Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά — Τι σημαίνει η φράση;

Πίσω έχει η αχλά­δα την ουρά: Για την απο­τρο­πή συνα­γω­γής εύκο­λων ή πρό­ω­ρων συμπε­ρα­σμά­των, ως προει­δο­ποί­η­ση ότι στο τέλος θα φανούν τα άσχη­μα απο­τε­λέ­σμα­τα: άστον να χαί­ρε­ται.…» (λεξι­κό Μπαμπινιώτη).

Η έκφρα­ση «Πίσω έχει η αχλά­δα την ουρά» προ­έρ­χε­ται από την επο­χή των Ενε­τών, σύμ­φω­να με τον Τάκη Νατσού­λη (Λεξι­κό της Λαϊ­κής Σοφί­ας). Όταν οι Ενε­τοί ήθε­λαν να μετα­φέ­ρουν το στρα­τό τους χρη­σι­μο­ποιού­σαν μετα­γω­γι­κά. Τα καρά­βια αυτά ήταν ξύλι­να και πελώ­ρια και είχαν σχή­μα αχλα­διού. Τις περισ­σό­τε­ρες φορές έσερ­ναν, πίσω τους ένα μικρό καρα­βά­κι, όπου έβα­ζαν μέσα τον οπλι­σμό, τα πολε­μο­φό­δια, τρό­φι­μα και διά­φο­ρα πολε­μι­κά σύνεργα.

Αυτά τα πλοία οι Έλλη­νες τα είχαν βαφτί­σει «αχλά­δες» από το σχή­μα τους. Έτσι όταν καμιά φορά στο πέλα­γος παρου­σια­ζό­ταν κανέ­να άγνω­στο καρά­βι, οι νησιώ­τες ανέ­βαι­ναν πάνω στους βρά­χους και από κει παρα­κο­λου­θού­σαν τις κινή­σεις του.

Αν το πλοίο ήταν απλώς ιστιο­φό­ρο, δεν ανη­συ­χού­σαν και τόσο, για­τί υπήρ­χε πιθα­νό­τη­τα να συνε­χί­σει γι’ αλλού το δρό­μο του. Αν όμως ήταν «αχλά­δα», τούς έπια­νε πανι­κός, για­τί κατα­λά­βαι­ναν ότι σε λίγο θα άρχι­ζαν μάχες, πολιορ­κί­ες, πεί­να και θάνα­τοι. Έφευ­γαν τότε για να πάνε να ετοι­μά­σουν την άμυ­νά τους.

Από στό­μα σε στό­μα κυκλο­φο­ρού­σε η φήμη ότι η «αχλά­δα» έχει πίσω την ουρά. Με την ουρά εννο­ού­σαν το καρα­βά­κι που έσερ­νε το μετα­γω­γι­κό. Άρα προ­μη­νύ­ε­ται επί­θε­ση. Και για να συνει­δη­το­ποι­ή­σουν τον κίν­δυ­νο και να προ­ε­τοι­μα­στούν ανά­λο­γα έλε­γαν: «πίσω έχει η αχλά­δα ουρά».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο