Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Συλλαλητήριο στις 8 Μάρτη στο Σύνταγμα

Αγω­νι­στι­κά τιμά την Παγκό­σμια Μέρα της Γυναί­κας η ΟΓΕ, με τους Συλ­λό­γους και τις Ομά­δες της, μαζί με εργα­τι­κές ομο­σπον­δί­ες, σωμα­τεία, με ομο­σπον­δί­ες και ενώ­σεις αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, με Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους. Σε αυτό το πλαί­σιο, θα γίνει συλ­λα­λη­τή­ριο στην Αθή­να, την Τρί­τη 8 Μάρ­τη, στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγμα.

Στο κάλε­σμά της σημειώ­νει μετα­ξύ άλλων:

«Η φετι­νή 8η Μάρ­τη είναι μέρα πάλης για την ισο­τι­μία και τη χει­ρα­φέ­τη­ση της γυναί­κας ενά­ντια στην εκμε­τάλ­λευ­ση, τη μήτρα της βίας και του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου που ξέσπα­σε στην Ουκρα­νία. Εντεί­νου­με τον αγώ­να μας ενά­ντια στην εμπλο­κή της Ελλά­δας σε αυτόν, καθώς η όξυν­ση των οικο­νο­μι­κών και γεω­πο­λι­τι­κών αντα­γω­νι­σμών ανά­με­σα στο στρα­τό­πε­δο των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ από τη μια και της Ρωσί­ας από την άλλη προει­δο­ποιούν για τους τερά­στιους κιν­δύ­νους ακό­μα και γενι­κευ­μέ­νης ανά­φλε­ξης και τις επι­πτώ­σεις που θα έχει για τον λαό μας αυτή η εμπλο­κή. Αρνού­μα­στε να στοι­χη­θού­με πίσω από τα συμ­φέ­ρο­ντα του ενός ή του άλλου τμή­μα­τος των βιο­μη­χά­νων, των τρα­πε­ζι­τών, των εφο­πλι­στών, των μεγα­λε­μπό­ρων κ.ά. που τα υπη­ρε­τούν το ένα ή το άλλο κρά­τος ή ομά­δα κρα­τών ή διε­θνών ιμπε­ρια­λι­στι­κών οργανισμών.

Δυνα­μώ­νου­με τον συλ­λο­γι­κό αγώ­να για:

Άμε­ση απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο.

Να στα­μα­τή­σει η συμ­με­το­χή της Ελλάδας!

Να ξηλω­θούν όλες οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις και υποδομές.

Να μην επι­κυ­ρω­θεί η Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις.

Κανέ­να ελλη­νι­κό στρα­τιω­τι­κό σώμα να μη στα­λεί στις επι­χει­ρή­σεις στην Ουκρα­νία ή σε άλλες ιμπε­ρια­λι­στι­κές αποστολές.

Απο­δέ­σμευ­ση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Στις 8 Μάρ­τη δυνα­μώ­νου­με το σύν­θη­μα Εκμε­τάλ­λευ­ση, πόλε­μοι και βία. Ασπί­δα προ­στα­σί­ας η πάλη για τη γυναι­κεία ισο­τι­μία και τη χει­ρα­φέ­τη­ση των λαών”».

Στις 6 μ.μ. οι προσυγκεντρώσεις

Οι προ­συ­γκε­ντρώ­σεις για το συλ­λα­λη­τή­ριο στις 8 Μάρ­τη στο Σύνταγ­μα είναι στις 6 μ.μ. στα εξής σημεία:

Σύνταγ­μα: Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας, Σύλ­λο­γοι και Ομά­δες Γυναι­κών της ΟΓΕ.

Κάνιγ­γος: Σωμα­τεία Κατα­σκευών, Βιο­μη­χα­νί­ας, Ναυ­τερ­γα­τι­κά Σωμα­τεία, Σωμα­τεία Λιμε­νερ­γα­τών, Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού, Τηλε­πι­κοι­νω­νιών — Πλη­ρο­φο­ρι­κής, Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού, Εμπο­ρί­ου, Υπη­ρε­σιών, Δικη­γό­ρων, Καλ­λι­τε­χνών και ΜΜΕ.

Ομό­νοια: Μαζι­κοί φορείς των συνοι­κιών της Αττικής.

Προ­πύ­λαια: Σωμα­τεία δημό­σιας και ιδιω­τι­κής Υγεί­ας — Πρό­νοιας, Σωμα­τεία Εκπαι­δευ­τι­κών, Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι, Συντο­νι­στι­κό Αγώ­να Μαθη­τών, Σωμα­τεία Εργα­ζο­μέ­νων σε Πανε­πι­στή­μια και Ερευ­νη­τι­κά Κέντρα, Σωμα­τεία δήμων, Περι­φέ­ρειας, υπουργείων.

Παλαιά Βου­λή: Σωμα­τεία και ενώ­σεις αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, Ομο­σπον­δί­ες και Σωμα­τεία συντα­ξιού­χων, μαζι­κοί φορείς του Δήμου Αθήνας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο