Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πίσω ολοταχώς στην εποχή του… Πάγκαλου! Διευθύντρια Γυμνασίου απαγορεύει στα κορίτσια να φορούν σορτσάκια;

Μια καταγ­γε­λία που μας πηγαί­νει πίσω, στην επο­χή του δικτά­το­ρα Θ. Πάγκα­λου, έρχε­ται από την Θεσ­σα­λο­νί­κη. Σύμ­φω­να με μητέ­ρα μαθη­τή Γυμνα­σί­ου της Θεσ­σα­λο­νί­κης, η διευ­θύ­ντρια του σχο­λεί­ου απα­γό­ρευ­σε στα κορί­τσια του σχο­λεί­ου να φορούν σορτσάκια!!

Η καταγ­γε­λία αφο­ρά την διευ­θύ­ντρια του 15ου Γυμνα­σί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης. Σύμ­φω­να με την καταγ­γέλ­λου­σα, ο 14χρονος γιος της της μετέ­φε­ρε πως η εν λόγω διευ­θύ­ντρια απα­γο­ρεύ­ει στα κορί­τσια του σχο­λεί­ου να φορούν σορ­τσά­κια και φούστες.

Όπως καταγ­γέλ­λουν και άλλοι γονείς μαθη­τών του συγκε­κρι­μέ­νου σχο­λεί­ου, προ­κει­μέ­νου  να εφαρ­μό­σει τη συγκε­κρι­μέ­νη από­φα­ση, που παρα­βιά­ζει κάθε έννοια ελευ­θε­ρί­ας των μαθη­τριών της, η διευ­θύ­ντρια επι­κα­λέ­στη­κε τον εσω­τε­ρι­κό κανο­νι­σμό λει­τουρ­γί­ας του σχο­λεί­ου που επι­κυ­ρώ­θη­κε τον περα­σμέ­νο Απρίλιο.

Η ίδια η διευ­θύ­ντρια του 15ου Γυμνα­σί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, σε δηλώ­σεις της στο thestival.gr, διέ­ψευ­σε κατη­γο­ρη­μα­τι­κά ότι ισχύ­ει κάτι τέτοιο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο