Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέτρος Δούκας: «Καθ’ υπερβολή και ατυχές σχήμα λόγου» οι κυνικές δηλώσεις για την εξαγορά ψήφων!

Να συμ­μα­ζέ­ψει τα ασυμ­μά­ζευ­τα προ­σπα­θεί ο πρώ­ην υφυ­πουρ­γός της ΝΔ και νυν δήμαρ­χος Σπάρ­της Πέτρος Δού­κας, έπει­τα από τον σάλο που ξεσή­κω­σαν οι κυνι­κές δηλώ­σεις του για την εξα­γο­ρά ψήφων στις εκλο­γές του 2007.

Με ανάρ­τη­σή του στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, ο δήμαρ­χος Σπάρ­της κάνει λόγο για «καθ’ υπερ­βο­λή και ατυ­χές σχή­μα λόγου» (!!!) ενώ ζητά­ει συγνώ­μη από τον φίλο του Σπή­λιο Λιβα­νό ο οποί­ος απο­πέμ­φθη­κε από την θέση του υπουργού.

Δυστυ­χώς για τον κ. Δού­κα, το βίντεο είναι αδιά­ψευ­στος μάρ­τυ­ρας της πολι­τι­κής του ξετσι­πω­σιάς και κυνι­κό­τη­τας και οι όποιες προ­σπά­θειες να δικαιο­λο­γη­θεί μικρή αξία έχουν.

Παρα­θέ­του­με το βίντεο που κατέ­γρα­ψε τις «καθ’ υπερ­βο­λή» δηλώ­σεις του Πέτρου Δού­κα και ακο­λού­θως την ανα­κοί­νω­σή του.

Συγκε­κρι­μέ­να στην ανάρ­τη­σή του αναφέρει:

Ένα καθ’υπερβολή και ατυ­χές σχή­μα λόγου, πήρε απρό­σμε­νη διάσταση!

Λυπά­μαι και στε­νο­χω­ριέ­μαι, που αυτό είχε σαν απο­τέ­λε­σμα την παραί­τη­ση ενός από τους πιο ικα­νούς υπουρ­γούς και φίλου μου.

Του ζητάω συγνώμη!

Θέλω όλοι να γνω­ρί­ζουν ότι όλα όσα προ­σπα­θή­σα­με για την υπο­στή­ρι­ξη των πυρό­πλη­κτων της Ηλεί­ας το 2007 (πριν 15 χρό­νια), έγι­ναν με από­λυ­τη δια­φά­νεια και νομι­μό­τη­τα που κανέ­νας δεν αμφι­σβή­τη­σε, ούτε η τότε αντιπολίτευση!

Όλα έγι­ναν με πιστο­ποι­η­τι­κά, και με αυτο­ψί­ες που διε­νήρ­γη­σαν ειδι­κά κλι­μά­κια και οι ίδιοι οι δήμοι. Τα χρή­μα­τα δια­νε­μή­θη­καν από τα πιστω­τι­κά ιδρύ­μα­τα με πλή­ρη δια­φά­νεια, με πλή­ρη Κυβερ­νη­τι­κή επο­πτεία. Έγι­ναν συνε­χείς έλεγ­χοι των πιστο­ποι­η­τι­κών από τις υπη­ρε­σί­ες του Γενι­κού Λογι­στη­ρί­ου του Κρά­τους. Υπήρ­χε συνε­χής δημο­σιο­γρα­φι­κή παρου­σία και κάλυ­ψη, και όλα έγι­ναν σε από­λυ­τη γνώ­ση όλων των κομ­μά­των και των φορέ­ων της τοπι­κής αυτο­διοί­κη­σης, με συνε­χείς ανα­κοι­νώ­σεις από τον Κυβερ­νη­τι­κό Εκπρό­σω­πο, και κάτω από το φως του ήλιου!

Όπως όλοι γνω­ρί­ζουν, δεν υπήρ­ξαν ούτε μπο­ρού­σαν να υπάρ­ξουν ‘τσά­ντες’ ή οτι­δή­πο­τε άλλο τέτοιο! Ήταν ένα ‘καθ’ υπερ­βο­λή’ και ατυ­χές σχή­μα λόγου για να δεί­ξω το μέγε­θος αλλά και την ταχύ­τη­τα της γιγα­ντιαί­ας προ­σπά­θειάς μας και την ευαι­σθη­σία μας για τους συναν­θρώ­πους μας που είχαν πλη­γεί τόσο άγρια και έζη­σαν ένα τέτοιο δρά­μα, με τόσους νεκρούς• μόνο και μόνο για να κατα­δει­χθεί η ταχύ­τη­τα και η ευε­λι­ξία με την οποία λει­τούρ­γη­σε η τότε κυβέρ­νη­ση, ώστε να μπο­ρέ­σει έστω και στο ελά­χι­στο, να απα­λύ­νει τον ανθρώ­πι­νο πόνο που είχε προ­κα­λέ­σει η βιβλι­κή κατα­στρο­φή — και για να επι­ση­μά­νω και να υπο­γραμ­μί­σω το αίτη­μα των αγρο­τών της Λακω­νί­ας να επι­σπεύ­σει η Κυβέρ­νη­ση την κατα­βο­λή των απο­ζη­μιώ­σε­ων στους Λάκω­νες αγρό­τες των οποί­ων οι καλ­λιέρ­γειες επλή­γη­σαν από τον πρό­σφα­το παγετό.

Σέβο­μαι την από­φα­ση του Πρω­θυ­πουρ­γού και εύχο­μαι στη Κυβέρ­νη­ση και στον Πρω­θυ­πουρ­γό προ­σω­πι­κά να συνε­χί­σουν με επι­τυ­χία το πολύ δύσκο­λο και πολύ σημα­ντι­κό έργο τους, μέσα σε πρω­το­φα­νείς αρνη­τι­κές συγκυρίες!

Με εκτί­μη­ση

Πέτρος Γ. Δούκας.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο