Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παγετός στο μεγαλύτερο μέρος της Αττικής, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου της Αθήνας

Καθώς η θερ­μο­κρα­σία παρου­σί­α­σε μικρή περαι­τέ­ρω πτώ­ση, κατά τη διάρ­κεια της νύχτας, το πρωί της Τετάρ­της παγε­τός ανα­μέ­νε­ται στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της Αττι­κής, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του κέντρου της Αθήνας.

Παγε­τός σημειώ­θη­κε ήδη από τις πρώ­τες βρα­δι­νές ώρες της Τρί­της στις χιο­νι­σμέ­νες περιο­χές της Βόρειας και Βορειο­α­να­το­λι­κής Αττι­κής και της Βοιω­τί­ας. Επι­πλέ­ον, κατά τόπους σε περιο­χές μεγα­λύ­τε­ρων υψο­μέ­τρων, σημειώ­θη­κε ολι­κός παγε­τός, δηλα­δή η θερ­μο­κρα­σία δεν ανέ­βη­κε καθό­λου πάνω από τους μηδέν βαθ­μούς Κελσίου.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα απο­τε­λεί η περιο­χή του Διο­νύ­σου και της Πεντέ­λης, όπου η μέγι­στη θερ­μο­κρα­σία ήταν ίση με ‑1,5 και ‑0,9 βαθ­μούς Κελ­σί­ου αντί­στοι­χα, σύμ­φω­να με τις κατα­γρα­φές του δικτύ­ου αυτό­μα­των μετε­ω­ρο­λο­γι­κών σταθ­μών του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr. Στη Νέα Οδό στη Θήβα κατα­γρά­φη­καν έως ‑10,1 βαθ­μοί, στην Πάρ­νη­θα ‑8,8, στην Πεντέ­λη ‑3,3, στην Μαλα­κά­σα και στον Διό­νυ­σο ‑3,2, ενώ στα Βίλια ‑2,6 βαθμοί.

 

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο