Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παγκόσμια Ημερά Γυναικών: Τα δικαιώματα των γυναικών «υπέστησαν επίθεση» το 2021 (Διεθνής Αμνηστία)

Τα δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών και των κορι­τσιών υπέ­στη­σαν «επί­θε­ση» την περα­σμέ­νη χρο­νιά, που συνε­χί­ζε­ται φέτος, καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­ση που δίνει στη δημο­σιό­τη­τα σήμε­ρα η μη κυβερ­νη­τι­κή οργά­νω­ση Διε­θνής Αμνηστία.

«Τα γεγο­νό­τα του 2021 και των πρώ­των μηνών του 2022 συνω­μό­τη­σαν για να συντρί­ψουν τα δικαιώ­μα­τα και την αξιο­πρέ­πεια εκα­τομ­μυ­ρί­ων γυναι­κών και κορι­τσιών», στη­λι­τεύ­ει η Ανιές Καλα­μάρ, γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας της Αμνηστίας.

«Οι κρί­σεις στον κόσμο» που πλήτ­τουν τα δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών δεν κατα­λα­βαί­νουν «από ισό­τη­τα, πόσο μάλ­λον από δικαιο­σύ­νη», προσθέτει.

Στην ανα­κοί­νω­ση, που η οργά­νω­ση δημο­σιο­ποιεί τη διε­θνή Ημέ­ρα της Γυναί­κας, η κυρία Καλα­μάρ επι­ση­μαί­νει ότι η παν­δη­μία του νέου κορο­νοϊ­ού και η περι­στο­λή των δικαιω­μά­των των γυναι­κών και των κορι­τσιών στο Αφγα­νι­στάν, όπου την εξου­σία κατέ­λα­βαν τον περα­σμέ­νο Αύγου­στο οι ισλα­μι­στές φοντα­με­ντα­λι­στές Ταλι­μπάν έπει­τα από 20 χρό­νια πολέ­μου, ήταν ανά­με­σα στα κυριό­τε­ρα γεγο­νό­τα που έπλη­ξαν τα δικαιώ­μα­τα των γυναικών.

Καθε­μιά από τις εξε­λί­ξεις αυτές τα υπο­νό­μευ­σε σοβα­ρά, πόσο μάλ­λον αν «εξε­τα­στούν όλες μαζί», κρί­νει συμπλη­ρώ­νο­ντας πως επεί­γει «να υψώ­σου­με το ανά­στη­μά μας» για να αντι­με­τω­πι­στεί «αυτή η παγκό­σμια επί­θε­ση ενα­ντί­ον της αξιο­πρέ­πειας των γυναι­κών και των κοριτσιών».

Κατέ­τα­ξε ακό­μη «την ευρεία σεξουα­λι­κή βία που χαρα­κτή­ρι­σε την ένο­πλη σύρ­ρα­ξη στην Αιθιο­πία», «την επί­θε­ση ενα­ντί­ον του δικαιώ­μα­τος της άμβλω­σης και της πρό­σβα­σης σε αυτή στις ΗΠΑ», καθώς και την από­φα­ση της Τουρ­κί­ας «να απο­συρ­θεί από τη Σύμ­βα­ση της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης για την πρό­λη­ψη και την κατα­πο­λέ­μη­ση της βίας κατά των γυναι­κών και της ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής βίας» στις αρνη­τι­κές εξε­λί­ξεις, καλώ­ντας κυβερ­νή­σεις που έλα­βαν απο­φά­σεις οι οποί­ες πλήτ­τουν τα δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών να τις ανακαλέσουν.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο