Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παγκόσμιο Κύπελλο 2022: Yπερπολύτιμο βαθμό στην Ισπανία απέσπασε η Ελλάδα

Έναν υπερ­πο­λύ­τι­μο βαθ­μό μέσα στην Ισπα­νία απέ­σπα­σε η Ελλά­δα, που ανα­δεί­χθη­κε ισό­πα­λη 1–1 στην πρε­μιέ­ρα των προ­κρι­μα­τι­κών του Μου­ντιάλ 2022. Το αντι­προ­σω­πευ­τι­κό μας συγκρό­τη­μα ανή­με­ρα της εθνι­κής μας επε­τεί­ου σήκω­σε ψηλά την ελλη­νι­κή σημαία και πήρε ένα… ανέλ­πι­στο για τους περισ­σό­τε­ρους απο­τέ­λε­σμα, ειδι­κά έτσι όπως εξε­λί­χθη­κε το παι­χνί­δι. Οι «Φού­ριας Ρόχας» άνοι­ξαν το σκορ με τον Μορά­τα στο 33’, αλλά ο Μπα­κα­σέ­τας στο 57’ με πέναλ­τι δια­μόρ­φω­σε το τελι­κό 1–1.

Στο πρώ­το ημί­χρο­νο η Ελλά­δα μπή­κε με αμυ­ντι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό και δεν μπό­ρε­σε σε καμία περί­πτω­ση να πιέ­σει την Ισπα­νία. Οι «Φού­ριας Ρόχας» ήταν οι από­λυ­τοι κυρί­αρ­χοι στην ανα­μέ­τρη­ση και είχαν την συντρι­πτι­κή κατο­χή της μπάλας.

Η πρώ­τη μεγά­λη στιγ­μή για την Ισπα­νία κατα­γρά­φη­κε στο 14’ με τον Κόκε να χάνει διπλή ευκαι­ρία, καθώς οι δύο προ­σπά­θειές του στα­μά­τη­σαν σε Τσι­μί­κα και Τζα­βέ­λα. Στο 32’ ο Όλμο επι­χεί­ρη­σε το σουτ έξω από την περιο­χή, αλλά το σουτ του στα­μά­τη­σε στο δοκά­ρι του Βλα­χο­δή­μου. Ένα λεπτό αργό­τε­ρα ο Κόκε βρή­κε τον Μορά­τα κι αυτός με ιδα­νι­κό τρό­πο έκα­νε το 1–0, που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Στην επα­νά­λη­ψη η Ελλά­δα κέρ­δι­σε πέναλ­τι στο 56’, καθώς ο νεοει­σελ­θών Ίνι­γο Μαρ­τί­νεθ ανέ­τρε­ψε τον Μασού­ρα. Την εκτέ­λε­ση ανέ­λα­βε ο Μπα­κα­σέ­τας, ο οποί­ος δεν άφη­σε την ευκαι­ρία να πάει χαμέ­νη και με πολύ ωραίο χτύ­πη­μα έκα­νε το 1–1.

Στο 75’ οι Ισπα­νοί έκρυ­ψαν την μπά­λα και μετά από γύρι­σμα του Γκα­γιά, πέρα­σε κάτω από τα πόδια του Ογιαρ­θά­μπαλ, που έχα­σε μεγά­λη ευκαι­ρία να δώσει εκ νέου προ­βά­δι­σμα στην ομά­δα του. Η συνέ­χεια ήταν ένας επι­θε­τι­κός μονό­λο­γος για τους Ισπα­νούς οι οποί­οι όμως, δεν μπό­ρε­σαν να απει­λή­σουν την εστία του Οδυσ­σέα Βλα­χο­δή­μου. Το τελι­κό 1–1 αναμ­φί­βο­λα πρό­κει­ται για μια μεγά­λη επι­τυ­χία για το αντι­προ­σω­πευ­τι­κό μας συγκρό­τη­μα που ξεκι­νά­ει με το δεξί στη διοργάνωση.

Διαι­τη­τής: Γκουί­ντα (Ιτα­λία)

Kίτρι­νες: Ινί­γο Μαρ­τί­νεθ – Ζέκα, Γιακουμάκης

Οι συν­θέ­σεις των δύο ομάδων:

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς Ενρί­κε): Σιμόν, Γιο­ρέ­ντε, Ράμος (46’ Ινί­γο Μαρ­τί­νεθ), Γκαρ­θία, Γκα­γιά, Όλμο (65’ Πέδρι), Ρόδρι, Κόκε (72’ Ογιαρ­θά­μπαλ), Τόρες (72’ Τιά­γκο), Μορά­τα, Κανά­λες (65’ Χιλ)

ΕΛΛΑΔΑ (Τζον Φαντ Σιπ): Βλα­χο­δή­μος, Μπα­κά­κης, Κυριά­κος Παπα­δό­που­λος, Τζα­βέλ­λας, Τσι­μί­κας (80’ Κυρια­κό­που­λος), Ζέκα, Μπου­χα­λά­κης, Μάντα­λος (46’ Τζό­λης), Λημνιός (46’ Σιώ­πης), Μασού­ρας (66’ Φορ­τού­νης), Μπα­κα­σέ­τας (78’ Γιακουμάκης)

Πηγή: ΑΠΕ

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο