Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέπλο τρόμου υφαίνουν…

PARISI62

«…Σαν θα’ρθει η ώρα της πορείας
Πολ­λοί δεν ξέρουν
Πως επι­κε­φα­λής βαδί­ζει ο εχθρός τους
Η φωνή που δια­τα­γές τους δίνει
Είναι του εχθρού τους η φωνή
Εκεί­νος που για τον εχθρό μιλάει
Είναι ο ίδιος τους ο εχθρός
…»
Μπ. Μπρεχτ «Γερ­μα­νι­κό εγχει­ρί­διο πολέμου»

Τού­τος ο πόλε­μος κατά της τρο­μο­κρα­τί­ας που δια­κη­ρύσ­σουν κυβερ­νή­σεις και ΜΜΕ (μηδέ των ελλη­νι­κών εξαι­ρου­μέ­νων) δε θα είναι στρα­τιω­τι­κός. Θα είναι πόλε­μος πολι­τι­κός — ιδε­ο­λο­γι­κός. Δε θα στρέ­φε­ται μόνο σε μου­σουλ­μα­νι­κές χώρες της Ανα­το­λής, αλλά ενά­ντια σε όλους τους λαούς. Φόβο σπέρ­νουν και απευ­θύ­νουν κάλε­σμα συστρά­τευ­σης και ενό­τη­τας στις αξί­ες της «ελευ­θε­ρί­ας» και της «δημο­κρα­τί­ας» τους.

Επι­μέ­λεια: Ηρα­κλής Κακαβάνης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο