Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παγκόσμια ανησυχία από τον ακατάπαυστο φραστικό πόλεμο του Τραμπ κατά της Βόρειας Κορέας

Φρα­στι­κός πόλε­μος μετα­ξύ ΗΠΑ – Βόρειας Κορέ­ας, με τις ΗΠΑ να κλι­μα­κώ­νουν την επι­θε­τι­κή ρητο­ρι­κή τους και να εξα­κο­ντί­ζουν συνε­χείς απει­λές, με ταυ­τό­χρο­νη επί­δει­ξη στρα­τιω­τι­κής ισχύ­ος όπως οι συνε­χείς πτή­σεις αμε­ρι­κα­νι­κών βομβαρδιστικών.

Το πρωί της Δευ­τέ­ρας, αμε­ρι­κα­νι­κά βομ­βαρ­δι­στι­κά τύπου B‑1B πέτα­ξαν και πάλι με τη συνο­δεία μαχη­τι­κών πάνω από τη θαλάσ­σια περιο­χή που βρί­σκε­ται στα ανα­το­λι­κά των ακτών της Βόρειας Κορέ­ας (στο διε­θνή ενα­έ­ριο χώρο). Το Πεντά­γω­νο έσπευ­σε να σημειώ­σει ότι η ενέρ­γεια αυτή δεί­χνει το εύρος το εύρος των στρα­τιω­τι­κών επι­λο­γών που δια­θέ­τει ο πρό­ε­δρος Ντό­ναλντ Τραμπ. Μάλι­στα, η εκπρό­σω­πος του Πεντα­γώ­νου, Ντά­να Γουάιτ, σημεί­ω­σε ότι η πτή­ση έγι­νε σε περιο­χή που «είναι το βορειό­τε­ρο σημείο από την Απο­στρα­τιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νη Ζώνη όπου έχει πετά­ξει μαχη­τι­κό ή βομ­βαρ­δι­στι­κό των ΗΠΑ ανοι­κτά των ακτών της Βόρειας Κορέ­ας κατά τον 21ο αιώ­να και δεί­χνει τη σοβα­ρό­τη­τα με την οποία αντι­με­τω­πί­ζου­με την απε­ρί­σκε­πτη συμπε­ρι­φο­ρά (της Βόρειας Κορέας )».

Και ενώ τα φρα­στι­κά πυρά εκτο­ξεύ­ο­νται εκα­τέ­ρω­θεν η ανη­συ­χία εντεί­νε­ται με τη συνε­χή έντα­ση των απει­λών προς τη Β. Κορέα, ότι μια λάθος κίνη­ση θα οδη­γή­σει σε ανά­λη­ψη στρα­τιω­τι­κής δρά­σης, με ανυ­πο­λό­γι­στες συνέπειες.

Εκ νέου χτες βρά­δυ ο Ντό­ναλντ Τραμπ, απεί­λη­σε τη Βόρεια Κορέα με «στρα­τιω­τι­κή δράση».

Ο ίδιος εξή­γη­σε ότι δεν είναι η λύση που θα προ­τι­μού­σε, ενώ κάλε­σε τη διε­θνή κοι­νό­τη­τα να συνερ­γα­στεί για να τερ­μα­τί­σει το πυρη­νι­κό πρό­γραμ­μα της χώρας.

«Έχου­με μία δεύ­τε­ρη επι­λο­γή για τη Βόρεια Κορέα. Είμα­στε πανέ­τοι­μοι για αυτήν την επι­λο­γή ‑όχι την προ­τι­μώ­με­νη- αλλά αν την επι­λέ­ξου­με, σας το λέω θα είναι κατα­στρο­φι­κή», δήλω­σε ο Τραμπ.

Στη διάρ­κεια της συνέ­ντευ­ξης Τύπου με τον ισπα­νό πρω­θυ­πουρ­γό, Μαριά­νο Ραχόι, στον Λευ­κό Οίκο, ο Πρό­ε­δρος των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών πρό­σθε­σε: «Αυτή η δεύ­τε­ρη επι­λο­γή για τη Βόρεια Κορέα είναι η στρα­τιω­τι­κή επι­λο­γή. Εάν χρεια­στεί, θα το κάνουμε».

Όσον αφο­ρά τη δια­τύ­πω­ση του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών της Βόρειας Κορέ­ας, ο οποί­ος υπο­στή­ρι­ξε ότι οι ΗΠΑ έχουν κηρύ­ξει πόλε­μο στη χώρα του και πως θα βομ­βαρ­δί­σουν αμε­ρι­κα­νι­κά μαχη­τι­κά, ο Τραμπ σχο­λί­α­σε ότι ενήρ­γη­σε πολύ λαν­θα­σμέ­να και ότι είπε πράγ­μα­τα που δεν έπρε­πε ποτέ να ειπωθούν.

Ωστό­σο, δεν παρέ­λει­ψε να επι­τε­θεί και στους προ­κα­τό­χους του, σημειώ­νο­ντας πως τους κλη­ρο­δό­τη­σαν “χάος” στο θέμα της Κορέ­ας καθώς, όπως υπο­στή­ρι­ξε, το θέμα έπρε­πε να έχει λυθεί εδώ και 25 χρόνια.

Των χτε­σι­νών απει­λών είχαν προη­γη­θεί αυτές του προη­γού­με­νου Σαβ­βά­του οόπου ούτε λίγο ούτε πολύ ο Ντ. Τραμπ είπε πως η Βόρεια Κορέα δε θα υπάρ­χει σε λίγο.

«Μόλις άκου­σα τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών της Βόρειας Κορέ­ας να μιλά στον ΟΗΕ. Αν απη­χεί τις σκέ­ψεις του ανθρω­πά­κου πύραυ­λου, δεν θα είναι εδώ για πολύ ακό­μη!», έγρα­ψε ο Τραμπ στο Twitter.

«Είναι φρού­δα ελπί­δα να θεω­ρεί κανείς ότι η Λαο­κρα­τι­κή Δημο­κρα­τία της Κορέ­ας θα κου­νη­θεί έστω και μία σπι­θα­μή ή θα αλλά­ξει τη στά­ση της εξαι­τί­ας των σκλη­ρό­τε­ρων κυρώ­σε­ων των εχθρι­κών δυνά­με­ων», πρόσθεσε.

ο Ρι Γιονγκ-χο — υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Βόρειας Κορέ­ας — δήλω­σε σε δημο­σιο­γρά­φους στη Νέα Υόρ­κη ότι η Βόρεια Κορέα δια­τη­ρεί το δικαί­ω­μα να καταρ­ρί­πτει αμε­ρι­κα­νι­κά βομ­βαρ­δι­στι­κά, σχο­λιά­ζο­ντας τις νέες απει­λές που εξέ­φρα­σε ο Ντό­ναλντ Τραμπ το σαββατοκύριακο.

Μάλι­στα, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών τόνι­σε ότι αυτό ισχύ­ει ακό­μη κι όταν δεν βρί­σκο­νται στον ενα­έ­ριο χώρο της Βόρειας Κορέ­ας. «Ο κόσμος θα πρέ­πει να θυμά­ται ξεκά­θα­ρα ότι οι ΗΠΑ πρώ­τα μας κήρυ­ξαν τον πόλε­μο», συμπλήρωσε.

Η δήλω­ση του Ρι φαί­νε­ται πως έρχε­ται σε απά­ντη­ση της πτή­σης των αμε­ρι­κα­νι­κών βομβαρδιστικών.

Γαλλία: Ο τρόπος του Τραμπ δεν είναι ο καλύτερος για την αντιμετώπιση της βορειοκορεατικής κρίσης

Ο Γάλ­λος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών δήλω­σε σήμε­ρα ότι οι λεκτι­κοί δια­ξι­φι­σμοί του Ντό­ναλντ Τραμπ με τη Βόρεια Κορέα πιθα­νόν δεν είναι ο καλύ­τε­ρος τρό­πος δια­χεί­ρι­σης της πυρη­νι­κής κρί­σης και κάλε­σε τον αμε­ρι­κα­νό πρό­ε­δρο να επι­κε­ντρώ­σει την προ­σο­χή του στην αύξη­ση της διπλω­μα­τι­κής πίε­σης στην Πιονγκγιάνγκ.

Οι επι­θε­τι­κές δηλώ­σεις του Τραμπ και του βορειο­κο­ρε­ά­τη ηγέ­τη Κιμ Γιονγκ Ουν τις τελευ­ταί­ες εβδο­μά­δες έχουν προ­κα­λέ­σει φόβους ότι πιθα­νή λάθος κίνη­ση θα οδη­γή­σει στην ανά­λη­ψη δρά­σης με ανυ­πο­λό­γι­στες συνέ­πειες και κυρί­ως δεδο­μέ­νου ότι η Πιον­γκ­γιάνγκ πραγ­μα­το­ποί­η­σε την έκτη και ισχυ­ρό­τε­ρη πυρη­νι­κή δοκι­μή της στις 3 Σεπτεμβρίου.

“Η μέθο­δος του Τραμπ πιθα­νόν δεν είναι η καλύ­τε­ρη αλλά την ίδια στιγ­μή δεν θα πρέ­πει να συγ­χέ­ου­με τις ευθύ­νες. Η χώρα που παρα­βιά­ζει τις διε­θνείς συμ­φω­νί­ες για τα πυρη­νι­κά είναι η Βόρεια Κορέα. Ο πρό­ε­δρος Τραμπ αντι­δρά δυνα­μι­κά σε αυτό, αλλά χωρίς αμφι­βο­λία υπάρ­χει δια­φο­ρε­τι­κός τρό­πος αντί­δρα­σης με την αύξη­ση της πίε­σης και τις κυρώ­σεις”, δήλω­σε ο Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν στο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο BFM.

Ο Λε Ντριάν επα­νέ­λα­βε ότι απαι­τεί­ται η μέγι­στη δυνα­τή πίε­ση στην Πιον­γκ­γιάνγκ για να επι­στρέ­ψει στο τρα­πέ­ζι των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων, αλλά προει­δο­ποί­η­σε ότι υπάρ­χει κίν­δυ­νος για τυχαία στρα­τιω­τι­κή κλι­μά­κω­ση της κρίσης.

“Ο κόσμος ζει σε μια επι­κίν­δυ­νη περί­ο­δο. Προς το παρόν βρι­σκό­μα­στε στη φάση της λεκτι­κής σύγκρου­σης αλλά θα μπο­ρού­σε να συμ­βεί ένα ατύ­χη­μα. Θα πρέ­πει να απο­φύ­γου­με τα ατυ­χή­μα­τα”, πρό­σθε­σε ο υπουργός.

 Η στρατιωτική δράση δεν είναι επιλογή για την επίλυση της κρίσης

Η Κίνα δήλω­σε σήμε­ρα πως το θέμα με τα πυρη­νι­κά της Βόρειας Κορέ­ας πρέ­πει να επι­λυ­θεί μέσω δια­λό­γου και πως τα στρα­τιω­τι­κά μέσα δεν είναι επι­λο­γή, μετά την προει­δο­ποί­η­ση που απηύ­θυ­νε ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τραμπ ότι οποια­δή­πο­τε στρα­τιω­τι­κή επι­λο­γή των ΗΠΑ θα είναι «κατα­στρο­φι­κή».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο