Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Δέκα γεγονότα σχετικά με την ρύπανση της ατμόσφαιρας

Η ατμο­σφαι­ρι­κή ρύπαν­ση απει­λεί τους πάντες, προει­δο­ποί­η­σαν κατά τη σημε­ρι­νή Παγκό­σμια Ημέ­ρα Περι­βάλ­λο­ντος τα Ηνω­μέ­να Έθνη, με 9 στους 10 ανθρώ­πους στον πλα­νή­τη να ανα­πνέ­ουν μολυ­σμέ­νο αέρα. Το φαι­νό­με­νο αυτό έχει προ­κα­λέ­σει μια εντει­νό­με­νη, παγκό­σμια κρί­ση υγεί­ας, η οποία ήδη ευθύ­νε­ται για περί­που επτά εκα­τομ­μύ­ρια θανά­τους ετη­σί­ως, σύμ­φω­να με τον Παγκό­σμιο Οργα­νι­σμό Υγεί­ας (ΠΟΥ).

Η καύ­ση ορυ­κτών καυ­σί­μων για την παρα­γω­γή ενέρ­γειας, για τα μέσα μετα­φο­ράς και για την βιο­μη­χα­νία συμ­βάλ­λει κατά κύριο λόγο στην ατμο­σφαι­ρι­κή ρύπαν­ση ενώ είναι και η κύρια πηγή των εκπο­μπών άνθρα­κα που προ­κα­λούν την υπερ­θέρ­μαν­ση του πλα­νή­τη. Η αντι­με­τώ­πι­ση και των δύο αυτών προ­βλη­μά­των θα μπο­ρού­σε να ωφε­λή­σει σημα­ντι­κά τη δημό­σια υγεία.

Ακο­λου­θούν κάποια σημα­ντι­κά γεγο­νό­τα ανα­φο­ρι­κά με τις επι­πτώ­σεις της ρύπαν­σης του αέρα στον άνθρωπο:

1. Η ατμο­σφαι­ρι­κή ρύπαν­ση σκο­τώ­νει 800 ανθρώ­πους την ώρα ή 13 το λεπτό, δηλα­δή τρεις φορές περισ­σό­τε­ρους από τον ετή­σιο αριθ­μό των θυμά­των της φυμα­τί­ω­σης, της ελο­νο­σί­ας και του AIDS μαζί.

2. Σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις οι ίδιοι ρυπα­ντές συμ­βάλ­λουν τόσο στην κλι­μα­τι­κή αλλα­γή όσο και στην τοπι­κή ατμο­σφαι­ρι­κή ρύπαν­ση, ανά­με­σά τους ο μαύ­ρος άνθρα­κας ή αιθά­λη– που παρά­γο­νται από την ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κή καύ­ση σε πηγές όπως οι φούρ­νοι και οι ντιζελοκινητήρες–και το μεθάνιο.

3. Οι πέντε κυριό­τε­ρες πηγές της ατμο­σφαι­ρι­κής ρύπαν­σης είναι η καύ­ση ορυ­κτών καυ­σί­μων σε εσω­τε­ρι­κούς χώρους, η χρή­ση ξύλων και άλλων βιο­μα­ζών για το μαγεί­ρε­μα, η θέρ­μαν­ση και ηλε­κτρο­δό­τη­ση των σπι­τιών, η βιο­μη­χα­νία, ανά­με­σά τους και η παρα­γω­γή ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας όπως μονά­δες ηλε­κτρο­πα­ρα­γω­γής με καύ­ση άνθρα­κα και οι γεν­νή­τριες ντί­ζελ, τα μέσα μετα­φο­ράς και ειδι­κά τα πετρε­λαιο­κί­νη­τα αυτο­κί­νη­τα, η κτη­νο­τρο­φία, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των ζώων που παρά­γουν μεθά­νιο και αμμω­νία, οι ορυ­ζώ­νες που παρά­γουν μεθά­νιο και η καύ­ση των γεωρ­γι­κών από­βλη­των, η καύ­ση από­βλη­των σε εξω­τε­ρι­κούς χώρους και η υγειο­νο­μι­κή ταφή οργα­νι­κών απόβλητων.

4. Η μόλυν­ση της ατμό­σφαι­ρας από τα νοι­κο­κυ­ριά προ­κα­λεί κάθε χρό­νο περί­που 3,8 εκα­τομ­μύ­ρια πρό­ω­ρους θανά­τους, η μεγά­λη πλειο­νό­τη­τα εκ των οποί­ων στον ανα­πτυσ­σό­με­νο κόσμο, και σχε­δόν το 60% από αυτούς τους θανά­τους αφο­ρούν γυναικόπαιδα.

5. Το 93% των παι­διών σε όλον τον κόσμο ζουν σε περιο­χές όπου τα επί­πε­δα της ατμο­σφαι­ρι­κής μόλυν­σης ξεπερ­νούν τα επι­τρε­πτά όρια που έχει θέσει ο ΠΟΥ, με 600.000 παι­διά κάτω των 15 ετών να έχουν πεθά­νει από λοι­μώ­ξεις του ανα­πνευ­στι­κού το 2016.

6. Η ρύπαν­ση της ατμό­σφαι­ρας ευθύ­νε­ται για το 26% των θανά­των από ισχαι­μι­κή καρ­διο­πά­θεια, το 24% των θανά­των από εγκε­φα­λι­κά, το 43% από χρό­νια απο­φρα­κτι­κή πνευ­μο­νο­πά­θεια (ΧΑΠ) και το 29% από καρ­κί­νο των πνευ­μό­νων. Σε ό,τι αφο­ρά τα παι­διά (η ρύπαν­ση της ατμό­σφαι­ρας) σχε­τί­ζε­ται, μετα­ξύ άλλων προ­βλη­μά­των υγεί­ας, με την γέν­νη­ση λιπο­βα­ρών βρε­φών, άσθμα, παι­δι­κούς καρ­κί­νους, παχυ­σαρ­κία, ανε­παρ­κή ανά­πτυ­ξη των πνευ­μό­νων και αυτισμό.

7. Το 97% των πόλε­ων σε χώρες χαμη­λού και μεσαί­ου εισο­δή­μα­τος με περισ­σό­τε­ρους από 100.000 κατοί­κους δεν πλη­ρεί τα κατώ­τε­ρα επί­πε­δα ποιό­τη­τας του αέρα που θέτει ο ΠΟΥ και στις χώρες υψη­λού εισο­δή­μα­τος το 29% των πόλε­ων απέ­χει από τα επι­τρε­πό­με­να όρια.

8. Σχε­δόν το 25% της ατμο­σφαι­ρι­κής ρύπαν­σης από την ύλη των μικρών σωμα­τι­δί­ων στα αστι­κά κέντρα προ­κα­λεί­ται από την κίνη­ση στους δρό­μους, το 20% από την καύ­ση οικια­κών καυ­σί­μων και το 15% από την λει­τουρ­γία των βιο­μη­χα­νιών, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της παρα­γω­γής ηλεκτρισμού.

9. Η δια­τή­ρη­ση των επι­πέ­δων της υπερ­θέρ­μαν­σης του πλα­νή­τη “αρκε­τά πιο κάτω” από τους 2 βαθ­μούς Κελσίου–όπως έχουν δεσμευ­τεί με τη Συμ­φω­νία των Παρι­σί­ων για την Κλι­μα­τι­κή Αλλα­γή του 2015 να πρά­ξουν οι κυβερνήσεις–θα μπο­ρού­σε να σώζει περί­που ένα εκα­τομ­μύ­ριο ζωές τον χρό­νο έως το 2050 και μόνο μέσω της μεί­ω­σης της ατμο­σφαι­ρι­κής ρύπανσης.

10. Στις 15 χώρες που εκπέ­μπουν τα αέρια που ευθύ­νο­νται περισ­σό­τε­ρο για την υπερ­θέρ­μαν­ση του πλα­νή­τη το κόστος της μόλυν­σης της ατμό­σφαι­ρας για τη δημό­σια υγεία εκτι­μά­ται ότι ανέρ­χε­ται σε περισ­σό­τε­ρο από το 4% του ΑΕΠ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο