Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πίσω από την «πόρτα» της πρώτης τουαλέτας για το τρίτο φύλο

Γρά­φει ο Οικο­δό­μος //

Ως «βήμα στή­ρι­ξης» στην κοι­νό­τη­τα των «LGBT» (Λεσβί­ες, Γκέι, Αμφι­φυ­λό­φι­λοι, Τρανς) παρου­σιά­ζε­ται από την κυβέρ­νη­ση Ομπά­μα η εγκα­τά­στα­ση στον Λευ­κό Οίκο της πρώ­της τουα­λέ­τας για το τρί­το φύλο. Η αναγ­γε­λία της είδη­σης «συνέ­πε­σε» με τη διαρ­ροή από τον Λευ­κό Οίκο της πλη­ρο­φο­ρί­ας ότι ο πρό­ε­δρος Ομπά­μα είναι δια­τε­θει­μέ­νος «να τερ­μα­τί­σει τις ψυχο­θε­ρα­πεί­ες που γίνο­νται προ­κει­μέ­νου να αλλά­ξουν τη σεξουα­λι­κή προ­τί­μη­ση στους νέους της κοι­νό­τη­τας των LGBT». Η είδη­ση προ­βλή­θη­κε από τα ΜΜΕ ως μια κίνη­ση που έρχε­ται να ενι­σχύ­σει τις προ­σπά­θειες της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ για την κατα­πο­λέ­μη­ση των κοι­νω­νι­κών ανισοτήτων.

Μια άλλη είδη­ση που αφο­ρά στις ΗΠΑ βρή­κε «χώρο» στα δελ­τία των ελλη­νι­κών τηλε­ο­πτι­κών κανα­λιών ανά­με­σα στη συνε­χή ενη­μέ­ρω­ση για την πορεία των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων μετα­ξύ της κυβέρ­νη­σης και των δανει­στών. Με αφορ­μή μια ακό­μα δολο­φο­νία αφρο­α­με­ρι­κα­νού πολί­τη από λευ­κό αστυ­νο­μι­κό, ανα­φέρ­θη­κε ότι στις ΗΠΑ από το 2000 μέχρι σήμε­ρα έπε­σαν νεκροί από σφαί­ρες αστυ­νο­μι­κών πάνω από 5000 άνθρω­ποι. Το νού­με­ρο είναι εντυ­πω­σια­κό και θυμί­ζει τις στα­τι­στι­κές περα­σμέ­νων δεκα­ε­τιών για τους νεκρούς στην Ελλά­δα από αυτο­κι­νη­τι­στι­κά δυστυχήματα.

trito 5

Η αντί­φα­ση που προ­κύ­πτει από την ανά­γνω­ση των δυο ειδή­σε­ων πηγά­ζει από τις αντι­θέ­σεις που δεν μπο­ρούν πια να κρυ­φτούν πίσω από την απα­τη­λή όσο και ξεθω­ρια­σμέ­νη λάμ­ψη του «αμε­ρι­κα­νι­κού ονεί­ρου». Ένα κοι­νω­νι­κό σύστη­μα δηλα­δή που στη βιτρί­να του προ­βά­λει τις αρχές της ελευ­θε­ρί­ας και της ισό­τη­τας και πίσω από αυτή χρη­σι­μο­ποιεί την κατα­στο­λή προ­κει­μέ­νου να σβή­σει τις σπί­θες που ανά­βουν οι τρι­βές μιας κοι­νω­νί­ας χωρι­σμέ­νης σε τάξεις, όπου η παρα­γω­γή κέρ­δους έχει πάρει τη μορ­φή θεό­τη­τας που αν και δεν απο­τε­λεί κύρια προ­τε­ραιό­τη­τά της, δεί­χνει μια «προ­τί­μη­ση» σε συγκε­κρι­μέ­νη από­χρω­ση δέρ­μα­τος των θυμά­των της εκμετάλλευσης…

Η εντει­νό­με­νη στρα­τι­κο­ποί­η­ση της αστυ­νο­μί­ας στις ΗΠΑ (σύμ­φω­να με στοι­χεία της Αμε­ρι­κα­νι­κής Ένω­σης για τις Πολι­τι­κές Ελευ­θε­ρί­ες — ACLU, η αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση έχει δαπα­νή­σει 4,3 δισ. δολά­ρια για να εξο­πλί­σει την αστυ­νο­μία με στρα­τιω­τι­κά όπλα, θωρα­κι­σμέ­να οχή­μα­τα και άλλα είδη μάχης) και η άσκη­ση όλο και πιο σκλη­ρής και απάν­θρω­πης βίας που οδη­γεί τα όργα­να της «τάξης» να πατά­νε με ευκο­λία τη σκαν­δά­λη του περι­στρό­φου τους (σύμ­φω­να με στοι­χεία του FBI, το 2012 η αστυ­νο­μία σκό­τω­σε «νομί­μως» 410 Αμε­ρι­κα­νούς – τους 409 με όπλα), κατα­δει­κνύ­ει τις βαθιά ταξι­κές και φυλε­τι­κές ανι­σό­τη­τες στις φτω­χο­γει­το­νιές των πόλε­ων, που αντα­να­κλώ­νται και στη σύν­θε­ση του σώμα­τος της αστυ­νο­μί­ας των ΗΠΑ (με βάση τα στοι­χεία του ομο­σπον­δια­κού υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης το 75% των αστυ­νο­μι­κών είναι λευ­κοί, ενώ στις μικρές πόλεις το ποσο­στό φτά­νει το 87,5%). Ας δού­με μερι­κά ακό­μα δια­φω­τι­στι­κά στοιχεία.

trito1

Οι αφρο­α­με­ρι­κα­νοί συνι­στούν το 14,2% του πλη­θυ­σμού των ΗΠΑ, ενώ οι λευ­κοί αμε­ρι­κα­νοί το 64%, ωστό­σο κατέ­χουν το 88% του πλού­του της χώρας. Σύμ­φω­να με την αμε­ρι­κα­νι­κή στα­τι­στι­κή υπη­ρε­σία (US Census Bureau) το 2012 46,5 εκα­τομ­μύ­ρια Αμε­ρι­κα­νοί ζού­σαν σε συν­θή­κες φτώ­χειας (ο μεγα­λύ­τε­ρος αριθ­μός στα 54 χρό­νια που η υπη­ρε­σία κατα­γρά­φει τη φτώ­χεια στις ΗΠΑ). Τα ποσο­στά φτώ­χειας είναι ψηλό­τε­ρα μετα­ξύ των μειο­νο­τή­των σε σχέ­ση με τους λευ­κούς, αλλά η φτώ­χεια συνι­στά μεγά­λο πρό­βλη­μα και για τον λευ­κό πλη­θυ­σμό. Περί­που το 25% όλων των παι­διών στις ΗΠΑ ζει σε κατά­στα­ση φτώ­χειας και τα μισά από αυτά σε βαθιά φτώ­χεια. Την ίδια χρο­νιά 20,4 εκα­τομ­μύ­ρια αμε­ρι­κα­νοί πολί­τες, ζού­σαν σε κατά­στα­ση ακραί­ας φτώ­χειας, ενώ 40 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι δεν δια­θέ­τουν κανε­νός είδους ασφα­λι­στι­κή κάλυ­ψη. 38 εκα­τομ­μύ­ρια αμε­ρι­κα­νι­κές οικο­γέ­νειες, δηλα­δή το ένα τρί­το των νοι­κο­κυ­ριών ξοδεύ­ουν όλα τα χρή­μα­τά τους μέχρι να ξανα­πλη­ρω­θούν. Το μέσο οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα το 2012 δεν ήταν μεγα­λύ­τε­ρο σε σχέ­ση με πριν από 25 χρό­νια, ενώ την ίδια στιγ­μή οι μισθοί εκα­τομ­μυ­ρί­ων εργα­ζο­μέ­νων, ειδι­κά όσων δεν δια­θέ­τουν πανε­πι­στη­μια­κή εκπαί­δευ­ση, παρα­μέ­νουν στατικοί.

Σα να ξεθώ­ρια­σε πολύ το αμε­ρι­κα­νι­κό όνει­ρο, δε νομίζετε;

Αυτό που ακού­με από τις κυβερ­νή­σεις και τους περισ­σό­τε­ρους πολι­τι­κούς στην Ελλά­δα τα τελευ­ταία χρό­νια είναι ότι η κοι­νω­νία μας βιώ­νει μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες κρί­σεις στην ιστο­ρία, να κάνου­με υπο­μο­νή και θα περά­σει. Όμως μέσα στην κρί­ση κάποιοι ‑συνε­χί­ζουν να- πλου­τί­ζουν την ώρα που από το λαό οι κυβερ­νή­σεις ζητούν και του επι­βά­λουν θυσί­ες. Τηρου­μέ­νων των ανα­λο­γιών και των μεγε­θών το ίδιο συμ­βαί­νει όπου υπάρ­χει καπι­τα­λι­σμός, άρα η μητρό­πο­λή του δεν θα απο­τε­λού­σε εξαί­ρε­ση. Έτσι, ένα κοι­νω­νι­κό σύστη­μα που τρέ­φε­ται από τις κρί­σεις του έχει όλο και περισ­σό­τε­ρο ανά­γκη από «βιτρί­να» και καταστολή.

trito2

“Τόσο πολ­λοί μπά­τσοι, τόσο λίγη δικαιοσύνη”

Το κοι­νω­νι­κό σύστη­μα στις ΗΠΑ είναι θεμε­λιω­μέ­νο στην εκμε­τάλ­λευ­ση και το αίμα, και ακο­λου­θεί μια πορεία που ξεκί­νη­σε με την αρπα­γή της γης και την εξό­ντω­ση των Ινδιά­νων και συνε­χί­ζε­ται μέχρι τις μέρες μας με στρα­τιω­τι­κές επεμ­βά­σεις σε οποιο­δή­πο­τε σημείο του πλα­νή­τη θα μπο­ρού­σε να απο­δει­χτεί πηγή παρα­γω­γής κέρ­δους για τις αμε­ρι­κα­νι­κές πολυ­ε­θνι­κές και τα γιγα­ντιαία μονο­πώ­λια που ελέγ­χουν ή επη­ρε­ά­ζουν την παγκό­σμια οικονομία.

Ο αγώ­νας των μαύ­ρων για πολι­τι­κά δικαιώ­μα­τα στη δεκα­ε­τία του 1960 υπο­χρέ­ω­σε τις κυβερ­νή­σεις των ΗΠΑ να κάνουν σημα­ντι­κές παρα­χω­ρή­σεις στις εθνι­κές μειο­νό­τη­τες. Ο ρατσι­σμός στα­δια­κά φάνη­κε να απο­μα­κρύ­νε­ται, ωστό­σο οι βαθιές ρίζες του δεν ξερι­ζώ­θη­καν ποτέ. Δεν θα μπο­ρού­σε να γίνει δια­φο­ρε­τι­κά αφού η κύρια δύνα­μη που ενδια­φέ­ρε­ται για τη δια­τή­ρη­ση των φυλε­τι­κών δια­κρί­σε­ων είναι το κεφάλαιο.

smash

“Κάντε κομ­μά­τια τον καπιταλισμό”

Ακό­μα και αν οι αφρο­α­με­ρι­κα­νοί απέ­κτη­σαν πρό­σβα­ση σε δικαιώ­μα­τα και υπη­ρε­σί­ες που μέχρι τότε απο­λάμ­βα­ναν μόνο οι λευ­κοί, η κυριό­τε­ρη ανι­σό­τη­τα, η οικο­νο­μι­κή, παρα­μέ­νει και θα οξύ­νε­ται σε περιό­δους κρί­σης. Όσο θα διαρ­κεί αυτή η κατά­στα­ση, όσο οι δομές του κοι­νω­νι­κού συστή­μα­τος θα παρα­μέ­νουν οι ίδιες, λέξεις όπως «ισό­τη­τα» και «ελευ­θε­ρία» θα αντη­χούν ως κυνι­κός εμπαιγ­μός για τους ανθρώ­πους που δεν μπο­ρούν να τις βιώ­σουν, οι κυβερ­νή­σεις θα έχουν όλο και μεγα­λύ­τε­ρη ανά­γκη από κινή­σεις εντυ­πω­σια­σμού (ακό­μα και… σε επί­πε­δο τουα­λέ­τας) και ο αριθ­μός των θυμά­των της κατα­στο­λής θα μεγαλώνει.

Τα στα­τι­στι­κά στοι­χεία αντλή­θη­καν κυρί­ως από Το Βήμα και τον Ριζο­σπά­στη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο