Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ: Την ήττα με 11–10 γνώρισε η Εθνική Ομάδα Πόλο των ανδρών από την Ιταλία

Την Κυριακή θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο

Την ήττα με 11–10 από την Ιτα­λία γνώ­ρι­σε στον ημι­τε­λι­κό του Παγκο­σμί­ου Πρω­τα­θλή­μα­τος Υγρού Στί­βου που διε­ξά­γε­ται στη Βου­δα­πέ­στη, η Εθνι­κή Ομά­δα Πόλο των ανδρών.

Οι διε­θνείς μας πάλε­ψαν καθ’ όλη τη διάρ­κεια του αγώ­να να παρα­μεί­νουν στο παι­χνί­δι, ενώ ανά δια­στή­μα­τα έχα­σαν τις όποιες ευκαι­ρί­ες είχαν να βρε­θούν μπρο­στά στο σκορ. Οι κάτο­χοι του τίτλου, Ιτα­λοί, μπή­καν πιο νευ­ρι­κά στο παι­χνί­δι και μετά από περί­που 5,5 λεπτά κατά­φε­ραν να προη­γη­θούν. Η απά­ντη­ση των Ελλή­νων ήταν άμε­ση που ισο­φά­ρι­σαν, αλλά ο αγώ­νας από εκεί και πέρα άνοι­ξε με τους νικη­τές να προη­γού­νται στο πρώ­το οκτά­λε­πτο με 4–2.

Από τη δεύ­τε­ρη περί­ο­δο το παι­χνί­δι ήταν μοι­ρα­σμέ­νο, με πολ­λή έντα­ση και αρκε­τές απο­βο­λές, με τους Ιτα­λούς να εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται αυτά τα δια­στή­μα­τα σε αντί­θε­ση με τους διε­θνείς  μας. Ωστό­σο, οι παί­κτες του Θ. Βλά­χου κατά­φε­ραν να παρα­μέ­νουν συνέ­χεια μέσα στο παι­χνί­δι και να κυνη­γούν τους αντι­πά­λους τους στο σκορ. Έτσι, το ημί­χρο­νο βρή­κε την Ιτα­λία να προη­γεί­ται με 6–5 (στη μόνη περί­ο­δο όπου οι Έλλη­νες παί­κτες επι­κρά­τη­σαν), ενώ στην τρί­τη και στην τέταρ­τη τα τέρ­μα­τα ήταν μοι­ρα­σμέ­να (1–1, 4–4).

Σημειώ­νε­ται πως αν και οι Ιτα­λοί προη­γή­θη­καν ακό­μα και με τρία τέρ­μα­τα (9–6), οι παί­κτες του αντι­προ­σω­πευ­τι­κού μας συγκρο­τή­μα­τος κατά­φε­ραν να απει­λή­σουν με ισο­φά­ρι­ση, όπως παρα­λί­γο να συμ­βεί και στα τελευ­ταία 4 δευ­τε­ρό­λε­πτα όπου οι παί­κτες του Σάντρο Καμπά­νια προη­γού­νταν με ένα τέρ­μα και πέτα­ξαν την μπά­λα σε πλά­γιο, νομί­ζο­ντας πως είχε τελειώ­σει ο αγώνας.

Η Εθνι­κή μας Ομά­δα πλέ­ον περι­μέ­νει τον ηττη­μέ­νο του άλλου ημι­τε­λι­κού που θα γίνει σήμε­ρα το βρά­δυ ανά­με­σα σε Ισπα­νία και Κρο­α­τία, για να διεκ­δι­κή­σει το χάλ­κι­νο μετάλ­λιο στον μικρό τελι­κό της Κυριακής.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο