Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παίρνουμε το μέρος του Πολιτισμού, παίρνουμε τη θέση μας στη σωστή πλευρά της Ιστορίας

1.142 καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους  ενάντια στον πόλεμο,
στην εμπλοκή της χώρας και την εργαλειοποίηση του Πολιτισμού

Οι καλ­λι­τέ­χνες συμπα­ρα­τάσ­σο­νται με το ψήφι­σμα του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου (ΠΜΣ) και ενώ­νουν τις φωνές τους ενά­ντια στον πόλε­μο, στην εμπλο­κή της Ελλά­δας στους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς, στην προ­σπά­θεια εμπλο­κής του Πολι­τι­σμού και της Τέχνης στις ανά­γκες της πολε­μι­κής σύγκρου­σης. Μέχρι στιγ­μής, το ψήφι­σμα του ΠΜΣ υπο­γρά­φουν 1.142 καλ­λι­τέ­χνες και εργα­ζό­με­νοι στον χώρο της Τέχνης και του Πολι­τι­σμού, ενώ πολ­λά είναι ακό­μα τα σωμα­τεία και οι φορείς του Θεά­μα­τος — Ακρο­ά­μα­τος που συνυ­πο­γρά­φουν το ψήφισμα.

Στο ψήφι­σμα επισημαίνεται:

Καταδικάζουμε απερίφραστα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξή μας στον λαό της, που χρόνια τώρα δοκιμάζεται από τις συνέπειες του ξέφρενου ανταγωνισμού ανάμεσα στη Ρωσία και σε ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ για τον έλεγχο της Ενέργειας και το μοίρασμα των ζωνών επιρροής στην περιοχή.

Ταυ­τό­χρο­να, με ιδιαί­τε­ρη ανη­συ­χία παρα­κο­λου­θού­με την προ­έ­κτα­ση αυτής της σύγκρου­σης στο πολι­τι­στι­κό πεδίο, τη γενι­κευ­μέ­νη επι­χεί­ρη­ση των δύο αντι­μα­χό­με­νων πλευ­ρών να μετα­τρέ­ψουν τον Πολι­τι­σμό από συνώ­νυ­μο του ανθρω­πι­σμού, της παι­δεί­ας και της ειρή­νης σε πολε­μι­κό εργα­λείο. Και αυτό για την Τέχνη σημαί­νει θάνατος.

Η δια­κο­πή σχέ­σε­ων ανά­με­σα στους πολι­τι­στι­κούς οργα­νι­σμούς της ΕΕ και των ΗΠΑ και στους αντί­στοι­χους της Ρωσί­ας, και αντί­στρο­φα, δεν στρέ­φε­ται απλά κατά των κρα­τι­κών πολι­τι­στι­κών φορέ­ων, όπως ισχυ­ρί­ζο­νται αυτοί που την επι­βάλ­λουν. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, στρέ­φε­ται κατά της Τέχνης και των καλ­λι­τε­χνών. Τα έργα Τέχνης πεθαί­νουν όταν μένουν κλει­σμέ­να στα συρ­τά­ρια. Απο­κτούν υπό­στα­ση και ζωή μόνο όταν ερμη­νεύ­ο­νται και δια­δί­δο­νται. Ούτε οι ΗΠΑ, η ΕΕ και η Ουκρα­νία ούτε η Ρωσία έχουν δικαί­ω­μα να τα απα­γο­ρεύ­ουν, για­τί δεν τους ανή­κουν. Τα πνευ­μα­τι­κά επι­τεύγ­μα­τα της κάθε χώρας είναι προ­ϊ­ό­ντα εργα­σί­ας χιλιά­δων ανθρώ­πων όπου Γης στη διάρ­κεια των αιώ­νων. Ανή­κουν στην ανθρωπότητα.

Η κατάλυση της ελευθερίας στη σκέψη και στο φρόνημα, ο εξαναγκασμός καλλιτεχνών να συμμορφωθούν με το κυρίαρχο αφήγημα της κάθε πλευράς κάτω από την απειλή ότι θα απολυθούν, θα αποκλειστούν και θα καταστραφεί η σταδιοδρομία τους, ανήκουν στις πιο μαύρες εποχές στην Ιστορία της ανθρωπότητας.
Το ίδιο και στη χώρα μας η στοχοποίηση, η λοιδορία και η ιδεολογική τρομοκράτηση όποιου καλλιτέχνη, οποιουδήποτε ανθρώπου αρνείται να συνταχθεί με το κλίμα φανατισμού, μισαλλοδοξίας και διακρίσεων ανάμεσα στους λαούς, είναι τρομακτικά επικίνδυνο φαινόμενο.

Δεν είναι το δίκιο του λαού της Ουκρα­νί­ας αυτό που υπε­ρα­σπί­ζο­νται όσοι μετα­χει­ρί­ζο­νται τέτοια μέσα. Τα ανθρω­πι­στι­κά αισθή­μα­τα δεν συμ­βα­δί­ζουν με τη ρητο­ρι­κή του μίσους και οπωσ­δή­πο­τε δεν είναι επι­λε­κτι­κά. Εκδη­λώ­νο­νται προς όλους τους λαούς, στο Ιράκ, στη Γιου­γκο­σλα­βία, στη Λιβύη, στη Συρία, στην Παλαι­στί­νη, στην Υεμέ­νη, στην Κύπρο. Αυτό που στ’ αλή­θεια επι­διώ­κουν με τη διαί­ρε­ση του Πολι­τι­σμού και τη φίμω­ση κάθε γνή­σιας αντι­πο­λε­μι­κής φωνής είναι η προ­ε­τοι­μα­σία του πολέ­μου, που θέλει τους λαούς στοι­χι­σμέ­νους σε στρα­τό­πε­δα και από­λυ­τα ευθυ­γραμ­μι­σμέ­νους με τις επι­διώ­ξεις αυτών που τους εξου­σιά­ζουν. Μα οι λαοί είναι οι μόνοι που δεν έχουν τίπο­τα να χωρί­σουν. Αντί­θε­τα, έχουν όλα εκεί­να που τους ενώ­νουν: Την ανά­γκη για ειρή­νη, ευη­με­ρία, δημιουρ­γι­κή ζωή.

Σε αυτούς τους σκο­τει­νούς και­ρούς οι άνθρω­ποι της Τέχνης και των Γραμ­μά­των καλού­μα­στε να αγω­νι­στού­με γι’ αυτήν την ενότητα.
Να στα­θού­με στο πλευ­ρό τόσο των Ουκρα­νών όσο και των Ρώσων καλ­λι­τε­χνών, να αντι­στα­θού­με στις πολι­τι­στι­κές δια­κρί­σεις, στις απα­γο­ρεύ­σεις και στις επι­κίν­δυ­νες περι­χα­ρα­κώ­σεις, να δυνα­μώ­σου­με τις φωνές μας ενά­ντια στον πόλε­μο, που προ­ϋ­πο­θέ­τει την απε­μπλο­κή της χώρας από τους πολε­μι­κούς σχεδιασμούς.

Με λίγα λόγια, στο πραγματικό δίλημμα, “Πολιτισμός ή βαρβαρότητα;”, παίρνουμε το μέρος του Πολιτισμού, παίρνουμε τη θέση μας στη σωστή πλευρά της Ιστορίας

Η συλ­λο­γή υπο­γρα­φών συνε­χί­ζε­ται, ενώ το κεί­με­νο και η λίστα με τις υπο­γρα­φές καλ­λι­τε­χνών, σωμα­τεί­ων και φορέ­ων βρί­σκο­νται στη σελί­δα του ΠΜΣ στο facebook. Μέχρι στιγ­μής, το ψήφι­σμα υπογράφουν:

Infante Francesco εργα­ζό­με­νος στην Λυρι­κή, Dieverath Evita ζωγρά­φος, Kergomard Henri μου­σι­κός, Mongelli Simone μου­σι­κός, Shekin Δέσποι­να Ναϊ­ντί γλύ­πτρια, Αβρα­μί­δου Ζωή ηθο­ποιός, Αγα­λια­νού Παυ­λί­να διευ­θύ­ντρια παρα­γω­γής, κρι­τι­κός κινη­μα­το­γρά­φου, Αγγε­λά­κη Μαρία αρχι­τέ­κτο­νας, μου­σι­κός, Αγγε­λής Γιώρ­γος ζωγρά­φος, Αγγε­λό­που­λος Χρή­στος μου­σι­κός, Αγγε­λο­πού­λου Ευαν­θία χορεύ­τρια, Αγγε­λο­πού­λου Λυδία λυρι­κή τρα­γου­δί­στρια, Αγε­ρά­κης Δημή­τρης κιθα­ρί­στας, τρα­γου­δι­στής, Αγρα­φιώ­τη Λίλα ζωγρά­φος, Αδα­μί­δης Αχιλ­λέ­ας μου­σι­κο­συν­θέ­της, Αδα­μο­πού­λου Ευγε­νία μου­σι­κός, Αετό­που­λος Γιώρ­γος μου­σι­κός, τρα­γου­δο­ποιός, Αθα­να­σά­κης Νίκος κιθα­ρί­στας, συν­θέ­της, Αθα­να­σί­ου Βίκυ λυρι­κή τρα­γου­δί­στρια, Αθα­να­σί­ου Θεο­δώ­ρα μου­σι­κός, Αθα­να­σί­ου Μαρου­σώ ποι­ή­τρια, Αθα­να­σί­ου Φώτης μου­σι­κός, Φιλαρ­μο­νι­κή δήμου Αθη­ναί­ων, Αθα­να­σό­που­λος Ανδ. Γεώρ­γιος μου­σι­κός, Αθα­να­σό­που­λος Γιώρ­γος στι­χουρ­γός, Αθα­να­σο­πού­λου Μαρία νομι­κός, συγ­γρα­φέ­ας, Αϊβα­τζί­δης Νίκος μου­σι­κός, Ακρι­βός Βαγ­γέ­λης μου­σι­κός, Αλε­βι­ζό­που­λος Δημή­τριος αγιο­γρά­φος, Αλει­φε­ρο­πού­λου — Χαλ­βα­τζή Μαριάν­θη συγ­γρα­φέ­ας, Αλε­ξαν­δρά­κης Στέ­λιος τρα­γου­δι­στής, Αλε­ξαν­δρής Δημή­τρης ηθο­ποιός, Αλευ­ράς Γεώρ­γιος μου­σι­κός (κιθά­ρα), Αλευ­ράς Νίκος σκη­νο­θέ­της, Αλι­μπέρ­τη Αννα εικα­στι­κός, Αλιώ­πης Περι­κλής μου­σι­κός, καθη­γη­τής Δημο­τι­κού Ωδεί­ου Πατρών, Αλοί­μο­νος Στρά­τος συν­θέ­της, Αλυ­σαν­δρά­του Δανάη μου­σι­κός, Αμα­ριω­τά­κης Νίκος μου­σι­κός, Αμοι­ρί­δου Θεα­νώ ηθο­ποιός, Αμο­λο­χί­τη Αρτε­μις θεα­τρο­λό­γος, Αμπρα­ζής Ακης μου­σι­κο­συν­θέ­της, Ανα­στα­σί­ου Κατε­ρί­να ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­τρια, Ανα­στα­σί­ου Μαρία — Ιωάν­να μου­σι­κός, Ανα­στα­σό­που­λος Γιάν­νης συν­θέ­της, Ανα­στα­σό­που­λος Κώστας μου­σι­κός ορχή­στρας ΕΛΣ, Ανδρε­ά­δη Ελε­ω­νό­ρα αρχαιο­λό­γος, ξενα­γός, Ανδρε­ά­τος Γερά­σι­μος τρα­γου­δι­στής, Ανδρειά­δου Τζού­λια ζωγρά­φος, Ανδρί­τσου Μαρία χορεύ­τρια, Ανδριώ­της Γιώρ­γος μου­σι­κός, Ανδρο­νιά­δης Δημή­τρης πια­νί­στας, συν­θέ­της, Ανδρου­λι­δά­κης Μανό­λης συν­θέ­της, κιθα­ρί­στας, Αντω­να­κά­κης Γιώρ­γος σκη­νο­θέ­της, Αντω­νά­κης Γιώρ­γος ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­της θεά­τρου, Αντω­να­κού­δη Δήμη­τρα τρα­γου­δί­στρια, ηθο­ποιός, Αντώ­να­ρου Βασι­λι­κή ηθο­ποιός, Αντω­νιά­δης Δημή­τρης ηθο­ποιός, Αντω­νιά­δης Παύ­λος μου­σι­κός, Αντω­νί­ου Κώστας τρα­γου­δι­στής, Αντω­νο­πού­λου Θαλασ­σιά συγ­γρα­φέ­ας, αρχι­συ­ντά­κτρια μου­σι­κού περιο­δι­κού, Αντω­νο­πού­λου Νικο­λέτ­τα ζωγρά­φος, Αντω­νο­πού­λου Ρίτα τρα­γου­δί­στρια, Αξιώ­τη Αργυ­ρώ ποι­ή­τρια, Απο­στο­λά­ρας Φώτης εκπαι­δευ­τι­κός, Απο­στο­λί­δης Ακης διευ­θυ­ντής φωτο­γρα­φί­ας, Απο­στο­λο­πού­λου Αρτε­μις ηθο­ποιός, θεα­τρο­λό­γος, Αράπ­κου­λες Στέ­λιος μου­σι­κός, ηχο­λή­πτης, Αρβα­νι­τά­κης Γιάν­νης μου­σι­κός, Αργυ­ρο­πού­λου Δήμη­τρα τρα­γου­δί­στρια, Αρσο­νιά­δης Δημή­τριος μου­σι­κός, Ασαρ­γιω­τά­κη Πολύ­μνια μου­σι­κός, Ασω­νί­του Λίτσα τρα­γου­δί­στρια, Αφε­ντου­λί­δου Κων­στα­ντί­να χορεύ­τρια, Αχα­λι­νω­τό­που­λος Μάνος μου­σι­κός, Αψώ­μα­του Δήμη­τρα μου­σι­κός, μαέ­στρος Λαϊ­κής Ορχή­στρας Χορευ­τι­κού δήμου Πατρέ­ων, Βάγιας Γιώρ­γος — «Retro» μου­σι­κός, Rebellion Connexion, Βάης Ιάκω­βος γελοιο­γρά­φος, Βάκ­κας Κώστας σκη­νο­θέ­της, Βαλα­βά­νης Δημή­τρης μου­σι­κός, Βαλά­ση Ζωή συγ­γρα­φέ­ας, Βαλά­σης Διο­νύ­σης εικα­στι­κός, Βαλά­σης Στέ­φα­νος τρα­γου­δι­στής, μέλος ΔΣ Παν­θεσ­σα­λι­κής Ενω­σης Μου­σι­κών στη Νυχτε­ρι­νή Δια­σκέ­δα­ση, Βαλερ­γά­κης Ακης διευ­θυ­ντής φωτο­γρα­φί­ας, Βαλ­σα­μής Αλέ­ξαν­δρος λογο­τέ­χνης, Βαμ­βα­κί­δης Τάκης ηθο­ποιός, Βαμπί­ρη Σίσ­συ μου­σι­κο­λό­γος, τρα­γου­δί­στρια, Βαρ­βα­ρή­γος Γιάν­νης μου­σι­κός, Βαρ­βα­ρή­γος Δημή­τρης συγ­γρα­φέ­ας, Βαρ­δα­ρός Ισί­δω­ρος μου­σι­κός, Βαρ­δα­ρός Λεω­νί­δας σκη­νο­θέ­της, Βαρε­λάς Τάκης ζωγρά­φος, Βασ­δά­ρη Κων­στα­ντί­να χορο­δι­δά­σκα­λος, performer, Βασι­λα­κο­πού­λου Αντζε­λα μου­σι­κός, Βασι­λά­κου Αντω­νία ηθο­ποιός, Βασί­λας Γρη­γό­ρης μου­σι­κός, Βασι­λειά­δης Θωμάς ηθο­ποιός, Βασι­λεί­ου Ασπα δασκά­λα χορού, Βασι­λεί­ου — Πέτσα Βέρα ποι­ή­τρια, στι­χουρ­γός, Βατά­λα­χος Νίκος μου­σι­κός, συγκρό­τη­μα Their Methlab, Βαφέ­ας Βασί­λης σκη­νο­θέ­της, Βελα­ώ­ρα Μαριάν­να ζωγρά­φος, ψηφι­δο­γρά­φος, Βελι­μα­χί­τη Ειρή­νη ηθο­ποιός, Βελι­σά­ριος Μπά­μπης λυρι­κός τρα­γου­δι­στής, Βικά­του Μέλ­πω μου­σι­κός, χορω­δός, Βιν­τζη­λαί­ος Πάνος μου­σι­κός, Βιστά­κης Ευάγ­γε­λος μου­σι­κός, Βλα­βια­νού Νικο­λέ­τα ηθο­ποιός, Βλάσ­σης Αγγε­λος γλύ­πτης, Βλα­χο­πού­λου Αννυ γρα­φί­στρια, Βλά­χος Δημο­σθέ­νης λυρι­κός τρα­γου­δι­στής, Βλά­χος Μάνος μου­σι­κός, Βογια­τζά­κης Νικό­λα­ος μου­σι­κός, Βορ­γιάς Ρήγας μου­σι­κός (μπα­σί­στας), Βου­ρού­δης Σταύ­ρος μου­σι­κός, Βρα­νά Αλί­κη θεα­τρο­λό­γος, Βρα­νί­τσα Κλειώ εικα­στι­κός, εκπαι­δευ­τι­κός, Βρα­χο­πού­λου Αφρο­δί­τη ηθο­ποιός, Βρέ­τος Αλέ­κος μου­σι­κός, Βρού­βα Αθη­νά χορεύ­τρια, Γαβρί­λη Αλε­ξία ηθο­ποιός, Γαβρό­γλου Κων­στα­ντί­νος συγ­γρα­φέ­ας, Γαγλί­ας Βαγ­γέ­λης μου­σι­κός, Γαλα­νά­κης Ανδρέ­ας γλύ­πτης, Γαλά­νη Δήμη­τρα τρα­γου­δί­στρια, Γαλά­νη Μαί­ρη πανε­πι­στη­μια­κός, Γαλ­λιός Νίκος θεα­τρο­λό­γος, Γάλ­λος Λευ­τέ­ρης μου­σι­κός, Γαρ­γα­λά­κου Μάρα θεα­τρο­λό­γος, σκη­νο­θέ­τρια, Γάσπα­ρη Κυρια­κή ηθο­ποιός, Γάτη Λιλή λογο­τέ­χνης, Γάτση Αυγε­ρι­νή μου­σι­κός, Γεμε­νά­κη Δανάη εικα­στι­κός, Γεν­νια­τά­κη Σοφία μου­σι­κός, Γερα­κο­πού­λου Πατρί­τσια ψυχο­λό­γος, εκπαι­δευ­τι­κός, Γερα­σι­μί­δου Ελέ­νη ηθο­ποιός, Γερο­γιώρ­γη Γιώ­τα στι­χουρ­γός, Γεωρ­γά Ματί­να εικα­στι­κός, Γεωρ­γα­κά­τος Αγα­θάγ­γε­λος μαέ­στρος χορω­δί­ας, Γεωρ­γιά­δης Σωκρά­της μου­σι­κός, Γεωρ­γιά­δου Νίνα εκπαι­δευ­τι­κός, Γεωρ­γιά­δου Τρια­ντα­φυλ­λιά λυρι­κή τρα­γου­δί­στρια, Γεωρ­γο­πά­λης Δημή­τρης γελοιο­γρά­φος, Γεωρ­γούν­τζος Ντί­νος μου­σι­κός, Γεωρ­γου­σο­πού­λου Παρα­σκευή μου­σι­κός, Για­γκου­νί­δης Μιχά­λης κινη­μα­το­γρα­φι­στής, Για­κου­μής Νίκος μου­σι­κός, Για­λα­μά Μαρί­να εικα­στι­κός, Γιαν­να­δά­κης Μανό­λης καθη­γη­τής Σχο­λής Καλών Τεχνών ΑΠΘ, Γιαν­να­κο­πού­λου Δώρα ηθο­ποιός, Γιαν­να­κός Στέ­λιος ηθο­ποιός, Γιαν­νεί­ος Προ­κό­πης ηθο­ποιός, Γιαν­νι­κά­κης Μιχα­ήλ καλ­λι­τέ­χνης, Γιαν­νό­που­λος Γιώρ­γος μου­σι­κός, εκπαι­δευ­τι­κός μου­σι­κής, Γιαν­νό­που­λος Γιώρ­γος συγ­γρα­φέ­ας, συντα­ξιού­χος ΑΤΕ, Γιαν­νό­που­λος Χρή­στος χορο­γρά­φος, υπεύ­θυ­νος Χορευ­τι­κού Τμή­μα­τος Πολι­τι­στι­κού Οργα­νι­σμού δήμου Πατρέ­ων, Γιαν­νού­λα Ειρή­νη τρα­γου­δί­στρια, Γιαν­νού­χος Δημή­τρης μου­σι­κός, σχή­μα Kollektiva, Για­ρα­μα­ζί­δης Γιάν­νης ηθο­ποιός, Γισ­δά­κης Βασί­λης τρα­γου­δι­στής, Γκαϊ­τα­τζή Ελέ­νη μου­σι­κο­συν­θέ­τρια, Γκάλ­κιν Ευγέ­νιος γλύ­πτης, Γκάν­τσιος Γιάν­νης χορευ­τής, Γκαρ­τζό­που­λος Μιχά­λης μου­σι­κός, εκπαι­δευ­τι­κός μου­σι­κής, Γκα­τζό­για Κατε­ρί­να ηθο­ποιός, Γκέ­κα Βιβή μου­σι­κός (μαντο­λί­νο), Γκί­νος Βασί­λης μου­σι­κός, Γκιού­λος Δημή­τρης μετα­φρα­στής, συγ­γρα­φέ­ας, Γκολ­φι­νό­που­λος Χαρά­λα­μπος αγιο­γρά­φος, ζωγρά­φος, Γκόν­τζος Χρή­στος μου­σι­κός, Γκο­σιό­που­λος Πέτρος δάσκα­λος εικα­στι­κών στην Πρω­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση, Γκό­τσης Στά­θης συν­θέ­της, Γκο­τσό­που­λος Δημή­τρης ηθο­ποιός, Γκο­τσο­πού­λου Δέσποι­να μου­σι­κός, Γκού­βας Κώστας μου­σι­κός, Γκρα­νό­που­λος Κων­στα­ντί­νος μου­σι­κός, Γκρε­μού­τη Γεωρ­γία γλύ­πτρια, Γκρους Τάσος μου­σι­κο­συν­θέ­της, Γου­δα­νά­κης Νίκος ηθο­ποιός, Γού­λας Σπύ­ρος ποι­η­τής, Γουρ­νιά Μαρία λυρι­κή τρα­γου­δί­στρια, Γου­ρου­ντή Ανθή μου­σι­κός, Γρα­βά­λου Ελε­να τρα­γου­δί­στρια, ηθο­ποιός, Γρά­βα­ρης Πανα­γιώ­της εκπαι­δευ­τι­κός μου­σι­κής, από­φοι­τος κον­σε­βα­τό­ριου Λβιβ, Γραμ­μα­τι­κού Θεο­δο­σία σκη­νο­θέ­τρια, Γραμ­μέ­νος Σπύ­ρος τρα­γου­δο­ποιός, Γρη­γο­ρέ­ας Κώστας κιθα­ρι­στής, συν­θέ­της, Γρη­γο­ρί­ου Βιβή μου­σι­κός, Γρη­γο­ρί­ου Ελε­άν­να ηθο­ποιός, Δάι­κος Αλέ­ξαν­δρος μου­σι­κός, Δαλα­μπί­ρας Χρή­στος μου­σι­κός, τρα­γου­δι­στής, Δαλιά­νη Σταυ­ρού­λα τρα­γου­δί­στρια, Δαλιά­νης Νίκος μου­σι­κός, Δαλιά­νης Χρή­στος μου­σι­κός, Δανά Μικα­έ­λα ηθο­ποιός, Δανά­μπα­σης Δημή­τρης ηθο­ποιός, Δάνος Αγα­μέ­μνων κερα­μί­στας, Δαρ­δό­γιαν­νος Απο­στό­λης D.J., πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Επαγ­γελ­μα­τιών Δισκο­θε­τών (DJ) Λάρι­σας, Δαρ­λά­σης Κώστας ηθο­ποιός, Δάρ­μας Μιχά­λης μου­σι­κός, Δελη­βο­ριάς Φοί­βος τρα­γου­δο­ποιός, Δελη­γιάν­νη Νόρα φωτο­γρά­φος, Δεπά­στας Γιώρ­γος μετα­φρα­στής, Δεσπού­λη Αντω­νία λυρι­κή τρα­γου­δί­στρια, Δημά­κης Ευάγ­γε­λος μου­σι­κός, Δημέγ­γε­λης Στά­θης εικο­νο­λή­πτης, Δημέγ­γε­λης Τάσ­σος λυρι­κός τρα­γου­δι­στής, Δημη­τρέ­λου Εφη λυρι­κή τρα­γου­δί­στρια, Δημη­τριά­δου Μαρία ηθο­ποιός, Δημο­πού­λου Δέσποι­να ηθο­ποιός, τρα­γου­δί­στρια, Δημο­πού­λου Κατε­ρί­να μου­σι­κός, Δια­κο­γιώρ­γης Μιχά­λης μου­σι­κός, Εθνι­κή Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα ΕΡΤ, Διβά­ρης Γιώρ­γος εικα­στι­κός, καθη­γη­τής Σχο­λής Καλών Τεχνών ΑΠΘ, Διδυ­μιώ­της Γιώρ­γος σκη­νο­θέ­της, Διλι­ντά Φωτει­νή ζωγρά­φος, Δίπλας Φάνης ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­της, Δόλ­γυ­ρας Γιώρ­γος συγ­γρα­φέ­ας, Δοσού­λα Μαρ­γα­ρί­τα εργα­ζό­με­νη στη Λυρι­κή, Δού­κα Μαρία — Νεφέ­λη ηθο­ποιός, Δου­λά­μης Νίκος συν­θέ­της, στι­χουρ­γός, τρα­γου­δι­στής, Δρα­κο­πού­λου Μαρία ηθο­ποιός, τρα­γου­δί­στρια, Δρά­κου Λίζα διευ­θύ­ντρια παρα­γω­γής, Δρά­κου Τζί­να ηθο­ποιός, Δρογ­γί­της «Drugitiz» Σπύ­ρος μου­σι­κός, Δρο­γώ­σης Στά­θης τρα­γου­δι­στής, τρα­γου­δο­ποιός, Εγγλέ­ζου Ντί­να μου­σι­κός, Ελ Ντα­κάκ Μελισ­σάν­θη μου­σι­κός, Εμμα­νου­ήλ Εύη ηθο­ποιός, Εμπρού Γιου­σούφ εικα­στι­κός, Εμφιε­τζή Σοφία τρα­γου­δί­στρια, Εξαρ­χος Αντώ­νης συγ­γρα­φέ­ας, Ευαγ­γε­λά­τος Κώστας εικα­στι­κός, λογο­τέ­χνης, Ευδαί­μων Βασί­λης ηθο­ποιός, Ευστα­θιά­δης Αλέ­ξαν­δρος εικα­στι­κός, Ευστρα­τί­ου Κων­στα­ντί­νος ηθο­ποιός, μου­σι­κός, Ζακυν­θι­νού Ανα­στα­σία μου­σι­κός, τρα­γου­δί­στρια, Ζαμπού­ρα Μαρι­λέ­να ζωγρά­φος, Ζαρ­δού­κα Πηνε­λό­πη φιλό­λο­γος, Ζαρί­ας Γιάν­νης μου­σι­κός, Ζάριτς Γιο­βάν­κα χορεύ­τρια, Ζαρ­κά­δας Γιώρ­γος μου­σι­κός, Ζαρμπ Ευτύ­χης μου­σι­κός, συν­θέ­της, Ζαρ­νά­βα­λου Σταυ­ρού­λα χορο­δι­δά­σκα­λος, μέλος ΔΣ Πολι­τι­στι­κού Οργα­νι­σμού δήμου Πατρέ­ων, Ζαρ­τα­μό­που­λος Νίκος (Νίκος Ζ.) μετα­φρα­στής, στι­χουρ­γός, Ζαρω­νά­κης Νίκος εικα­στι­κός, εκπαι­δευ­τι­κός ΠΕ08, Ζαφει­ρί­ου Οδυσ­σέ­ας μου­σι­κός, συγκρό­τη­μα Playgrounded, Ζαφει­ρί­ου Ορέ­στης μου­σι­κός, συγκρό­τη­μα Playgrounded, Ζαφει­ρί­ου Ορέ­στης συν­θέ­της, Ζαφει­ρό­που­λος Ορφέ­ας ηθο­ποιός, μονω­δός, Ζαχα­ρή Μαρία ηθο­ποιός, ζωγρά­φος, Ζαχα­ριά­δου Αλμπί­να μου­σι­κός, λυρι­κή τρα­γου­δί­στρια, Ζαχα­ρί­ου Νίκος μου­σι­κός, Ζαχα­ρό­που­λος Οδυσ­σέ­ας εικα­στι­κός, Ζαχα­ρο­πού­λου Χρι­στί­να ηθο­ποιός, παρα­γω­γός, Ζεπ­πά­του Βάγια μου­σι­κός, καλ­λι­τε­χνι­κή υπεύ­θυ­νη της Ορχή­στρας Νυκτών Εγχόρ­δων δήμου Πατρέ­ων «Θανά­σης Τσι­πι­νά­κης», Ζέρ­βας Χρή­στος μου­σι­κός, Ζερ­βός Ματ­θαί­ος μηχα­νι­κός, μου­σι­κός, Ζήσης Δημή­τρης μου­σι­κός, Ζήσης Κώστας συντά­κτης πολι­τι­στι­κού, κρι­τι­κός θεά­τρου, Ζιά­βρας Γιώρ­γος μαέ­στρος, Ζιά­βρας Πανα­γιώ­της μου­σι­κός ορχή­στρας ΕΛΣ, Ζου­γα­νέ­λης Γιάν­νης ηθο­ποιός, μου­σι­κός, Ζού­δια­ρης Νίκος συν­θέ­της, στι­χουρ­γός, Ζού­κα Μάχη μου­σι­κός, Ζού­κας Φίλιπ­πος μου­σι­κός, Ζού­κη Φανή καθη­γή­τρια πιά­νου ΜΣΔΤ, Ζου­λιά­της Σταύ­ρος μου­σι­κός, Χορω­δία δήμου Αθη­ναί­ων, Ζού­μπε­ρης Ντί­νος μου­σι­κός, Ζουρ­νής Νίκος τρα­γου­δο­ποιός, Ζυγού­ρος Πάνος ηθο­ποιός, Ηλιά­δης Κυριά­κος μου­σι­κός, Ηλιού Πάνος μου­σι­κός, εκπαι­δευ­τι­κός μου­σι­κής, Θαλασ­σι­νός Παντε­λής μου­σι­κός, Θαλασ­σι­νού Βίκυ ηθο­ποιός, συγ­γρα­φέ­ας, Θάνος Λου­κάς μου­σι­κο­συν­θέ­της, καλ­λι­τε­χνι­κός διευ­θυ­ντής ΔΗΠΕΘΕ, Θεο­δω­ρα­κά­κος Γιώρ­γος μου­σι­κός, Θεο­δω­ρά­κη Αννα — Ασπα­σία εικα­στι­κός, Θεο­δω­ρά­κης — Κου­ρής Νίκος μου­σι­κός, Θεο­δω­ρα­κό­που­λος Ηρα­κλής ζωγρά­φος, Θεο­δω­ρή Μυρ­σί­νη ηθο­ποιός, μου­σι­κός, Θεο­δω­ρί­δου Αννα ηθο­ποιός, θεα­τρο­λό­γος, Θεο­φά­νους Γιώρ­γος μου­σι­κός, σχή­μα Kollektiva, Θεο­χά­ρη Πέπη τρα­γου­δί­στρια, Θεο­χά­ρης Κώστας λυρι­κός τρα­γου­δι­στής, Θηβαί­ος Χρή­στος τρα­γου­δι­στής, συν­θέ­της, Θίμο Λεο­νάρ­ντο ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­της θεά­τρου και κινη­μα­το­γρά­φου, μοντέρ και στι­χουρ­γός, Θωμα­ΐ­δης Κώστας τρα­γου­δι­στής, Θωμό­που­λος Πάρις ηθο­ποιός, Ιατρί­δου Μαρία καθη­γή­τρια μου­σι­κής, θεα­τρο­λό­γος, Ιβά­νο­βα Μιρέιγ λυρι­κή τρα­γου­δί­στρια, Ικα­ρη Βιο­λέ­τα τρα­γου­δί­στρια, Ιωαν­νί­δης Βαγ­γέ­λης μου­σι­κός, τρα­γου­δι­στής, Ιωαν­νί­δης Κων­στα­ντί­νος αρχι­μου­σι­κός Φιλαρ­μο­νι­κής Ορχή­στρας δήμου Χαλαν­δρί­ου, Ιωαν­νί­δου Μηλο­φί­λη εικα­στι­κός, γλύ­πτρια, Ιωάν­νου Δημή­τρης μου­σι­κός, Ιωάν­νου Οδυσ­σέ­ας στι­χουρ­γός, Ιωάν­νου Πανα­γιώ­τα ποι­ή­τρια, ερα­σι­τέ­χνης ηθο­ποιός, Καβ­βα­θά Αντι­γό­νη ζωγρά­φος, Καγιά­φα Χρι­στί­να μου­σι­κός, Καζά­κος Κώστας ηθο­ποιός, Καζά­ντη Μαρία συγ­γρα­φέ­ας, εκπαι­δευ­τι­κός, Κάζου Γιάν­να εικα­στι­κός, Καϊ­μά Κατε­ρί­να χορεύ­τρια, Κακο­λύ­ρη Αθη­νά ηθο­ποιός, Κακου­λί­δου Δήμη­τρα καλ­λι­τέ­χνης, Καλαϊ­τζής Στέ­φα­νος ηθο­ποιός, Καλα­μα­ράς Διο­νύ­σης ζωγρά­φος, Καλαν­τζής Βασί­λης μου­σι­κός, λυρι­κός ηθο­ποιός, εκπαι­δευ­τής ΚΔΑΠ — ΚΔΑΠ ΜΕΑ, Καλαν­τζής Δημή­τρης καθη­γη­τής ηλε­κτρι­κής κιθά­ρας, Μου­σι­κό Σχο­λείο Σιά­τι­στας Κοζά­νης, Καλαν­τζής Χρή­στος μου­σι­κο­συν­θέ­της, μου­σι­κός παρα­γω­γός, Dj, Καλα­τζό­που­λος Γιάν­νης ηθο­ποιός, Καλα­φά­της Τάσος μου­σι­κός, Καλ­δά­ρας Κώστας μου­σι­κο­συν­θέ­της, Καλ­λια­νός Στά­θης μου­σι­κός, εκπαι­δευ­τι­κός, Καλ­λι­πο­λί­τη — Αρβιν­τσον Μαριά­να εικα­στι­κή, κερα­μι­κή, Καλο­γρι­δά­κης Χρυ­σό­στο­μος μου­σι­κός, Καλ­τσή Ανα­στα­σία ζωγρά­φος, Καλ­τσί­δης Γιώρ­γος εικα­στι­κός, γλύ­πτης, Καμα­ρί­τη Αθη­νά μου­σι­κός, Καμπα­νέλ­λης Γιώρ­γος τρα­γου­δι­στής, ηθο­ποιός, Καμπα­ντα­ΐ­δης Γιάν­νης μου­σι­κός, Κανά­κης Γιάν­νης μου­σι­κός, Κανά­ρης Λεω­νί­δας συν­θέ­της, κιθα­ρί­στας, εκπαι­δευ­τι­κός μου­σι­κής, Κανελ­λό­που­λος Ανδρέ­ας εικα­στι­κός, Κανέλ­λου Εύη μου­σι­κός, Καού­κη Γεωρ­γία ηθο­ποιός, Καπα­μάς Δημή­τρης ηθο­ποιός, βιβλιο­ϋ­πάλ­λη­λος, Καπελ­λά­κη Φωτει­νή ποι­ή­τρια, ηθο­ποιός, Καπε­τα­νο­πού­λου Μάριον ηθο­ποιός, Καπή Καί­τη ζωγρά­φος, Καπο­δί­στρια Ιωάν­να ηθο­ποιός, Καπο­δί­στριας Κων­στα­ντί­νος ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­της, Καπου­ρε­λά­κος Βαλά­ντης τρα­γου­δι­στής, μου­σι­κο­λό­γος, Καρα­βα­σί­λη Βάσω τρα­γου­δί­στρια, ποδο­λό­γος, Καρα­βα­σί­λη Λιά­να μου­σι­κός, Καρα­βα­σί­λη Σωτη­ρία τρα­γου­δί­στρια, Καρα­γε­ώρ­γης Νίκος ηθο­ποιός, Καρα­γιάν­νη Θέλ­μα τρα­γου­δί­στρια, ραδιο­φω­νι­κή παρα­γω­γός, Καρα­γιάν­νη Μελ­πο­μέ­νη δρα­μα­το­θε­ρα­πεύ­τρια, ηθο­ποιός, Καρα­γιάν­νης Κώστας μου­σι­κός, Καρα­γιάν­νης Ν. Θανά­σης δρ. Επι­στη­μών της Αγω­γής, συγ­γρα­φέ­ας, Καρα­γκια­ού­ρης Νικό­λα­ος λυρι­κός καλ­λι­τέ­χνης, Καρα­γκού­νη Χρη­στού­λα ζωγρά­φος, Καρα­κα­τσά­νη Βαγ­γε­λιώ συγ­γρα­φέ­ας, Καρα­κώ­στας Θανά­σης μου­σι­κός, Καρα­μα­νί­δης Τρια­ντά­φυλ­λος χορευ­τής, Καρα­μά­νος Γιάν­νης μου­σι­κός, Καρα­μή­τρος Γιάν­νης τεχνικός/σχεδιαστής φωτι­σμού, Καρα­μου­ρα­τί­δης Θέμης συν­θέ­της, Καρα­μπά­σης Ζαχα­ρί­ας μου­σι­κός, Καρα­μπί­νης Ευάγ­γε­λος ποι­η­τής, Καρα­νά­σιος Πανα­γιώ­της μου­σι­κός, Καρα­πι­πέ­ρης Γιάν­νης μου­σι­κός, Καρα­τζάς Βαγ­γέ­λης ηθο­ποιός, Καρα­τζό­γλου Βίκυ τρα­γου­δί­στρια, Καρα­φέ­ρης Θωμάς μου­σι­κός, Καρ­δού­λια Σου­σά­να ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­της, Καρέλ­λας Θοδω­ρής μου­σι­κός, τρα­γου­δο­ποιός, Καρέ­τσου Λίνα τρα­γου­δί­στρια, Καριώ­τη Βάσω μου­σι­κός, Καρ­κού­λια Γκέλ­λη μου­σι­κός, Καρ­μί­ρης Βασί­λης ηθο­ποιός, Καρ­μπάς Κώστας τρα­γου­δι­στής, μου­σι­κός, Καρ­πο­ντί­νης Από­στο­λος μου­σι­κός, Καρ­πού­ζη Εύη χορεύ­τρια, Καρ­τά­κης Γιώρ­γος συγ­γρα­φέ­ας, Καρυ­δά­κη — Νικο­λο­πού­λου Ορέ­στεια καλ­λι­τε­χνι­κή συντο­νί­στρια σκη­νής, μου­σι­κός, Καρυ­στι­νός Πέτρος ζωγρά­φος, Κασα­πί­δης Θ. Γιώρ­γος συγ­γρα­φέ­ας, Κασι­μά­της Μανό­λης εικα­στι­κός, Κασι­μά­της Πέτρος μου­σι­κός, Κασιώ­νη Τέτη μου­σι­κός, τρα­γου­δί­στρια, Κασκα­φέ­του Ροδάν­θη μου­σι­κός, Κασού­ρας Βασί­λης συν­θέ­της, μου­σι­κός, Κατα­λει­φός Δημή­τρης ηθο­ποιός, Κατσα­μέ­νη Δανάη ηθο­ποιός, Κατσά­μπας Γιώρ­γος ηθο­ποιός, Κατσά­νος Μάριος μου­σι­κός, Κατσά­νου Κων­στα­ντί­να κατα­σκευή καπέ­λων, Κατσι­γιάν­νη Βάσια χορεύ­τρια, δασκά­λα χορού, Κατσι­γιάν­νης Ανδρέ­ας μου­σι­κός, συν­θέ­της, Κατσι­γιάν­νης Νίκος λυρι­κός τρα­γου­δι­στής, Κατσι­μί­χας Πάνος τρα­γου­δο­ποιός, Κατσι­μί­χας Χάρης τρα­γου­δο­ποιός, Κατσού­λα Ιβά­να χορεύ­τρια, Καφα­ντά­ρη Λίλα ηθο­ποιός, Καφέ­τσης Χάρης μου­σι­κός, Καψα­λού Μαρία μου­σι­κός, Κεϊ­βα­νί­δου Βαρ­βά­ρα καθη­γή­τρια κιθά­ρας, Δημο­τι­κό Ωδείο Κορυ­δαλ­λού, Κελάν­δριας Πανα­γιώ­της πανε­πι­στη­μια­κός, τρα­γου­δο­ποιός, Κελε­πού­ρης Γιώρ­γος μου­σι­κός, σχή­μα Kollektiva, Κεντρής Αλέ­ξαν­δρος μου­σι­κός, Κεντρω­τής Γιώρ­γος συγ­γρα­φέ­ας, Κετι­μέ Αρε­τή μου­σι­κός, τρα­γου­δί­στρια, Κεχα­γιό­γλου Χρυ­σού­λα μου­σι­κός, Κηρο­λύ­της Κων­στα­ντί­νος καθη­γη­τής κιθά­ρας, Κιάσ­σος Παντε­λής μου­σι­κός, Κίκνα Βασι­λι­κή χορεύ­τρια, Κίσ­σας Γιώρ­γος τρα­γού­δι, Κιτσα­ντάς Χρή­στος μου­σι­κός, Κιτσό­που­λος Χρή­στος μου­σι­κός, Κιτσού­κης Γιώρ­γος ζωγρά­φος, Κλά­δου Ελέ­νη χορεύ­τρια, Κλη­ρο­νό­μος Νικό­λας εικα­στι­κός, μου­σι­κός, Κλου­κί­να Αβρο­κό­μη χορεύ­τρια, Κόκ­κα­λης Βασί­λης ηθο­ποιός, Κοκ­κί­νου Αρε­τή μου­σι­κός, συν­θέ­τρια, Κοκο­λά­κη Αθα­να­σία μου­σι­κός, Κόκο­τος Λίνος μου­σι­κο­συν­θέ­της, Κολια­βα­σί­λης Σπύ­ρος σκη­νο­θέ­της, ηθο­ποιός, Κολιά­δη — Τηλια­κού Ανθού­λα καθη­γή­τρια πιά­νου, Μου­σι­κό Σχο­λείο Ρόδου, Κολι­σί­κας Σέρ­γιος κινη­μα­το­γρα­φι­στής, Κολ­λια­ρά­κης Ανδρέ­ας ποι­η­τής, Κόλ­λιας Φώτης μου­σι­κός, Εθνι­κή Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα ΕΡΤ, Κολο­βός Βασί­λης ηθο­ποιός, Κολο­βός Ηλί­ας μου­σι­κός (κλα­ρι­νέ­το), συντα­ξιού­χος Ορχή­στρας Λυρι­κής Σκη­νής, Κολο­βός Χρή­στος αρχι­μου­σι­κός, Κομη­νέ­ας Τζα­νέ­τος σκη­νο­θέ­της, Κοντο­θα­νά­ση Αννα επι­με­λή­τρια λογο­τε­χνι­κών εκδό­σε­ων, Κοντο­πού­λου Σταυ­ρού­λα ηθο­ποιός, Κοντο­ρί­ζος Σπύ­ρος ηθο­ποιός, Κοντός Δημή­τρης μου­σι­κός (κρου­στά), Εθνι­κή Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα ΕΡΤ, Κοντός Σπύ­ρος μου­σι­κός, Εθνι­κή Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα ΕΡΤ, Κοντο­σταυ­λά­κης Πανα­γιώ­της ηθο­ποιός, μου­σι­κός παρα­γω­γός, Κοξα­ρά­κης Γιάν­νης μου­σι­κός, Κορά­κη Ιωάν­να λυρι­κή τρα­γου­δί­στρια, Κορο­βέ­σης Δημή­τρης ζωγρά­φος, Κόρου Κατε­ρί­να μου­σι­κός, στι­χουρ­γός, Κορού­της Αντώ­νης χορευ­τής, Κοσλί­κας Σέρ­γιος κινη­μα­το­γρα­φι­στής, Κοσμί­δου Φαίη — Νατάσ­σα ηθο­ποιός, Κοτα­λα­κί­δου Δέσποι­να εικα­στι­κός, Κοτρο­κό­ης Γεώρ­γιος μου­σι­κός, Κοτσι­λιά­νος Κώστας καθη­γη­τής μου­σι­κής, Κοτσι­ρά­κης Μιχά­λης μου­σι­κός, συγκρό­τη­μα Playgrounded, Κότσι­φα Ειρή­νη ηθο­ποιός, Κουά­ντας Λευ­τέ­ρης μου­σι­κός, Κού­βα­ρη Ανα­στα­σία ηθο­ποιός, Κού­δας Πανα­γιώ­της κωμι­κός, Κου­δου­μνά­κης Νίκος ζωγρά­φος, δια­κο­σμη­τής, Κου­κή Αθη­νά μου­σι­κός, Κου­κή Χρι­στί­να μου­σι­κός, Κου­κλι­νός Αντώ­νης μου­σι­κός, Κου­κου­ζέ­λη Κατε­ρί­να τρα­γου­δί­στρια, Κου­κου­λι­τά­κης Δημή­τρης μου­σι­κός, Κου­λού­ρη Μαρία ποι­ή­τρια, Κου­με­ντά­κου Ανδριά­να εικα­στι­κός, Κου­μπού­ρη Ερση δημο­σιο­γρά­φος καλ­λι­τε­χνι­κού ρεπορ­τάζ, Κου­ντου­ρά­κη Λίνα εικα­στι­κός, Κου­ντού­ρη Αμα­λία μου­σι­κός, Κούρ­τι Ντά­σο μου­σι­κός, Κού­σης Νικό­λα­ος μου­σι­κός, Κού­στας Δημή­τρης μου­σι­κός, Κου­τρο­κόη Κατε­ρί­να ηθο­ποιός, Κου­τρού­δης Ζαφεί­ρης ηχο­λή­πτης, Κου­τρου­μά­νος Κώστας μου­σι­κός, Κου­τρου­μπάς Γιώρ­γος μου­σι­κός, Κου­τρού­μπας Ιωάν­νης μου­σι­κός, Κου­τσο­δό­ντης Νικό­λας ποι­η­τής, Κου­τσού­κος Ηλί­ας συγ­γρα­φέ­ας, Κου­τσού­κου Μαί­ρη ηθο­ποιός, συγ­γρα­φέ­ας, Κου­τσου­μπέ­λη Χλόη ποι­ή­τρια, Κου­τσού­μπη Ελέ­νη λυρι­κή τρα­γου­δί­στρια, Κου­φα­λά­κος Δημή­τρης μου­σι­κός, Κου­φο­γιάν­νης Γεώρ­γιος μου­σι­κο­λό­γος, Κοφί­να Χρύ­σα ζωγρά­φος, Κοφί­νας Κώστας μου­σι­κός, Κρα­ου­νά­κης Στα­μά­της μου­σι­κο­συν­θέ­της, Κρε­μυ­ζά­κης Πέτρος μου­σι­κός, εκπαι­δευ­τι­κός μου­σι­κής, Κρέ­τσης Μάκης μου­σι­κός, σχή­μα Kollektiva, Κρί­κας Νίκος ηθο­ποιός, Κρι­τσι­νιώ­της Θανά­σης ποι­η­τής, φιλό­λο­γος, Κτε­νάς Φίλιπ­πος τρα­γου­δι­στής, μου­σι­κός, Κυρα­μαρ­γιός Παντε­λής τρα­γου­δο­ποιός, Κυρα­να­στά­σης Δημή­τρης μου­σι­κός, εκπαι­δευ­τι­κός, Κυρ­γιά­κης Νώντας μου­σι­κός, Κυρια­ζί­δου Ευαγ­γε­λία χορεύ­τρια, θεα­τρο­λό­γος, Κυρια­κί­δης Νίκος ποι­η­τής, Κυρια­κί­δου Σοφία μου­σι­κός, Κυριά­κου Βασί­λης ηθο­ποιός, Κυριά­κου Νεφέ­λη εικα­στι­κός, Κυρί­τσης Νίκος ζωγρά­φος, Κυρ­λί­δης Μενέ­λα­ος διευ­θυ­ντής φωτο­γρα­φί­ας, σκη­νο­θέ­της, Κυρού­δης Αγγε­λής ζωγρά­φος, Κων­στα­ντά­κου Ερη αρχι­τέ­κτων, Κων­στα­ντά­τος Κώστας μου­σι­κός, Κων­στα­ντής Δημή­τρης μου­σι­κός, Κων­στα­ντι­νί­δης Κώστας μου­σι­κός, Κων­στα­ντό­που­λος Γεώρ­γιος τεχνι­κή υπο­στή­ρι­ξη Η/Υ ΕΛΣ, Κων­στα­ντό­που­λος Ορφέ­ας μου­σι­κός, Κων­στα­ντο­πού­λου Ελευ­θε­ρία ηθο­ποιός, Κώτση Ανδριά­να εικα­στι­κός, Κωτσί­νης Γιώρ­γος μου­σι­κός, Λαβαν­τσιώ­της Κων­στα­ντί­νος μου­σι­κός, Λαζάρ Ηλέ­κτρα ποι­ή­τρια, Λαζα­ρί­δης Σπύ­ρος συγ­γρα­φέ­ας, Λαζά­ρου Φώτης ηθο­ποιός, Λάζου Αννα καθη­γή­τρια φιλο­σο­φί­ας ΕΚΠΑ, Λάζου Εφη θεα­τρο­λό­γος, θεα­τρο­παι­δα­γω­γός, Λαζού­ρας Ιωάν­νης μου­σι­κός, Λαλιώ­τη Μαρία στι­χουρ­γός, σκη­νο­γρά­φος, Λαλού­τση Ανδρο­νί­κη μου­σι­κός, Λαμπι­δώ­νη Σοφία ηθο­ποιός, Λαμπρά­κης Μιχά­λης μου­σι­κός, Λαμπρά­κης Σωκρά­της καλ­λι­τέ­χνης, Λαμπρια­νί­δης Γρη­γό­ρης πρό­ε­δρος Οργα­νι­σμού Ελλή­νων Μου­σι­κών «ΑΠΟΛΛΩΝ», μέλος ΔΣ Παγκό­σμιας Ομο­σπον­δί­ας Μου­σι­κών (FIM), Λαμπρί­δης Αλέ­ξαν­δρος σκη­νο­θέ­της, Λαμπρί­δης Πάνος λυρι­κός τρα­γου­δι­στής, Λαμπρι­νά­κος Πέτρος εικα­στι­κός, αγιο­γρά­φος, Λαουμ­τζή Μαρί­να τρα­γου­δί­στρια, Λάσκα­ρης Ανδρέ­ας εικα­στι­κός, Λατί­φι Μπλέ­ντι χορευ­τής, Λεβε­ντά­κου Παρα­σκευή μου­σι­κός, τρα­γου­δί­στρια, Λέκ­κας Θάνος ηθο­ποιός, Λεκό­που­λος Γιάν­νης τρα­γου­δι­στής, Λεον­τζά­κος Δημή­τρης μου­σι­κός, ποι­η­τής, Ληθαί­ος Γιάν­νης ποι­η­τής, Ληναί­ος Στέ­φα­νος ηθο­ποιός, Λιά­κου Μαρ­γα­ρί­τα ηθο­ποιός, Λια­νο­πού­λου Αννα χορεύ­τρια, χορο­γρά­φος, ηθο­ποιός, Λιγά­του Ειρή­νη ηθο­ποιός, Λιγο­ψυ­χά­κη Δήμη­τρα τρα­γου­δί­στρια, Λιό­κα­ρης Γιάν­νης ηθο­ποιός, Λιού­γκος Ηλί­ας συν­θέ­της, τρα­γου­δι­στής, Λιου­δά­κη Μαριάν­θη τρα­γου­δί­στρια, Λίχνος Κων­στα­ντί­νος λογο­τέ­χνης, Λογο­θέ­της Στέ­φα­νος συν­θέ­της, μου­σι­κός, Λου­κό­που­λος Χαρά­λα­μπος εικο­νο­λή­πτης, ηθο­ποιός, ραδ. παρα­γω­γός, Λού­κος Σπύ­ρος μου­σι­κός, Λού­τας Μάνος μου­σι­κός, Λυγά­του Ειρή­νη ηθο­ποιός, Λυγνός Δημή­τρης μου­σι­κός, Μαγα­λιός Στέ­λιος τρα­γου­δι­στής, Μαγιά­κης Γιώρ­γος χορο­δι­δά­σκα­λος, αντι­πρό­ε­δρος ΔΣ ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, Μαδα­ρός Κων­στα­ντί­νος φωτο­γρά­φος, Μάι­νας Υάκιν­θος ηθο­ποιός, Μακρής Κώστας καλ­λι­τέ­χνης θεά­τρου σκιών, Μακρό­που­λος Νίκος τρα­γου­δι­στής, Μαλα­κα­τές Περι­κλής μου­σι­κός, Μαμ­μό­που­λος Αλέ­ξαν­δρος μου­σι­κός, παρα­γω­γός, Μανέ­λας Βασί­λης στι­χουρ­γός, Μανια­δά­κη Δέσποι­να μου­σι­κός, Μανού­σος Αθα­νά­σιος γλύ­πτης, Μαντα­δά­κης Σήφης ηθο­ποιός, Μαντα­λάς Σπύ­ρος μου­σι­κός, Μαντε­λέ­νη Αδα­μα­ντία σκη­νο­θέ­τρια, στι­χουρ­γός, Μαν­τζου­ρά­του Δήμη­τρα πια­νί­στα, εκπαι­δευ­τι­κός στο Μου­σι­κό Σχο­λείο Ιλί­ου, Μανω­λα­ρά­κη Ελέ­νη εικα­στι­κός, Μανω­λο­πού­λου Σταυ­ρού­λα τρα­γου­δί­στρια, Μαρα­βέ­γιας Κωστής τρα­γου­δο­ποιός, Μαρα­γκός Θεό­δω­ρος σκη­νο­θέ­της, Μαρα­γκου­δά­κης Αγης σκη­νο­θέ­της, Μαρ­γα­ρί­τη Ειρή­νη ποι­ή­τρια, Μαρ­γα­ρί­της Δημή­τρης μου­σι­κός, Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα δήμου Αθη­ναί­ων, Μαρ­γα­ρί­της Φρα­γκί­σκος μου­σι­κός ΕΛΣ, Μαρ­γα­ρι­τό­που­λος Δημή­τρης συγ­γρα­φέ­ας, Μαρ­γα­ρώ­νης Φάνης μου­σι­κός, σχή­μα Kollektiva, Μαρ­γώ­νης Γιαν­νού­λης μου­σι­κός, Μαρ­γώ­νης Σωτή­ρης μου­σι­κός, Μάρι­ζας Δημή­τρης ηθο­ποιός, Μαρι­νά­κης Αγγε­λος μου­σι­κός, Μαρι­νά­κης Γιώρ­γος μου­σι­κός, Μαρί­νος Νεκτά­ριος ζωγρά­φος, μου­σι­κός, Μαρ­κά­κη Ελέ­νη ζωγρά­φος, Μαρ­κια­νός Φοί­βος ηθο­ποιός, Μαρ­κό­νης Σταύ­ρος μου­σι­κός, συγκρό­τη­μα Playgrounded, Μαρ­κου­λή Τζί­να λυρι­κή τρα­γου­δί­στρια, Μαρό­που­λος Απο­στο­λος μου­σι­κός, Μαρό­που­λος Παύ­λος λυρι­κός τρα­γου­δι­στής, Μαρού­γκας Κων­στα­ντί­νος θεα­τρο­λό­γος, εμψυ­χω­τής, συγ­γρα­φέ­ας, Μαρού­δα Καλ­λιρ­ρόη ζωγρά­φος, Μασκα­ντού­ρη Νεφέ­λη μου­σι­κός, Μασμα­νί­δης Αλέ­ξαν­δρος λυρι­κός τρα­γου­δι­στής, Μαστρο­δή­μου Χρύ­σα ποι­ή­τρια, συγ­γρα­φέ­ας, Ματζου­ρά­νη Αννί­τα μου­σι­κός, Μαυ­ραν­τζάς Θανά­σης γλύ­πτης, Μαυ­ρί­ας Κων­στα­ντί­νος κιθα­ρί­στας, Μαυ­ρι­τσά­κης Γιάν­νης μου­σι­κός, Μαυ­ρο­μα­τά­κης Μανώ­λης ηθο­ποιός, Μαυ­ρό­που­λος Δημή­τρης τρα­γου­δο­ποιός, Μαύ­ρος Δημή­τρης ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­της, Μαύ­ρος Δημή­τρης μου­σι­κός, Μαυ­ρου­δής Χάρης ηθο­ποιός, Μαύ­τα — Κολο­βού Μάρω πια­νί­στα, συντα­ξιού­χος καθη­γή­τρια Ωδεί­ου Αθη­νών, Μεζί­τη Μάνια ποι­ή­τρια, μετα­φρά­στρια, Μεϊ­μά­ρης Αντώ­νης μου­σι­κός, σχή­μα «Κοι­νοί Θνη­τοί», Μελά Εύα ζωγρά­φος, χαρά­κτρια, πρό­ε­δρος Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος, Μελί­δης Ιων — Νικό­λα­ος καθη­γη­τής μου­σι­κής, Μενα­χέμ Μάρ­θα μου­σι­κο­συν­θέ­τρια, Μερ­μι­γκά­κης Πασχά­λης ηθο­ποιός, Μέρ­μυ­γκας Θόδω­ρος μου­σι­κός, Μεσ­σα­λά Μαριάν­να σοπρά­νο, καθη­γή­τρια μονω­δί­ας στη Φιλαρ­μο­νι­κή Πατρών, Μεταλ­λη­νός Πανα­γιώ­της μου­σι­κός (κρου­στά, drums), Μετα­ξά Ελευ­θε­ρία μαέ­στρος, συν­θέ­τρια, Μετα­ξάς — Μαριά­τος Ανδρέ­ας λυρι­κός τρα­γου­δι­στής, Μήλας Νίκος μου­σι­κός, Μηλιώ­της Πανα­γιώ­της ποι­η­τής, Μητα­ρά­κης Δημή­τρης μου­σι­κός, Μητρο­φά­νης Θωμάς δάσκα­λος μου­σι­κής στον δήμο Πάρ­γας, Μητσιάς Μανώ­λης τρα­γου­δι­στής, Μήτσι­κα Ιωάν­να χορο­γρά­φος, χορεύ­τρια, Μητσο­τά­κης Γιώρ­γος μου­σι­κός, Μητσο­τά­κης Δημή­τρης τρα­γου­δο­ποιός, συγ­γρα­φέ­ας, Μήτ­τα Δήμη­τρα συγ­γρα­φέ­ας, Μηχα­νού Σόνια χορεύ­τρια, Μικρού­τσι­κου Σεσίλ χορο­γρά­φος, χορεύ­τρια, Μίνη Μαριάν­να φιλό­λο­γος, μου­σι­κός, Μισαη­λί­δου Πωλί­να τρα­γου­δί­στρια, Μιχα­ήλ Δημή­τρης ηθο­ποιός, Μιχαη­λά­ρη Αριά­δνη ηθο­ποιός, Μιχαη­λί­δη Σοφία τρα­γου­δί­στρια, Μιχαη­λί­δης Αλέ­ξαν­δρος καθη­γη­τής πιά­νου σε ωδεία, Μιχα­λά­κα Μαρία μου­σι­κός, Μιχα­λό­που­λος Γιάν­νης ηθο­ποιός, Μιχε­λή Κατε­ρί­να σκη­νο­θέ­τρια, ηθο­ποιός, Μονα­στη­ριώ­της Μάνος τρα­γου­δο­ποιός, Μονιά­κη Κατε­ρί­να εικα­στι­κός, Μόρ­τζος Φρί­ξος πια­νί­στας, μου­σι­κός εκγυ­μνα­στής, Μοσχής Νικό­λα­ος χορευ­τής, Μόσχο­βος Νίκος ηθο­ποιός, Μου­ζα­κί­τη Σωτη­ρία ιστο­ρι­κός και θεω­ρη­τι­κός Τέχνης, Μου­λιά­κος Ναπο­λέ­ων μου­σι­κός, Μου­ρί­κη Ελέ­νη χει­ρο­τέ­χνης, Μου­σά­δη Νατάσ­σα μου­σι­κός, τρα­γου­δί­στρια, Μου­σγά Πηνε­λό­πη χορεύ­τρια, Μου­τζί­δου — Μάρε Νατά­σα ερμη­νεύ­τρια, Μου­τσά­τσος Βαγ­γέ­λης μου­σι­κός, Μου­τσά­τσου Ανα­στα­σία τρα­γου­δί­στρια, Μπα­κα­γιάν­νης Βασί­λειος μου­σι­κός, Μπα­λής Νίκος μου­σι­κός, συν­θέ­της, Μπαλ­λάς Σωτή­ρης τρα­γου­δι­στής, Μπαλ­τάς Χρή­στος ηθο­ποιός, Μπαλ­τα­τζής Αθα­νά­σιος χορευ­τής, Μπα­μπα­ΐ­τη Ερμιό­νη ηθο­ποιός, Μπα­ρά­κος Δημή­τρης μου­σι­κός, Μπάρ­μπα Βάνα ηθο­ποιός, παρα­γω­γός, Μπά­της Δημή­τρης ηθο­ποιός, Μπε­ζά­νης Αρε­ταί­ος ποι­η­τής, Μπε­κρό­που­λος Αρτέ­μιος μου­σι­κός, Μπε­ρής Στα­μά­της λυρι­κός τρα­γου­δι­στής, Μπέ­σας Νικό­λα­ος αγιο­γρά­φος, Μπέ­σιας Γεώρ­γιος αγιο­γρά­φος, Μπε­χλι­βά­νο­γλου Γιώρ­γος μου­σι­κός, Μπέ­χλος Κώστας μου­σι­κός, Μπι­κά­κης Οθω­νας μου­σι­κός, Μπί­κος Βαγ­γέ­λης χορευ­τής, Μπι­λί­ρης Ιωάν­νης μου­σι­κός, Μπίλ­λας Βασί­λειος μου­σι­κός, Μπιρ­μπί­λη Ανδριά­να συγ­γρα­φέ­ας, Μπί­τρο Εσμε­ράλ­ντο χορευ­τής, Μπο­ρί­σο­βα — Μπε­ρί­τζε Ντιά­να ζωγρά­φος, Μπό­τση Ελε­να κοι­νω­νιο­λό­γος, Μπου­ζού­δης Δημή­τρης ηθο­ποιός, Μπου­ζού­ρη Παρ­θε­νό­πη ηθο­ποιός, Μπουλ­ντής Γιώρ­γος μου­σι­κός, Μπου­ρά­νη Κατε­ρί­να ηθο­ποιός, σκη­νο­γρά­φος, Μπουρ­νιάς Νίκος ηθο­ποιός, Μπούρ­χα Βίκυ χορεύ­τρια, Μπού­σα­λης Πάνος τρα­γου­δο­ποιός, Μπου­τσι­κά­κης Ανδρέ­ας μου­σι­κός, Μπου­τσί­νης Γιώρ­γος μου­σι­κός, Μπο­φί­λιος Νίκος τρα­γου­δι­στής, συγκρό­τη­μα «Ρωμιο­σύ­νη», Μπο­φί­λιου Νατάσ­σα τρα­γου­δί­στρια, Μπράι­λα Μαρία ηθο­ποιός, Μπρού­σκου Αντζε­λα σκη­νο­θέ­τρια, ηθο­ποιός, Μυλω­νά Αρχο­ντία ηθο­ποιός, Μυρω­διάς Αντώ­νης γλύ­πτης, Μυστα­κέ­λης Κυριά­κος ηθο­ποιός, Μυστι­λό­γλου Θεό­δω­ρος μου­σι­κός, συν­θέ­της, Μωρα­ΐ­της Αχιλ­λέ­ας τρα­γου­δο­ποιός, Μωυ­σιά­δης Γιάν­νης φωτο­γρά­φος, φωτο­ρε­πόρ­τερ, Ναλ­μπά­ντη Φανή μου­σι­κός, Νάσος Στέ­φα­νος μου­σι­κός, Νάστου Ερμιό­νη πια­νί­στρια, μου­σι­κή εκγυ­μνά­στρια, Νέγκα Γιώ­τα τρα­γου­δί­στρια, Νιά­νιου Κατε­ρί­να μετα­φρά­στρια, τρα­γου­δί­στρια, Νικά­κη Μπου­μπου­λί­να διε­θνείς πολι­τι­στι­κές σχέ­σεις, πολι­τι­στι­κή διπλω­μα­τία, Νίκας Γιάν­νης μου­σι­κός, Νική­τας Αντώ­νης θεω­ρη­τι­κός μου­σι­κής, Νικο­λα­ΐ­δης Ηλί­ας μου­σι­κός, Νικο­λα­ΐ­δης Κώστας ηχο­λή­πτης, Νικο­λα­ΐ­δης Μιχά­λης μου­σι­κός, Νικο­λα­ΐ­δου Σοφία τρα­γου­δί­στρια, Νικο­λά­ου Αργύ­ρης μου­σι­κός, Νικο­λά­ου Λία συγ­γρα­φέ­ας, Νικο­λά­ου Πανα­γιώ­της μου­σι­κός (βιο­λί), Νικο­λί­τσα Μαρί­τα χορεύ­τρια, Νινί­τη Βασι­λι­κή λυρι­κή τρα­γου­δί­στρια, Νού­σιας Χάρης μέλος της διοί­κη­σης του Μορ­φω­τι­κού Συλ­λό­γου Τσα­ρι­τσά­νης, Ντά­βα­ρης Γερά­σι­μος σκη­νο­θέ­της, ηθο­ποιός, Ντα­λά­ρας Γιώρ­γος τρα­γου­δι­στής, Ντα­λιά­νη Αγγε­λι­κή τρα­γου­δί­στρια, Ντα­λιά­νης Κώστας σκη­νο­θέ­της, Ντα­ντι­νά­κης Κώστας σκη­νο­θέ­της, Ντα­ρί­λα Βικτώ­ρια εικα­στι­κός, Ντέμ­κα Σταυ­ρού­λα ηθο­ποιός, Ντό­κας Δημή­τρης δημο­σιο­γρά­φος, στι­χουρ­γός, Ντρου­βά­ρη Διο­νυ­σία τρα­γου­δί­στρια, Ξαν­θο­πού­λου Ελέ­νη σκη­νο­θέ­τρια, Ξαν­θο­πού­λου Χρι­στί­να σκη­νο­θέ­τρια, Ξενά­κη Πένυ ερμη­νεύ­τρια, Ξενά­κης Διο­νύ­σης θεα­τρο­λό­γος, φιλό­λο­γος, Ξενο­πα­νά­γος Μίλ­τος τρα­γου­δι­στής, Ξένος Αντώ­νης ηθο­ποιός, Ξένος Απο­στό­λης τρα­γου­δο­ποιός, Ξενο­στά­θη Αθα­να­σία ζωγρά­φος από Ηλεία, Ξένου Αγγε­λι­κή ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­τρια, Ξένου Μαί­ρη ηθο­ποιός, Ξιού­ρας Σταύ­ρος μου­σι­κός, Ξυγκά­κη Ειρή­νη ηθο­ποιός, Ξυδά­κης Βασί­λης ηθο­ποιός, τρα­γου­δι­στής, Ξύδης Νίκος τρα­γου­δο­ποιός, Ξυκο­μη­νός Κώστας ηθο­ποιός, Ξυλαρ­δι­στός Δημο­σθέ­νης ηθο­ποιός, Ξυλού­ρη Νίκη μου­σι­κός, Ξυλού­ρης Λάμπης μου­σι­κός, Οικο­νο­μί­δης Νίκος ζωγρά­φος, Οικο­νο­μί­δου Γιώ­τα λυρι­κή τρα­γου­δί­στρια, Οικο­νό­μου Βασι­λεία ποι­ή­τρια, Οικο­νό­μου Γιώρ­γος ηθο­ποιός, Οικο­νό­μου Γιώρ­γος μου­σι­κός, Οικο­νό­μου Ηρα­κλής συντά­κτης μου­σι­κών θεμά­των, Οικο­νό­μου Σωτη­ρία εκπαι­δευ­τι­κός μου­σι­κής, Ονη­σι­φό­ρου Ονη­σί­φο­ρος ηθο­ποιός, Ορκό­που­λος Παύ­λος ηθο­ποιός, Ορκό­που­λος Φιλή­μο­νας ηθο­ποιός, Ορκο­πού­λου Βάσω ηθο­ποιός, Ορφα­νί­δης Μιχά­λης μου­σι­κός, Παγω­μέ­νος Κώστας γλύ­πτης, Πακά­κης Στα­μά­της λυρι­κός τρα­γου­δι­στής, Παλαιο­λο­γο­πού­λου Χρι­στί­να μου­σι­κός, Παλα­μά­ρης Αντώ­νης μου­σι­κός, Πάλ­λα Τζε­λί­να εικα­στι­κός, Πανα­γιω­τό­που­λος Σπύ­ρος μου­σι­κός, Πανα­γιω­τό­που­λος Χρή­στος μου­σι­κός, τρα­γου­δι­στής, Πανα­γιώ­του Μαρ­γα­ρί­τα χορεύ­τρια, δασκά­λα χορού, Πανα­γο­πού­λου Ευαν­θία εκπαι­δευ­τι­κός, Πανάς Κων­στα­ντί­νος μου­σι­κός, Πανο­πού­λου Ηρώ καθη­γή­τρια μου­σι­κής, Πάνου Θέμης ηθο­ποιός, Πανουρ­γιάς Θάνος μου­σι­κός, Παντα­λού­δης Μάνος μου­σι­κός (πλή­κτρα), Παντε­λά­ρος Ισί­δω­ρος μικρο­βιο­λό­γος, μου­σι­κός, Παντε­λί­δου Λίλα ηθο­ποιός, Παντε­λί­δου Ρού­λα ηθο­ποιός, Παντού­λιας Πανα­γιώ­της λυρι­κός τρα­γου­δι­στής, Παπαγ­γε­λί­δης Δημή­τρης μου­σι­κός (κλα­σι­κή κιθά­ρα), Παπα­γε­ωρ­γί­ου Αρχο­ντία ζωγρά­φος, Παπα­γε­ωρ­γί­ου Βασί­λης μου­σι­κός, Παπα­γε­ωρ­γί­ου Μαρία τρα­γου­δο­ποιός, Παπα­γε­ωρ­γί­ου Φάνης ποι­η­τής, Παπα­γιάν­νη Μαρία συγ­γρα­φέ­ας, Παπα­δά­κη Μαρί­να εικα­στι­κός, Παπα­δά­κης Βαγ­γέ­λης ηθο­ποιός, Παπα­δά­κης Σταύ­ρος μου­σι­κός, Παπα­δή­μας Ανδρέ­ας ηθο­ποιός, θεα­τρο­λό­γος, Παπα­δη­μη­τρί­ου Μάκης ηθο­ποιός, Παπα­δη­μη­τρί­ου Μπά­μπης μου­σι­κός, Παπα­δη­μη­τρί­ου Νίκος εικα­στι­κός, Παπα­δη­μη­τρί­ου — Σαμο­θρά­κη Μάγδα συγ­γρα­φέ­ας, ποι­ή­τρια, Παπα­δη­μη­τρο­πού­λου Σοφία λυρι­κή τρα­γου­δί­στρια, εικα­στι­κός, Παπα­δο­γιώρ­γος Μιχα­ήλ ζωγρά­φος, Παπα­δό­που­λος Γιώρ­γος ηθο­ποιός, Παπα­δό­που­λος Θεο­χά­ρης λογο­τέ­χνης, Παπα­δό­που­λος Θύμιος μου­σι­κός, Παπα­δό­που­λος Παντε­λής ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­της, Παπα­δό­που­λος Στέ­φα­νος ηχο­λή­πτης, Παπα­δο­πού­λου Χρύ­σα τρα­γου­δί­στρια, Παπα­δο­πού­λου — Τζα­βέλ­λα Νατά­σα τρα­γου­δί­στρια, Παπα­δού­ρη Μαρι­λί­ζα μου­σι­κός (βιο­λον­τσέ­λο), Παπα­ζα­χα­ριά­κης Γιάν­νης μου­σι­κο­συν­θέ­της, ενορ­χη­στρω­τής, Παπά­ζο­γλου Σοφία τρα­γου­δί­στρια, Παπα­κων­στα­ντί­νου Ηλί­ας Δ. ποι­η­τής, στι­χουρ­γός, αντι­πρό­ε­δρος Πανελ­λή­νιας Ενω­σης Λογο­τε­χνών, Παπα­λέ­ξης Λάμπρος τρα­γου­δο­ποιός, Παπα­να­στά­σης Στέ­λιος μου­σι­κός, Παπα­να­στα­σί­ου Νικό­λα­ος μου­σι­κός, Παπαν­δρέ­ου Αντω­νία αρχι­τέ­κτο­νας, Παπα­νι­κο­λά­ου Φαί­δρα ηθο­ποιός, Παπα­νι­κο­λά­ου Φώτης μου­σι­κός, Παπα­νού­σης Στρά­τος χορευ­τής, Παπα­πε­τρό­που­λος Παρα­σκευάς σκη­νο­θέ­της, Παπα­στερ­γί­ου Μαρία χορο­γρά­φος, Παπα­τρα­γιάν­νης Σωτή­ρης τρα­γου­δι­στής, Παπέ­λη Ελσα μου­σι­κός, Παπι­δά­κη Αριά­δνη φιλό­λο­γος, Παπού­λα Λίλα Ζωγρά­φος, Παπού­λιας Μάριος — Ιβάν μου­σι­κός, Παπου­τσά­κης Γιάν­νης δημο­σιο­γρά­φος, Παπ­πά Χρύ­σα ηθο­ποιός, Παπ­πάς Γιάν­νης εικα­στι­κός, Παρα­ου­λά­κης Νίκος μου­σι­κός, Παρα­σκευάς Νίκος πρώ­ην τρα­γου­δι­στής «Τοξι­κά Από­βλη­τα», Παρα­σκευό­που­λος Βασί­λης μου­σι­κός, Φιλαρ­μο­νι­κή δήμου Αθη­ναί­ων, Παρα­σκευο­πού­λου Ανθή σκη­νο­θέ­τρια, δρα­μα­το­θε­ρα­πεύ­τρια, Παρα­φέ­λας Ακης ποι­η­τής, Πασχα­λί­δης Μίλ­τος τρα­γου­δι­στής, Πάτε­ρος Ισί­δω­ρος μου­σι­κός, τρα­γου­δι­στής, Πατου­λιάς Δημή­τρης ποι­η­τής, στι­χουρ­γός, Πατρι­κί­δου Νίνα βιο­λο­νί­στρια, καθη­γή­τρια βιο­λιού, Πατσα­λί­δης Κύρος βαρύ­το­νος, Πάτση Ελευ­θε­ρία τρα­γου­δί­στρια, μου­σι­κός, Πάτση Μαρία εικα­στι­κός, Παυ­γιέ­λου Πανα­γιώ­τα μου­σι­κο­παι­δα­γω­γός, πια­νί­στα, Παυ­λά­κη Αικα­τε­ρί­νη θεα­τρο­λό­γος, ηθο­ποιός, Παυ­λή Φωτει­νή μου­σι­κός, εκπαι­δευ­τι­κός, Παυ­λί­δης Χρό­νης ηθο­ποιός, Παυ­λό­που­λος Βασί­λης καθη­γη­τής Τμή­μα­τος Ψυχο­λο­γί­ας ΕΚΠΑ, Παύ­λου Δημή­τρης μου­σι­κός, Παύ­λου Μιρά­ντα ηθο­ποιός, Παύ­λου Στέ­λιος μου­σι­κο­λό­γος, τενό­ρος, Παφί­λης Βασί­λης εικα­στι­κός, Παχνι­στής Φίλιπ­πος μου­σι­κός, Πεντε­ρί­δου Σοφία μου­σι­κός παι­δα­γω­γός, βιο­λο­νί­στα, Πέπε­λας Σωτή­ρης μου­σι­κός, Περα­κά­κη Ξένια φιλό­λο­γος, υπεύ­θυ­νη του μου­σι­κού σχή­μα­τος «11 & κάτι», Περ­λέ­γκας Γιάν­νος ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­της, Περο­γαμ­βρά­κης Ζαχά­ρης ηθο­ποιός, Πετά­λας Αγης συγ­γρα­φέ­ας, Πετρά­κη Ειρή­νη θεα­τρο­λό­γος, σκη­νο­γρά­φος, Πετρί­δης Δημή­τρης δάσκα­λος μου­σι­κής, πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ ν. Ευρυ­τα­νί­ας, Πετρί­δης Νικό­λα­ος λυρι­κός τρα­γου­δι­στής, Πετρο­νι­κο­λός Παντε­λής μου­σι­κός, νομι­κός, Πετρό­που­λος Δημή­τρης ηθο­ποιός, Πετρο­πού­λου Αγγε­λι­κή ηθο­ποιός, Πέτρου Βασι­λεία ηθο­ποιός, Πέτσα Ρίτσα τρα­γου­δί­στρια, Πίσχι­νας Αγγε­λος μου­σι­κός, Πιτλό­γλου Νίκος μου­σι­κο­συν­θέ­της, Πλα­τα­νιάς Μιχά­λης λυρι­κός τρα­γου­δι­στής, Πλειώ­νης Δημή­τρης ηθο­ποιός, Πλου­μή Μαρία μου­σι­κός, Πλυ­στά­κας Θεο­λό­γος μου­σι­κός, Πολέ­μη Φωτει­νή — Φάνυ ηθο­ποιός, μου­σι­κός, λογο­τέ­χνης, Πολί­της Θαλής ηθο­ποιός, Πολί­του Μαρία ποι­ή­τρια, Πολυ­γέ­νη Ελε­να ποι­ή­τρια, Πολυ­ζώ­νης Θοδω­ρής ηθο­ποιός, Πολυ­χρο­νά­του Ελέ­νη εικα­στι­κός, διδά­κτωρ Θεω­ρί­ας και Ιστο­ρί­ας της Τέχνης ΑΣΚΤ, Πολυ­χρο­νιά­δης Κυριά­κος κατα­σκευ­ές φρο­ντι­στη­ρί­ου ΕΛΣ, Ποτα­μί­της Διο­νύ­σης ηθο­ποιός, Ποτί­δης Γιώρ­γος ηθο­ποιός, Που­λά­κης Ομη­ρος ηθο­ποιός, Που­λιά­σης Γιώρ­γος μου­σι­κός, συγκρό­τη­μα Playgrounded, Πού­λιος Γιάν­νης μου­σι­κός, Πού­λος Γιώρ­γος Π. μου­σι­κός, Που­σαί­ος Βασί­λειος μου­σι­κός, Πρασ­σάς Γιώρ­γος μου­σι­κός, Πρέ­βε­ζα Ράνια ηθο­ποιός, Πρέν­τζας Χάρης κιθα­ρί­στας, τρα­γου­δι­στής από Ιωάν­νι­να, Πρί­φτης Πανα­γιώ­της λυρι­κός τρα­γου­δι­στής, Προ­δρό­μου Βασί­λης μου­σι­κός, τρα­γου­δι­στής, Πρώ­ιος Γιάν­νης ζωγρά­φος, σκη­νο­γρά­φος, Πυθα­ρά Νάντια μου­σι­κός, Πυριό­χου Λουί­ζα ηθο­ποιός, χορεύ­τρια, τρα­γου­δί­στρια, Πυριό­χου — Guy Βυζα­ντία συγ­γρα­φέ­ας, ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­τρια, Ραβ­νιω­τό­που­λος Κων­στα­ντί­νος ηθο­ποιός — stand up comedy, Ραζή Μαί­ρη ηθο­ποιός, Ραζή — Αλε­ξαν­δρά­του Ηρώ ηθο­ποιός, Ράλ­λης Βασί­λης τρα­γου­δο­ποιός, μου­σι­κός, Ράλ­λης Τάσος κερα­μί­στας, Ρασού­λη Νατα­λία μου­σι­κός, Ραψα­νιώ­της Βασί­λης μου­σι­κός, Ρεμπού­τσι­κα Μαρία τρα­γου­δο­ποιός, μου­σι­κός παρα­γω­γός, Ρέντας Δημή­τρης μου­σι­κός, Ρετσκά­λο­βα Μαρί­να λυρι­κή τρα­γου­δί­στρια, Ρηγό­που­λος Αντώ­νης («Το Σφάλ­μα») μου­σι­κός, Ρισβάς Βασί­λης ηθο­ποιός, σενα­ριο­γρά­φος, συγ­γρα­φέ­ας, Ρίτσου Ερη συγ­γρα­φέ­ας, Ροϊ­λός Ανα­στά­σης ηθο­ποιός, Ρόκος Κυριά­κος γλύ­πτης, Ρόκου Ηρα ηθο­ποιός, Ρού­βα­λη Αγγε­λι­κή φωτο­γρά­φος, Ρουγ­γέ­ρης Κων­στα­ντί­νος σκι­τσο­γρά­φος, Ρου­μπά­νης Γιάν­νης ζωγρά­φος, Ρου­σο­πού­λου Ελέ­νη εικα­στι­κός, Σαβ­βου­κί­δου Σοφία τρα­γου­δί­στρια, Σακελ­λα­ρο­πού­λου Πόπη χορεύ­τρια, Σαλ­τα­γιάν­νης Βασί­λης μου­σι­κός, τρα­γου­δο­ποιός, Σαμα­ρι­τά­κης Βασί­λης ηθο­ποιός, παι­δα­γω­γός, ραδιο­φω­νι­κός παρα­γω­γός, Σαμαρ­τζής Γεώρ­γιος λυρι­κός τρα­γου­δι­στής, Σαμαρ­τζής Νεκτά­ριος λυρι­κός τρα­γου­δι­στής, Σαμο­ΐ­λης Σπύ­ρος μου­σι­κο­συν­θέ­της, Σαμοϊ­λης Στα­μά­της (Ροβέρ­τος) τρα­γου­δι­στής, Σαμπά­νη — Γιαν­νο­πού­λου Μαρία χορεύ­τρια, Σαμ­ψά­κης Ιωάν­νης ΩΡΛ φωνί­α­τρος, Σαπρα­νί­δου Αλε­ξια ηθο­ποιός, Σαρα­ντά­κος Νίκος συγ­γρα­φέ­ας, Σαρα­ντί­δη Αθη­νά μου­σι­κο­λό­γος PhD, Σαρα­φια­νός Σπύ­ρος ηθο­ποιός, Σαρη­γιάν­νης Νίκος μου­σι­κός, Σαρι­δά­κης Μάνος μου­σι­κός, Σαρ­ρή Σάνα ηθο­ποιός, καθη­γή­τρια δρα­μα­τι­κής τέχνης, Σαρ­ρής Νίκος μου­σι­κός ορχή­στρας ΕΛΣ, Σβι­τάϊ­λο Ιβάν χορευ­τής, τρα­γου­δι­στής, Σδού­κος Βασί­λης μου­σι­κός, Σδού­κος Πανα­γιώ­της ερμη­νευ­τής, Σδού­κου Ιφι­γέ­νεια εικα­στι­κός, Σεβα­στά­κη Μαρία εικα­στι­κός καλ­λι­τέ­χνης από Σάμο, Σέγ­γης Ηλί­ας μου­σι­κός, Σεϊ­μέ­νης Βασί­λης ηθο­ποιός, Σέμ­σης Δημή­τρης μου­σι­κός, Κρα­τι­κή Ορχή­στρα Αθη­νών, Σημά­δη Μαρί­να φωτο­γρά­φος, Σια­πά­ντα Κατε­ρί­να τρα­γου­δί­στρια, στι­χουρ­γός, Σια­τερ­λή Δήμη­τρα εικα­στι­κός, Σια­φά­κα Αθα­να­σία ομότ. καθη­γή­τρια ΕΚΠΑ, Σια­φά­κας Κώστας ζωγρά­φος, συγ­γρα­φέ­ας, Σιγα­λός Δημή­τρης λυρι­κός τρα­γου­δι­στής, Σιγού­ρος Μπά­μπης σκη­νο­θέ­της, Σιδέ­ρης Κωστής τρα­γου­δο­ποιός, Σιδη­ρό­που­λος Αλέ­ξαν­δρος (Alex Sid) συν­θέ­της, Σιμό­που­λος Πανα­γιώ­της (Misdeal) μου­σι­κός, ηχο­λή­πτης, Σίμος Αχιλ­λέ­ας μου­σι­κός, παι­δα­γω­γός, Σιού­ρας Γερά­σι­μος μου­σι­κός, Σιφου­νιός Μιχά­λης μου­σι­κός, Σκια­δάς Γεώρ­γιος μου­σι­κός, Σκυ­θιώ­της Πέτρος ποι­η­τής, Σκυλ­λά­κος Χρή­στος κρι­τι­κός κινη­μα­το­γρά­φου, φωτο­γρά­φος, Σολω­μός Θανά­σης χορευ­τής, Σοντά­κη Μαριάν­θη ηθο­ποιός, Σουλ­τά­του Πέλα συγ­γρα­φέ­ας, Σούλ­τη Στα­μα­τία ηχο­λή­πτρια, Σού­της Γεώρ­γιος λυρι­κός τρα­γου­δι­στής, Σοφια­νός Από­στο­λος ηθο­ποιός, Σοφια­νός Γερά­σι­μος σκη­νο­θέ­της, ηθο­ποιός, Σοφια­νός Φίλιπ­πος ηθο­ποιός, Σοφο­γιάν­νης Γιώρ­γος μου­σι­κός, Σοφού Σάσα ηθο­ποιός, τρα­γου­δί­στρια, Σπα­νός Δημή­τρης μου­σι­κός, συγκρό­τη­μα «Their Methlab», Σπα­νός Μιχά­λης μου­σι­κός, συγκρό­τη­μα «Their Methlab», Σπί­νος Θανά­σης κιθα­ρί­στας, τρα­γου­δι­στής, Σπυ­ρι­δά­κη Ιωάν­να εικα­στι­κός, Σπυ­ρί­δη Σου­ζά­να τρα­γου­δί­στρια, Σπυ­ρί­δω­νος Πηνε­λό­πη ζωγρά­φος, Σπυ­ρό­που­λος Ανδρέ­ας μου­σι­κός, Σπυ­ρο­πού­λου Λία τρα­γου­δί­στρια, Σπυ­ρού­λη Βαρ­βά­ρα εικα­στι­κός, Σταϊ­κό­που­λος Θοδω­ρής μου­σι­κός, Στα­μα­τά­κης Αιμι­λια­νός ηθο­ποιός, τρα­γου­δι­στής, Στα­μα­τά­κης Γιάν­νης λυρι­κός τρα­γου­δι­στής, Στα­μα­τε­λά­κη Καλ­λιρ­ρόη μου­σι­κός, Στα­μα­τό­που­λος Κώστας σκη­νο­θέ­της, Στα­μα­το­πού­λου Φιλιώ φωτο­γρά­φος, Στα­μέ­νου Μίρ­κα ζωγρά­φος, Στα­μί­ρης Ανα­στά­σιος γλύ­πτης, Στά­μου Ελευ­θε­ρία χορεύ­τρια, Στά­μου Σήφης σκη­νο­θέ­της, Στά­μου Φιλιώ μου­σι­κός, Στα­μού­λη Ρόζα ηθο­ποιός, Στα­μπα­σί­δη Ντί­να μου­σι­κός, Στα­μπου­λό­που­λος Γιώρ­γος σκη­νο­θέ­της, Σταυ­ρα­κά­κης Μιχά­λης μου­σι­κός, Σταυ­ρά­κης Γιώρ­γος μου­σι­κός, Σταυ­ρό­που­λος Κώστας μου­σι­κός, Σταύ­ρου Βασί­λης ζωγρά­φος, Σταύ­ρου Ολυ­μπία ποι­ή­τρια, πεζο­γρά­φος, Σταύ­ρου Στέ­λιος εικα­στι­κός, από Πολύ­γυ­ρο Χαλ­κι­δι­κής, Στα­φέ­τος Στέ­λιος ζωγρά­φος, Στα­φυ­λο­πά­τη Μαρία τρα­γου­δί­στρια, Στε­νός Γιώρ­γος μου­σι­κός, Στερ­γί­ου Ηρώ καθη­γή­τρια πιά­νου, Κωστό­που­λος Στέ­φα­νος μου­σι­κός, πρό­ε­δρος Σωμα­τεί­ου Επαγγ. Μου­σι­κών Θεσ­σα­λί­ας «Απόλ­λων», Στε­φά­νου Ιάσων — Ιωάν­νης καθη­γη­τής κιθά­ρας, Στε­φά­νου Νίκος συν­θέ­της, Στρέπ­κος Χρή­στος σκη­νο­θέ­της, Στρογ­γύ­ο­γλου Μαρού­σα ηθο­ποιός, Συντρί­δης Γρη­γό­ρης μου­σι­κός, Συριο­πού­λου Αφρο­δί­τη καλ­λι­τέ­χνης, από Ρόδο, Συρο­γιαν­νο­πού­λου Ερμιό­νη ζωγρά­φος, Συρό­που­λος Νικό­λα­ος λυρι­κός τρα­γου­δι­στής, Σχοι­νο­πλο­κά­κη Ζωή χορεύ­τρια, Σώκος Σπύ­ρος λυρι­κός τρα­γου­δι­στής, δικη­γό­ρος, Σωτη­ρί­ου Μάρ­θα λυρι­κή τρα­γου­δί­στρια, Ταβερ­νά­ρης Μάριος γρα­φί­στας, Τάγα­ρη Βιβή ηθο­ποιός, Τακά­κη Αννα ποι­ή­τρια, συγ­γρα­φέ­ας, Ταλέ­ας Νίκος μου­σι­κός, Ταντα­νό­ζη Μαρί­να μου­σι­κός, Ταρ­να­νάς Μαρί­νος λυρι­κός τρα­γου­δι­στής, Τασί­δης Στυ­λια­νός μου­σι­κός, Τασο­πού­λου Κατε­ρί­να πια­νί­στα, Τατά­ρο­γλου Τάσος μου­σι­κός, Τατσιού­λη Ανθή τρα­γου­δί­στρια, Ταυ­λάς Γιάν­νης μου­σι­κός, Ταχτσί­δου Μελί­να ηθο­ποιός, Τεμ­ζε­λί­δης Θεο­δό­σης μου­σι­κός, Τερ­ζό­γλου Μελ­λώ εργα­ζό­με­νη στη Λυρι­κή, Τζα­βέλ­λα Μάγδα λυρι­κή τρα­γου­δί­στρια, Τζα­γκα­ρά­κη Ελέ­νη ηθο­ποιός, τρα­γου­δί­στρια, Τζα­γκα­ρά­κης Γιάν­νης μου­σι­κός, Τζα­μου­ρά­νη Ρού­λα εικα­στι­κός, Τζα­νέ­τος Γεώρ­γιος μου­σι­κός, Τζα­νε­του­λά­κου Φαίη δρ. Ιστο­ρί­ας της Τέχνης, κρι­τι­κός Τέχνης και επι­με­λή­τρια εκθέ­σε­ων, Τζεν Αλί­κη εικα­στι­κός, Τζε­τζαϊ­λί­δης Γιώρ­γος μου­σι­κός, Τζιάλ­λας Γιάν­νης μου­σι­κός, Τζί­κα Ελέ­νη συγ­γρα­φέ­ας, Τζιό­βας Ορέ­στης ηθο­ποιός, Τζου­μά­κης Δημή­τρης ηθο­ποιός, Τήλιος Νίκος χορευ­τής, Τίγκας Δημή­τρης μου­σι­κός, Τογκού­ρη Μαγδα­λη­νή καλ­λι­τέ­χνης, χει­ρο­τέ­χνης, Τόδω­ρη Νατά­σα ηθο­ποιός, τρα­γου­δί­στρια, Του­μα­νί­δης Μιχά­λης καθη­γη­τής κλα­σι­κής κιθά­ρας, Του­μπέ­κης Χαρά­λα­μπος ζωγρά­φος, Του­ντο­πού­λου Ανδρια­νή ηθο­ποιός, Τραϊ­το­ρά­κης Μάρ­κος εικα­στι­κός, Τρα­νου­δά­κης Μιχά­λης συν­θέ­της, Τρα­χά­νη Λου­κία εκπαι­δευ­τι­κός, μου­σι­κός, Τρια­ντα­φυλ­λί­δης Κώστας τρα­γου­δι­στής, Τρια­ντα­φύλ­λου Ανδρέ­ας μου­σι­κός, Τρια­ντα­φύλ­λου Φωτει­νή καθη­γή­τρια πιά­νου, ερμη­νεύ­τρια, Τρίγ­γου Ελλη ηθο­ποιός, Τρί­κο­γλου Κατε­ρί­να θεα­τρο­λό­γος, Τρί­μη Ελλη εικα­στι­κός, πρ. καθη­γή­τρια Εικα­στι­κής Παι­δεί­ας, ΑΠΘ, Τρύ­πη Φρί­ντα μου­σι­κός, Τρυ­πιάς Μάνος μου­σι­κός, Τσα­γκα­ρά­κης Γιώρ­γος ηθο­ποιός, Τσά­γρη Ιρις φοι­τή­τρια χορού, Τσά­γρη Μαρί­να — Σταυ­ρού­λα κοι­νω­νι­κή λει­τουρ­γός, Τσαϊ­ρέ­λη Μόρ­φω τρα­γου­δί­στρια, Τσά­κα­λος Ιωάν­νης κιθα­ρί­στας, Τσα­κνής Διο­νύ­σης τρα­γου­δο­ποιός, Τσά­κω­νας Ιωάν­νης ηθο­ποιός, Τσα­λα­βρέτ­τας Πανα­γιώ­της σκη­νο­θέ­της, βιντε­ο­γρά­φος, Τσαλ­πα­ρά Χάρις μου­σι­κός, Τσα­μπού­ρη Ελέ­νη μου­σι­κός, Τσα­να­κλί­δου Τάνια τρα­γου­δί­στρια, Τσα­τσα­λί­δης Βάιος μου­σι­κός (ντρά­μερ), Τσά­χρας Κων­στα­ντί­νος ηθο­ποιός, Τσιαρ­τσια­νί­δης Ανέ­στης εκπαι­δευ­τι­κός, μου­σι­κός, Τσιά­της Μιχά­λης μου­σι­κός, Τσι­γκά­λου Νίκη ηθο­ποιός, συγ­γρα­φέ­ας, Τσι­γκά­νου Κατε­ρί­να εικα­στι­κός, Τσί­κα Ελέ­νη βιο­λό­γος, εικα­στι­κός ζωγρά­φος — χαρά­κτρια, εκπαι­δευ­τι­κός ΠΕ08, Τσι­μί­δου Ελέ­νη εικα­στι­κός, Τσι­μπουρ­λάς — Κρη­τι­κί­δης Στέ­φα­νος ποι­η­τής, ηθο­ποιός, Τσι­ρο­γιάν­νη Βασι­λι­κή χορεύ­τρια, Τσί­τσι­κας Θανά­σης ζωγρά­φος, εικο­νο­γρά­φος, Τσί­τσι­κας Πάνος μου­σι­κός, Τσι­τσού­λης Από­στο­λος σκη­νο­θέ­της, Τσι­φτσή Βασι­λι­κή τρα­γου­δί­στρια, Τσιώ­κος Γιώρ­γος τρα­γου­δι­στής, Τσό­γκα Κορα­λία ηθο­ποιός, θεα­τρο­παι­δα­γω­γός, Τσό­γκας Σωτή­ρης ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­της, Τσό­γκας Σώτος μου­σι­κός, Τσό­δου­λος Θανά­σης ηθο­ποιός, Τσο­μπά­νο­γλου Παντε­λής στι­χουρ­γός, ζωγρά­φος, Τσου­γκρά­νη Βερο­νί­κη χορεύ­τρια, Τσού­μος Ζαχα­ρί­ας λυρι­κός τρα­γου­δι­στής, Τσού­σης Αρι­σταί­ος γλύ­πτης, Τσού­τσια — Λου­λά­κη Ελέ­νη μου­σι­κο­παι­δα­γω­γός, Τσώ­νη Μαρία τρα­γου­δί­στρια, Φαλα­τά­κη Ελέ­νη ηθο­ποιός, Φαλιά­γκας Αρης τρα­γου­δι­στής, οικο­νο­μο­λό­γος, Φαλιέ­ρος Δημή­τρης μου­σι­κός (ούτι), Φάμελ­λος Μανώ­λης τρα­γου­δι­στής, τρα­γου­δο­ποιός, Φάμπα Εύα μου­σι­κός, Φάμπας Βαγ­γέ­λης συν­θέ­της, Φαρά­ζης Τάκης συν­θέ­της, πια­νί­στας, Φαρ­μά­κη Κων­στα­ντί­να ιστο­ρι­κός και κρι­τι­κός Τέχνης, εικα­στι­κός, Φασλά Πηγή ζωγρά­φος, Φασου­λά­κη Βαγ­γε­λιώ μου­σι­κός, Φελε­κί­δου Ρία ποι­ή­τρια, συγ­γρα­φέ­ας, Φερε­κί­δη Κατε­ρί­να δασκά­λα χορού, Φιλιού­ση Ελέ­νη ηθο­ποιός, Φιλιού­σης Κοσμάς σκη­νο­θέ­της, Φιλιού­σης Κώστας σκη­νο­θέ­της, Φίλιπ­πας Δημο­σθέ­νης ηθο­ποιός, Φιλιπ­πό­που­λος Σπύ­ρος ηθο­ποιός, Φιλιπ­πο­πού­λου Μαρία θεα­τρο­λό­γος, Φιστου­ρής Δημο­σθέ­νης δρ. μου­σι­κο­λο­γί­ας, επι­στη­μο­νι­κός συνερ­γά­της Πανε­πι­στη­μί­ου Ιωαν­νί­νων, τενό­ρος, Φλυ­τζά­νης Χρι­στό­φο­ρος καθη­γη­τής κιθά­ρας, Φλώ­ρου Αφρο­δί­τη συγ­γρα­φέ­ας, Φου­ντά Βύνη μου­σι­κός, Φου­ντά­νας Ευάγ­γε­λος μου­σι­κός, Φρα­γκούς Στέ­λιος μου­σι­κός, Φρα­γκούς Τάκης μου­σι­κός, Φραν­τζής Κων­στα­ντί­νος μου­σι­κός, Φρό­νι­μος Αντώ­νης τρα­γου­δι­στής, Φτού­λη Αμέ­ρισ­σα μου­σι­κός, Φυτι­λά Ηλιά­να ηθο­ποιός, Φώκος Στέ­λιος συγ­γρα­φέ­ας, Φωτει­νά­κης Σταύ­ρος τρα­γου­δο­ποιός, μου­σι­κο­συν­θέ­της, Φωτιά­δη Μαρία ερμη­νεύ­τρια, Φωτιά­δης Απο­στό­λης τρα­γου­δι­στής, Φωτιά­δης Δημή­τρης μου­σι­κο­συν­θέ­της, Φωτιά­δης Κων­στα­ντί­νος μου­σι­κός, Φωτο­πού­λου Λυδία ηθο­ποιός, Χαλ­δού­πης Γεώρ­γιος μου­σι­κός, Χαλιώ­της Δημή­τρης δημο­σιο­γρά­φος, συγ­γρα­φέ­ας, Χαλ­κια­δά­κη Λήδα τρα­γου­δο­ποιός, Χαλ­κια­δά­κης Γιάν­νης τρα­γου­δο­ποιός, συγ­γρα­φέ­ας παρα­μυ­θιών, Χαλ­κί­δης Νάσος ζωγρά­φος, Χαρα­λα­μπί­δης Αλέ­κος μου­σι­κός, Χαρα­λα­μπί­δου Ζωρ­ζέτ λυρι­κή τρα­γου­δί­στρια, Χατζη­δη­μη­τρί­ου Δημή­τρης μου­σι­κο­συν­θέ­της, Χατζη­ιορ­δά­νου Κων­στα­ντί­νος μου­σι­κός, Χατζη­μι­χαη­λί­δης Στέ­φα­νος σκη­νο­θέ­της, ηθο­ποιός, Χατζη­μπα­λά­ση Γεωρ­γία τρα­γου­δί­στρια, μου­σι­κός, Χατζής Γεώρ­γιος μου­σι­κο­συν­θέ­της, Χατζη­σπύ­ρου Χρή­στος μου­σι­κός, Χατζη­στα­μα­τί­ου Στρα­τής ηθο­ποιός, Χατζη­σταύ­ρου Κων­στα­ντί­να χορεύ­τρια, Χατζι­δά­κη Φωτει­νή λυρι­κή τρα­γου­δί­στρια, Χατζί­δου Νίκη ηθο­ποιός, Χατζό­που­λος Γιώρ­γος μου­σι­κός, Χατζό­που­λος Γιώρ­γος χορευ­τής, Χατζο­πού­λου — Ντού­ρα­λη Δήμη­τρα τρα­γου­δί­στρια, μου­σι­κός, Χαχά­μη Γαρυ­φαλ­λιά εργα­ζό­με­νη στη Λυρι­κή, Χίλιος Νίκος ηθο­ποιός, Χίνος Γιάν­νης μου­σι­κός, Χλω­πτσιού­δης Δήμος κρι­τι­κός ποί­η­σης, ποι­η­τής, υπο­ψή­φιος διδά­κτωρ δημιουρ­γι­κής γρα­φής ΠΔΜ, Χου­λια­ράς Θανά­σης μου­σι­κός, σχή­μα Kollektiva, Χρη­στά­κη Φλο­ράνς εικα­στι­κός, Χρη­στά­κης Νικό­λας καθη­γη­τής κοι­νω­νι­κής ψυχο­λο­γί­ας, συγ­γρα­φέ­ας, Χρη­στί­δης Πέτρος βιο­λι­στής, συν­θέ­της, Χρη­στό­που­λος Διο­νύ­σης μου­σι­κός, Φιλαρ­μο­νι­κή δήμου Αθη­ναί­ων, Χρι­στό­γλου Σπύ­ρος μου­σι­κός, Χρι­στο­δου­λέα Αλε­ξάν­δρα ηθο­ποιός, θεα­τρο­λό­γος, Χρι­στο­δού­λου Βάσω ποι­ή­τρια, Χρι­στού­λη Αρχο­ντία θεα­τρο­λό­γος, Χρι­στο­φι­λά­κη Ανα­στα­σία λυρι­κή τρα­γου­δί­στρια, Χρο­νο­πού­λου Αννα μου­σι­κός, θεα­τρο­λό­γος, Χρο­νο­πού­λου Μαρί­να μου­σι­κός, Χρυ­σαν­θί­δης Θεό­δω­ρος μου­σι­κός, Χρυ­σαν­θί­δης Μίλ­τος μου­σι­κός, Χρυ­σι­κό­που­λος Μάρ­κελ­λος μου­σι­κός, Χρυ­σο­σπά­θης Χρή­στος αγιο­γρά­φος, ζωγρά­φος, Χρυ­σού Βίλ­λυ λογο­τέ­χνης, Χρυ­σού­λας Γιώρ­γος μου­σι­κός, Ψαρα­δέλ­λης Μάκης τρα­γου­δο­ποιός, Ψαρ­ράς Δημή­τρης μου­σι­κός (μπου­ζού­κι), Ψαχού­λια Εφη μου­σι­κός, Ψυχο­γυιός Χρή­στος καθη­γη­τής θεω­ρη­τι­κών, συγ­γρα­φέ­ας και συν­θέ­της. Επί­σης, τα μου­σι­κά σχή­μα­τα: Kollektiva, Monte (ράπερ), Mother of Millions, Playgrounded, Rebellion Connexion, Sober On Tuxedos, Taf 34, Their Methlab, Urban pulse, Υπε­ρα­στι­κοί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο