Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέτρος Φυσσούν: Η δύναμη της καλλιτεχνικής του ποιότητας θα τον κρατάει ζωντανό στη μνήμη μας για πάντα

Πέτρος Φυσ­σούν, πολυ­βρα­βευ­μέ­νος ηθο­ποιός, σημα­ντι­κή μορ­φή του ελλη­νι­κού θεά­τρου και κινη­μα­το­γρά­φου. Υπο­δύ­θη­κε μια ευρεία γκά­μα ρόλων και δια­κρί­θη­κε σε όλα τα είδη του θέα­τρου αλλά και στον Κινη­μα­το­γρά­φο και την Τηλε­ό­ρα­ση. Υπήρ­ξε σκη­νο­θέ­της και θια­σάρ­χης και δια­κρί­θη­κε με πολ­λά βρα­βεία στην μακρό­χρο­νη, σημα­ντι­κή καλ­λι­τε­χνι­κή του πορεία την οποία διά­νυ­σε με ήθος και σεμνότητα.

O Πέτρος Φυσ­σούν γεν­νή­θη­κε στις 5 Οκτω­βρί­ου 1933 στο Αγρί­νιο . Απο­φοί­τη­σε από τη Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή Θεά­τρου Τέχνης το 1954. Μέχρι το 1956 συνερ­γά­στη­κε με το Θέα­τρο Τέχνης του Καρό­λου Κουν. Υπήρ­ξε πρω­τα­γω­νι­στής του Εθνι­κού Θεά­τρου στο χρο­νι­κό διά­στη­μα 1961 — 1965 και στη συνέ­χεια στο Κρα­τι­κό Θέα­τρο Βορεί­ου Ελλά­δος 1976 — 1978. Στη θεα­τρι­κή σκη­νή ερμή­νευ­σε όλα σχε­δόν τα είδη θεά­τρου, δρά­μα, κωμω­δία, τρα­γω­δία, αλλά και επιθεώρηση.

Είχε συμ­με­τά­σχει στα Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Καν­νών (1965), Μόσχας και Λένιν­γκραντ (1966), Αθη­νών, Φιλίπ­πων, αλλά και στα Επι­δαύ­ρια. Τιμή­θη­κε με πολ­λά βρα­βεία, όπως Α’ ανδρι­κού ρόλου στο Φεστι­βάλ Ελλη­νι­κού Κινη­μα­το­γρά­φου το 1963 και το 1964, Α’ ανδρι­κού ρόλου στο Φεστι­βάλ Θεά­τρου Ιθά­κης το 1975.

Στον κινη­μα­το­γρά­φο συμ­με­τεί­χε στις ται­νί­ες: «Οι Παρά­νο­μοι» (1958), «Μια λατέρ­να, μια ζωή» (1958), «Οι Υπε­ρή­φα­νοι» (1962), «Ο αδελ­φός Αννα» (1963), «Προ­δο­σία» (1964), «Διωγ­μός» (1964), «Αυτή η γη είναι δική μας» (1967), «Ο Αλύ­γι­στος» (1968), «Οι γεν­ναί­οι του Βορ­ρά» (1970), «Μαντώ Μαυ­ρο­γέ­νους» (1971), «Ο άνθρω­πος με το γαρύ­φαλ­λο» (1980), «Rosmarinus Officinalis» (2008) κ.ά.

Στην τηλε­ό­ρα­ση έπαι­ξε σε πολ­λές σει­ρές («Άγγιγ­μα Ψυχής», «Κίτρι­νος Φάκελ­λος», «Ακρι­βή μου Σοφία», «Τα Ψάθι­να Καπέλ­λα») και ξεχώ­ρι­σε για το ρόλο του συνταγ­μα­τάρ­χη Λιάπ­κιν, στη μετα­φο­ρά του ομώ­νυ­μου μυθι­στο­ρή­μα­τος του Μ. Καρα­γά­τση, από τον Βασί­λη Γεωρ­γιά­δη το 1979.
Ο Πέτρος Φυσ­σούν πέθα­νε στις 5 Δεκεμ­βρί­ου 2016, σε ηλι­κία 83 ετών. Η πολύ­χρο­νη παρου­σία του στο θέα­τρο και τον κινη­μα­το­γρά­φο άφη­σε το ίχνος της καλ­λι­τε­χνι­κής του ποιότητας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο