Πέτρου και Παύλου: η αμάχη τους αντανακλούσε αντιθέσεις εθνικές και ταξικές

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Πέτρου και Παύ­λου. Με αφορ­μή τη γιορ­τή τους θα κάνου­με ένα «ταξί­δι» στα πρώ­τα έτη της χρο­νο­λο­γί­ας μας. Παρέα με τον αρχι­τέ­κτο­να του χρι­στια­νι­σμού, τον απο­κα­λού­με­νο σήμε­ρα από­στο­λο Παύ­λο και τον Πέτρο που στα χρό­νια μετά το Χρι­στό είχε ηγε­τι­κό ρόλο. Δύο πρό­σω­πα σημα­ντι­κά στη διά­δο­ση του χρι­στια­νι­σμού για αυτό και … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Πέτρου και Παύ­λου: η αμά­χη τους αντα­να­κλού­σε αντι­θέ­σεις εθνι­κές και ταξι­κές.