Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέντε τραυματίες από καταδρομική επίθεση χρυσαυγιτών στη «Φαβέλα» — Οι τρεις στο νοσοκομείο

Κατα­δρο­μι­κή επί­θε­ση έκα­νε ομά­δα χρυ­σαυ­γι­τών σήμε­ρα περί­που στις 7 μ.μ. στο «Χώρο Φαβέ­λα», στην οδό Ναυάρ­χου Βότση 11 στον Πει­ραιά, τραυ­μα­τί­ζο­ντας πέντε άτο­μα, μετα­ξύ των οποί­ων πιο σοβα­ρά τη δικη­γό­ρο Ελευ­θε­ρία Τομπα­τζό­γλου, συνή­γο­ρο πολι­τι­κής αγω­γής από την πλευ­ρά της οικο­γέ­νειας του Παύ­λου Φύσ­σα στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής.

Η Ελευ­θε­ρία Τομπα­τζό­γλου τραυ­μα­τί­στη­κε σοβά­ρα στο κεφά­λι και μετα­φέρ­θη­κε στο «Αττι­κό Νοσο­κο­μείο» όπου υπο­βλή­θη­κε σε εξε­τά­σεις. Σύμ­φω­να με τους για­τρούς, φέρει κρα­νιο­ε­γκε­φα­λι­κή κάκω­ση. Στο νοσο­κο­μείο μετα­φέρ­θη­καν άλλα δύο άτο­μα. Άλαλ δύο άτο­μα τραυ­μα­τί­στη­καν ελαφρότερα.

Η ομά­δα των χρυ­σαυ­γι­τών απο­τε­λού­νταν από 7–8 άτο­μα, οι περισ­σό­τε­ροι από τους οποί­ους φορού­σαν κρά­νη. Μπή­καν στο χώρο εκτο­ξεύ­ο­ντας απει­λές και βρί­ζο­ντας, έρι­ξαν δακρυ­γό­να και με πτυσ­σό­με­να ρόπα­λα επι­τέ­θη­καν και χτύ­πη­σαν όσους βρί­σκο­νταν εκεί, περί­που 6–7 άτο­μα. Η επι­χεί­ρη­ση κρά­τη­σε περί­που 1,5 λεπτό και απο­χω­ρώ­ντας φώνα­ξαν το σύν­θη­μα «αίμα τιμή χρυ­σή αυγή».

Σε ανα­κοί­νω­σή του ο «Eλεύ­θε­ρος Κοι­νω­νι­κός Χώρος Φαβέ­λα» κάνει λόγο για «επί­θε­ση ομά­δας χρυ­σαυ­γι­τών με λοστούς κρά­νη και φωτοβολίδες»

Επί­θε­ση στη «Φαβέ­λα» είχε πραγ­μα­το­ποι­η­θεί ξανά στις 29 Αυγού­στου, για την οποία είχαν συλ­λη­φθεί τέσ­σε­ρα άτο­μα από την αντι­τρο­μο­κρα­τι­κή υπηρεσία.

Στα σπί­τια των συλ­λη­φθέ­ντων είχαν βρε­θεί, σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, ναζι­στι­κά σύμ­βο­λα, τρι­κά­κια της Χρυ­σής Αυγής και όπλα για εκπαί­δευ­ση στη μάχη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο