Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πίσω από «παθογένειες» επιμένει να κρύβει τη διαχρονική εγκληματική πολιτική

Στις «παθο­γέ­νειες» και στις «συμπε­ρι­φο­ρές» επέρ­ρι­ψε και σήμε­ρα ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης τις ευθύ­νες για το έγκλη­μα στα Τέμπη, επι­μέ­νο­ντας να συγκα­λύ­πτει τον πραγ­μα­τι­κό ένο­χο της τρα­γω­δί­ας με προ­φα­νή σκο­πό για να κρύ­ψει τις πολι­τι­κές ευθύ­νες της δικής του κυβέρ­νη­σης όπως και όλων των προη­γού­με­νων που εφάρ­μο­σαν την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή απε­λευ­θέ­ρω­σης των σιδη­ρο­δρό­μων της ΕΕ που έχει στοι­χί­σει σε 640 νεκρούς σε δυστυ­χή­μα­τα που έγι­ναν στην Ευρώ­πη μόνο το 2021!

Σε κυβερ­νη­τι­κή σύσκε­ψη στο Μέγα­ρο Μαξί­μου με τους νέους επι­κε­φα­λής σε ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ και τον διευ­θύ­νο­ντα σύμ­βου­λο της «Hellenic Train», ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης ανέ­φε­ρε ότι «η ανά­τα­ξη των σιδη­ρο­δρό­μων μας δεν απο­τε­λεί απλά ένα καθο­λι­κό αίτη­μα της ελλη­νι­κής κοι­νω­νί­ας, αλλά απο­τε­λεί πια κι ένα προ­σω­πι­κό δικό μου στοί­χη­μα» και υπο­στή­ρι­ξε πως η ανά­λη­ψη της πολι­τι­κής ευθύ­νης από πλευ­ράς του «είναι μία ανα­γνώ­ρι­ση δια­χρο­νι­κών παθο­γε­νειών που οδή­γη­σαν σε αυτό το ατύ­χη­μα». Είπε ακό­μα πως «ακού­σα­με δια­λό­γους που προ­κα­λούν και οργή και ντρο­πή. Αρνού­μαι προ­σω­πι­κά να πιστέ­ψω ότι απο­τε­λούν τον κανό­να, όμως και ως εξαι­ρέ­σεις δυστυ­χώς κόστι­σαν ζωές και γι’ αυτό καμία τέτοια συμπε­ρι­φο­ρά πια δεν μπο­ρεί να είναι ανεκτή».

Ανέ­φε­ρε, μετά την τρα­γω­δία, πως «η πρώ­τη προ­τε­ραιό­τη­τα είναι ένα ασφα­λές ‑το τονί­ζω το ασφα­λές- σχέ­διο άμε­σης επα­να­λει­τουρ­γί­ας των σιδη­ρο­δρό­μων μας, ενδε­χο­μέ­νως όπως μας υπο­δεί­ξε­τε με ένα περιο­ρι­σμέ­νο συγκοι­νω­νια­κό φορ­τίο» και τώρα μετά τους 57 νεκρούς ο πρω­θυ­πουρ­γός είπε ότι «δεύ­τε­ρη καθο­ρι­στι­κή προ­τε­ραιό­τη­τα» είναι «η επι­τά­χυν­ση πια της ολο­κλη­ρω­μέ­νης εγκα­τά­στα­σης του συστή­μα­τος τηλε­διοί­κη­σης στον κεντρι­κό άξο­να της χώρας».

Ο πρω­θυ­πουρ­γός όχι μόνο δεν μίλη­σε για τη στρα­τη­γι­κή της «απε­λευ­θέ­ρω­σης» των μετα­φο­ρών της ΕΕ, αλλά την εμφά­νι­σε και σαν λύση του προ­βλή­μα­τος, λέγο­ντας πως «έχου­με πολ­λή δου­λειά να κάνου­με. Πιστεύω ότι έχου­με τεχνο­γνω­σία. Θα βρού­με και πρό­σθε­τη τεχνο­γνω­σία από την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση», όταν μόλις το 13% του ευρω­παϊ­κού σιδη­ρο­δρο­μι­κού δικτύ­ου έχει συστή­μα­τα τηλε­διοί­κη­σης λόγω κόστους!!!

Ισχυ­ρί­στη­κε ακό­μα ότι «δεν πρό­κει­ται να αντι­με­τω­πί­σω το θέμα αυτό ως πεδίο κομ­μα­τι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης. Ο αντί­πα­λός μας και εδώ είναι το βαθύ κρά­τος του ανα­χρο­νι­σμού» και υπο­στή­ρι­ξε πως «χρεια­ζό­μα­στε τη συνερ­γα­σία και τη συμπα­ρά­τα­ξη όλων», ανα­ζη­τώ­ντας πρό­θυ­μους στην προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψης του προ­δια­γε­γραμ­μέ­νου εγκλή­μα­τος στα Τέμπη.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο