Πέφτει η αυλαία στη δίκη της Τσέπε η οποία απαρνήθηκε(;) το νεοναζιστικό της παρελθόν για να γλιτώσει

Σε μια ακρι­βώς εβδο­μά­δα από σήμε­ρα, στις 11 Ιου­λί­ου, θα πέσει στο Μόνα­χο η αυλαία της πολύ­κρο­της δίκης της Μπε­ά­τε Τσέ­πε, της κύριας κατη­γο­ρού­με­νης στην υπό­θε­ση της νεο­να­ζι­στι­κής οργά­νω­σης NSU. Μαζί με άλλους τέσ­σε­ρις συγκα­τη­γο­ρού­με­νους δικά­ζο­νται για τα εγκλή­μα­τα της NSU, η οποία έχει στο ενερ­γη­τι­κό της δέκα συνο­λι­κά δολο­φο­νί­ες, 8 Τούρ­κων, του Έλλη­να Θεό­δω­ρου Βουλ­γα­ρί­δη … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Πέφτει η αυλαία στη δίκη της Τσέ­πε η οποία απαρ­νή­θη­κε(;) το νεο­να­ζι­στι­κό της παρελ­θόν για να γλι­τώ­σει.