­το­γρα­φι­κές αίθου­σες, στην τηλε­ό­ρα­ση αλλά και στο δια­δί­κτυο. Ειδι­κά για τους ποδο­σφαι­ρό­φι­λους κυκλο­φο­ρεί ένας επί­σης σημα­ντι­κός αριθ­μός ται­νιών, που έχουν προ­σω­πο­πα­γή χαρα­κτή­ρα και είναι επι­κε­ντρω­μέ­να σε πρω­τα­γω­νι­στές των γηπέ­δων. Ται­νί­ες που κατα­δύ­ο­νται στα άδυ­τα της προ­σω­πι­κής ζωής των μεγά­λων αστέ­ρων των γηπέ­δων και απο­κα­λύ­πτουν, παρα­σκή­νια, και λεπτο­μέ­ρειες της ζωής ενός εκά­στου σε βάθος που ξεφεύ­γει πολύ από το τυπι­κό ρεπορ­τάζ του Τύπου.

Επι­λέ­ξα­με 5 ται­νί­ες με ευρεία απή­χη­ση που θα μπο­ρού­σαν σε επο­χές εγκλει­σμού, σαν αυτή που έχει επι­βλη­θεί λόγω κορο­νοϊ­ού, να λει­τουρ­γή­σουν σαν αντί­δο­το για την ψυχα­γω­γία των πιστών φίλων του ποδο­σφαί­ρου, που θα μπο­ρού­σαν όμως να τις απο­λαύ­σουν και οι απλοί μη φανα­τι­κοί ποδο­σφαι­ρό­φι­λοι αφού κυλούν με κινη­μα­το­γρα­φι­κή αφή­γη­ση και πραγ­μα­τι­κή τεκμηρίωση.

Δυο από τις προ­τει­νό­με­νες ται­νί­ες ανα­φέ­ρο­νται στον από­λυ­το σταρ του προη­γού­με­νου αιώ­να, τον αμφι­λε­γό­με­νο Ντιέ­γκο Μαρα­ντό­να. Η πιο πρό­σφα­τη είναι αυτή με τον τίτλο Diego Maradona του 2019 και του Βρε­τα­νού σκη­νο­θέ­τη Ασίφ Καπα­ντία. Διάρ­κειας 2 ωρών και 10 λεπτών. Με ανα­δρο­μή στα χρό­νια της δόξας του στην Νάπο­λι αλλά και την κατάρ­ρευ­ση του, αθλη­τι­κή και κοι­νω­νι­κή όταν μπή­κε στην ζωή του η εξάρ­τη­ση της κοκαΐνης.

Δημιουρ­γη­μέ­νη από υλι­κό 500 ωρών και πλέ­ον φιλμ από την μεγά­λη καριέ­ρα του Αργε­ντι­νού, την εμπλο­κή του στα δίχτυα της Ναπο­λι­τά­νι­κης μαφί­ας και με λεπτο­μέ­ρειες της πολυ­τά­ρα­χης ζωής του. Η ται­νία πρω­το­προ­βλή­θη­κε τον περα­σμέ­νο Μάϊο στο Φεστι­βάλ των Καν­νών πέρα­σε από αρκε­τά ακό­μα Φεστι­βάλ με επι­τυ­χία και στην Ελλά­δα έκα­νε πρε­μιέ­ρα τον Ιού­λιο του 19 στο πλαί­σιο του Aigean Film Festival.

Στην πολύ ενδια­φέ­ρου­σα αυτή φιλ­μι­κή κατα­γρα­φή παρε­λαύ­νουν ακό­μα αφη­γού­με­νοι για τον Μαρα­ντό­να, η σύζυ­γός του Κλα­ού­ντια Βιγια­φά­νε, οι γονείς του, ο γιός του, ο Πελέ, συμπαί­κτες του στην Νάπο­λι και την εθνι­κή Αργε­ντι­νής, ο μάνα­τζερ του, ο πρό­ε­δρος της Νάπο­λι Κορά­ντο Φερ­λάϊ­νο, μια εκ των ερω­τι­κών του συντρό­φων και μητέ­ρα ενός ακό­μα παι­διού του, η Κρι­στιά­να Σινά­γκρα, και πλή­θος ακό­μα ανθρώ­πων που συν­δέ­θη­καν με την ταρα­χώ­δη ζωή του.

Σε μια χαρα­κτη­ρι­στι­κή σκη­νή της ται­νί­ας οι δημιουρ­γοί περ­νώ­ντας έξω από ένα νεκρο­τα­φείο στα περί­χω­ρα της Νάπο­λι, στην διάρ­κεια των γυρι­σμά­των με τους αστα­μά­τη­τους πανη­γυ­ρι­σμούς των ιτα­λών τιφό­ζι για τον πρώ­το τίτλο της ομά­δας τους, βλέ­πουν στον τοί­χο των “κεκοι­μη­μέ­νων” του νεκρο­τα­φεί­ου την εύγλωτ­τη επι­γρα­φή: “Δεν ξέρε­τε τι έχε­τε χάσει”.

Δεύ­τε­ρη και πολύ ενδια­φέ­ρου­σα ται­νία για τον Αργε­ντι­νό άσο, 60χρονο πλέ­ον, είναι αυτή που γύρι­σε ο εμβλη­μα­τι­κός και πολυ­βρα­βευ­μέ­νος σκη­νο­θέ­της από την Βοσ­νία Εμίρ Κου­στου­ρί­τσα με τον απλό τίτλο Maradona. Φίλος και θαυ­μα­στής του Μαρα­ντό­να ο Βόσ­νιος δημιουρ­γός γύρι­σε μια απο­λαυ­στι­κή ται­νία με 90λεπτη διάρ­κεια το 2008. Αυτή περι­λαμ­βά­νει ανέκ­δο­το υλι­κό με γυρί­σμα­τα στην Αργε­ντι­νή, την Ιτα­λία και το Βελι­γρά­δι όπου πήγε ο Μαρα­ντό­να προ­σκε­κλη­μέ­νος του Κουστουρίτσα.

Στο συγκε­κρι­μέ­νο φιλμ περι­λαμ­βά­νο­νται αφη­γή­σεις και τοπο­θε­τή­σεις των Φιντέλ Κάστρο, Ούγκο Τσά­βες, Μανού Τσάο, της Κλα­ού­ντια Βιγια­φά­νε και αρκε­τών ακό­μα επω­νύ­μων από το περι­βάλ­λον του φημι­σμέ­νου σού­περ ποδο­σφαι­ρι­στή. Η ται­νία γυρί­στη­κε ακό­μα στο Μπου­έ­νος Άιρες, και την φτω­χο­γει­το­νιά του άσου, την Κού­βα, την Βαρ­κε­λώ­νη, τη Νάπο­λι κι έκα­νε παγκό­σμια πρε­μιέ­ρα στις Κάν­νες τον Μάιο του 2008, ενώ στην Ελλά­δα πρω­το­προ­βλή­θη­κε τον Οκτώ­βριο του 2009, στο Πανό­ρα­μα του Ευρω­παϊ­κού Σινε­μά στην Αθή­να, πριν βγει στις ελλη­νι­κές αίθου­σες τον Δεκέμ­βριο της ίδιας χρονιάς.

Σημα­ντι­κή παρα­κα­τα­θή­κη στην ενό­τη­τα ποδο­σφαι­ρι­κών ντο­κου­μέ­ντων είναι και η ται­νία του Άντο­νι Βόν­κε, Ronaldo. Διάρ­κειας 102 λεπτών και γυρι­σμέ­νη το 2015. Με την κατα­γρα­φή πολ­λών προ­σω­πι­κών στιγ­μών του μεγά­λου Πορ­το­γά­λου σταρ, την οικο­γε­νεια­κή του δια­δρο­μή, τα πρώ­τα του βήμα­τα στην Μαδέ­ρα της Πορ­το­γα­λί­ας, την μετα­κί­νη­ση του στην ηλι­κία των 12 ετών στην Λισα­βό­να και την Σπόρ­τιγκ και το μεγά­λο του “πέταγ­μα” στην Μάν­τσε­στερ Γιου­νάϊ­τεντ στα 18 του χρό­νια με ποσό και συμ­βό­λαιο ρεκόρ για την ηλι­κία του, και μετέ­πει­τα στην Ρεάλ Μαδρί­της. Με το αδιά­κο­πο κυνή­γι της δόξας, των τίτλων και δια­κρί­σε­ων. Την συμ­βί­ω­ση του με το 10χρονο σήμε­ρα παι­δί του, αγνώ­στου μητρός, και τις δύσκο­λες στιγ­μές που βίω­σε και αντι­με­τώ­πι­σε μέχρι την από­λυ­τη καταξίωση.

Η ται­νία πρω­το­παί­χτη­κε στην Χιλή το Νοέμ­βριο του 2015, πέρα­σε από αίθου­σες πολ­λών χωρών σε όλο τον πλα­νή­τη και κυκλο­φό­ρη­σε σε εκδό­σεις DVD και ιντερ­νε­τι­κές μετα­δό­σεις. Στο φιλμ αυτό ο βρα­βευ­μέ­νος από άλλες δου­λειές του, σκη­νο­θέ­της περι­λαμ­βά­νει συχνές τοπο­θε­τή­σεις της μητέ­ρας του άσου, Ντο­λό­ρες, του αδελ­φού του Ούγκο Αβέϊ­ρο, του μάνα­τζερ του Ζορζ Μέντες, συγ­γε­νι­κών του προ­σώ­πων, ενώ εξο­μο­λο­γεί­ται για τον πρό­ω­ρα χαμέ­νο πατέ­ρα του, που έφυ­γε από την ζωή λόγω επι­πλο­κών αλκο­ο­λι­σμού. Από τις κομ­βι­κές στιγ­μές του φιλμ η συνά­ντη­ση του με τον Λιο­νέλ Μέσι, στην αίθου­σα του ξενο­δο­χεί­ου και λίγο πριν την ανα­μο­νή για την ανα­κή­ρυ­ξη του “παί­κτη της χρο­νιάς” και την απο­νο­μή της “χρυ­σής μπάλας”.

Η ται­νία “Αντουάν Γκριζ­μάν: Η Γέν­νη­ση ενός Θρύ­λου” είναι αυτό που κατα­γρά­φει ο τίτλος της. Η περι­πε­τειώ­δης δια­δρο­μή του νεα­ρού Γάλ­λου ποδο­σφαι­ρι­στή, που ανα­γκά­στη­κε να περά­σει από πολ­λές δοκι­μές σε αρκε­τές ομά­δες για να κατα­λή­ξει στην Βόρεια Ισπα­νία, και την Ρεάλ Σοσιε­δάδ, 900 χλμ. από το σπί­τι του σε ηλι­κία 14 ετών, μακριά από γονείς και αδέλ­φια στην ανα­ζή­τη­ση του δικού του ονεί­ρου. Μια ται­νία τελευ­ταί­ας παρα­γω­γής διάρ­κειας μιας μόνο ώρας που παί­χτη­κε σε ελά­χι­στες χώρες ξεκι­νώ­ντας από την Αγγλία τον Μάρ­τιο του 19.

Προ­σαρ­μο­σμέ­νη για την τηλε­ό­ρα­ση η ται­νία αφη­γεί­ται την μεγά­λη προ­σπά­θεια του ποδο­σφαι­ρι­στή και την ταχεία άνο­δο του στο ευρω­παϊ­κό ποδό­σφαι­ρο. “Η δημιουρ­γία ενός θρύ­λου” είναι ένα ντο­κι­μα­ντέρ της Netflix για τον διε­θνή παί­κτη. Σε αυτό το ντο­κι­μα­ντέρ, ο Άλεξ Ντελ και ο Ντα­μιέν Πισκα­ρέλ εξι­στο­ρούν την δια­δρο­μή του Γκριζ­μάν που από γαλ­λι­κό ταλέ­ντο έγι­νε παί­κτης- αστέ­ρι για τη γαλ­λι­κή εθνι­κή ομά­δα που κέρ­δι­σε το Παγκό­σμιο Κύπελ­λο το 2018. Βέβαια ο Γκριζ­μάν δεν είναι ακό­μα ένας Ρονάλ­ντο ή Μέσι, και είναι απί­θα­νο να γίνει ένας από αυτούς, αλλά η ιστο­ρία του έχει ενδια­φέ­ρον και βλέ­πε­ται με ευχαρίστηση.

Τέλος υπάρ­χει και η ανά­λο­γη βιο­γρα­φι­κή ται­νία για τον Καρίμ Μπεν­ζε­μά. Τον Γάλ­λο άσο της Ρεάλ, με την επί­σης θορυ­βώ­δη ποδο­σφαι­ρι­κή δια­δρο­μή που φτά­νει στην κορύ­φω­ση της με την έντα­ξη του στην Ρεάλ, αλλά και την απο­πο­μπή του από την εθνι­κή Γαλ­λί­ας και την απου­σία του από την ομά­δα που κατέ­κτη­σε πριν δυο χρό­νια τον Παγκό­σμιο τίτλο στα Ρωσι­κά γήπε­δα, μετά από από­φα­ση της Γαλ­λι­κής Ομο­σπον­δί­ας και του Ομο­σπον­δια­κού τεχνι­κού της Ντι­ντιέ Ντεσάμπ.

Η ται­νία τιτλο­φο­ρεί­ται Le K Benzema και είναι δίω­ρης διάρ­κειας. Δημιουρ­γοί της οι Φλο­ρέντ Μπο­ντέν και Ντα­μιέν Πισκα­ρέλ και για τον σταρ της Ρεάλ, μιλούν οι Τιε­ρί Ανρί, Μαρ­σέ­λο, Γκά­ρεθ Μπέϊλ, Σέρ­χιο Ράμος, Φρανκ Ριμπε­ρί, Κρι­στιά­νο Ρονάλ­ντο, Ραφα­έλ Βαράν, και ο προ­πο­νη­τής του Ζινε­ντίν Ζιντάν.

Η ται­νία παί­χτη­κε τον Νοέμ­βρη του 2017 στην Γαλ­λία, δεν γνώ­ρι­σε μεγά­λη επι­τυ­χία αλλά προ­βλή­θη­κε και στην Ισπα­νία, ενώ πέρα­σε και από φεστι­βάλ ται­νιών με αθλη­τι­κό περιε­χό­με­νο. Ιδιαί­τε­ρη μνεία γίνε­ται στην δικα­στι­κή περι­πέ­τεια που είχε ο Γάλ­λος διε­θνής και στην αντι­πα­ρά­θε­ση του με τον Βαλ­μπου­ε­νά, την τελι­κή του αθώ­ω­ση από Γαλ­λι­κό δικα­στή­ριο και την στά­ση αντι­πα­ρά­θε­σης που είχε με τον Ντε­σάμπ, τον Ζιρού και φυσι­κά με τον άλλο­τε συμπαί­κτη του Βαλμπουενά.

Με αυτές τις 5 ται­νί­ες, από το σύνο­λο των πολ­λών ντο­κι­μα­ντέρ για το ευρω­παϊ­κό ή παγκό­σμιο ποδό­σφαι­ρο, ο μέσος ποδο­σφαι­ρό­φι­λος μπο­ρεί να περά­σει ευχά­ρι­στες ώρες στην διάρ­κεια της καρα­ντί­νας του και να γεμί­σει με πλη­ρο­φο­ρια­κό υλι­κό την εικό­να που έχει για τους συγκε­κρι­μέ­νους σταρ του παγκό­σμιου ποδοσφαίρου.

Πηγή: ΑΠΕ / ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΣΗΣ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο