Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ: Χάλκινο για τον Απ. Χρήστου — Συγχαρητήρια του ΚΚΕ

Το χάλ­κι­νο μετάλ­λιο κέρ­δι­σε στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα στην κολύμ­βη­ση ο Από­στο­λος Χρήστου.

Ο 28χρονος αθλη­τής κατέ­λα­βε την τρί­τη θέση των 100μ. ύπτιο στον τελι­κό της διορ­γά­νω­σης στην Ντό­χα με χρό­νο 53.36 και γίνε­ται ο τρί­τος Έλλη­νας που ανε­βαί­νει στο βάθρο των νικη­τών, μετά τον Άρη Γρη­γο­ριά­δη και τον Κρι­στιάν Γκολομέεβ.

Στην τέταρ­τη θέση τερ­μά­τι­σε ο Βαγ­γέ­λης Μακρυ­γιάν­νης, με νέο ατο­μι­κό ρεκόρ, 53.38.

Ανακοίνωση
του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
της ΚΕ του ΚΚΕ 

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Τμή­μα Φυσι­κής Αγω­γής και Αθλη­τι­σμού της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Πολ­λά συγ­χα­ρη­τή­ρια στον Από­στο­λο Χρή­στου για την κατά­κτη­ση του χάλ­κι­νου μεταλ­λί­ου στα 100 μ. ύπτιο στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Υγρού Στί­βου που διε­ξά­γε­ται στην Ντόχα.

Συγ­χα­ρη­τή­ρια και στον Βαγ­γέ­λη Μακρυ­γιάν­νη που τερ­μά­τι­σε 4ος στον ίδιο τελι­κό. Καλή συνέ­χεια και καλή επι­τυ­χία σε όλους τους αθλη­τές της ελλη­νι­κής απο­στο­λής».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο