Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Κόβουμε το τσιγάρο, προστατεύουμε την υγεία μας

Το κάπνι­σμα είναι η μεγα­λύ­τε­ρη επι­δη­μία όλων των επο­χών και η πρώ­τη αιτία νοση­ρό­τη­τας που μπο­ρεί να προ­λη­φθεί σε παγκό­σμιο επί­πε­δο. Σήμε­ρα πεθαί­νουν παγκο­σμί­ως πάνω από 6 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι τον χρό­νο από το κάπνι­σμα, δηλα­δή 1 άνθρω­πος ανά 8 δευ­τε­ρό­λε­πτα! Μέχρι σήμε­ρα δυστυ­χώς υπο­λο­γί­ζε­ται πως έχουν χάσει την ζωή τους από το κάπνι­σμα περισ­σό­τε­ροι από 80 εκ. άνθρω­ποι, ενώ 600.000 θάνα­τοι είναι απο­τέ­λε­σμα του παθη­τι­κού καπνί­σμα­τος. Αν η καπνι­στι­κή συνή­θεια συνε­χι­στεί με τους ίδιους ρυθ­μούς μέχρι το 2030, το κάπνι­σμα θα κοστί­ζει 8 εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πι­νες ζωές τον χρόνο.

Το κάπνι­σμα, όχι μόνο μειώ­νει το προσ­δό­κι­μο επι­βί­ω­σης, αλλά οδη­γεί σε παθή­σεις που προ­κα­λούν σημα­ντι­κές ανα­πη­ρί­ες. Οι σημα­ντι­κό­τε­ρες εξ αυτών είναι η ανά­πτυ­ξη καρ­κί­νου και χρό­νιας απο­φρα­κτι­κής πνευ­μο­νο­πά­θειας, ενώ το κάπνι­σμα προ­κα­λεί βλά­βες σχε­δόν σε όλα τα συστή­μα­τα του οργα­νι­σμού, όπως δέρ­μα, οστά, ουρο­ποι­η­τι­κό, και είναι παρά­γο­ντας κιν­δύ­νου για εμφράγ­μα­τα και εγκεφαλικά.

Επι­πρό­σθε­τα, το κάπνι­σμα δια­τα­ράσ­σει την ποιό­τη­τα του ύπνου, οδη­γώ­ντας σε κατα­κερ­μα­τι­σμό του ύπνου και χρό­νια αϋπνία με συνέ­πεια την αύξη­ση της ημε­ρη­σί­ας υπνη­λί­ας. Συγκε­κρι­μέ­να 1 στους 6 καπνι­στές δυσκο­λεύ­ε­ται να κοι­μη­θεί και κοι­μά­ται λιγό­τε­ρο από 6 ώρες την ημέ­ρα, ενώ 1 στους 3 καπνι­στές δεν κοι­μά­ται καλά, υπο­φέ­ρο­ντας από ροχα­λη­τό και απο­φρα­κτι­κή άπνοια του ύπνου.

Μένου­με μακριά από το τσι­γά­ρο, μένου­με υγιείς, προ­στα­τεύ­ου­με και θωρα­κί­ζου­με τον οργα­νι­σμό μας!

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο