Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: «Ασημένιος» o Τεντόγλου στο Όρεγκον — «Ντροπή να κέρδιζα με 8.32μ»

Με τρο­με­ρό άλμα στην 6η και τελευ­ταία του προ­σπά­θεια (8.36μ) ο Κινέ­ζος Γουάνγκ «έκλε­ψε» το χρυ­σό μετάλ­λιο από τον Μίλ­το Τεντό­γλου στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα του Όρε­γκον. Μέχρι τότε ο «χρυ­σός» Ολυ­μπιο­νί­κης του Τόκιο κατεί­χε την πρώ­τη θέση με 8.32μ (5η προ­σπά­θεια), άλμα που τελι­κά του χάρι­σε την 2η θέση στον τελι­κό του μήκους και το αση­μέ­νιο μετάλ­λιο. Τρί­τος ήταν ο Ελβε­τός Εχά­μερ με 8.16μ.

Στην 8η συμ­με­το­χή του σε τελι­κό μεγά­λης διορ­γά­νω­σης την τελευ­ταία τετρα­ε­τία κι έχο­ντας κατα­κτή­σει 5 χρυ­σά, ο Μίλ­τος Τεντό­γλου έφτα­σε μία ανά­σα από το να προ­σθέ­σει στη συλ­λο­γή του το μετάλ­λιο που του έλει­πε, αλλά ο Γουάνγκ του «πήρε την μπου­κιά από το στό­μα» στο φινά­λε του αγώνα.

Μέχρι τότε και με καλύ­τε­ρο άλμα στα 8.32μ (5η προ­σπά­θεια) ο Τεντό­γλου κρα­τού­σε το χρυ­σό μετάλ­λιο στην αγκα­λιά του, παρ΄ όλα αυτά δεν κατά­φε­ρε ν΄ ανέ­βει για 6η φορά στο ψηλό­τε­ρο σκα­λί του βάθρου κορυ­φαί­ας διορ­γά­νω­σης, χωρίς αυτό ν΄ αναι­ρεί την πολύ μεγά­λη επι­τυ­χία του.

Τα ξημε­ρώ­μα­τα της Κυρια­κής (17/07) ο αθλη­τής του Γιώρ­γου Πομά­σκι, μπο­ρεί να μπή­κε στον τελι­κό με άκυ­ρη προ­σπά­θεια, προ­ερ­χό­με­νος από το 8.03μ στον χθε­σι­νό προ­κρι­μα­τι­κό (προ­κρί­θη­κε στον κατα­λη­κτι­κό αγώ­να με την 5η καλύ­τε­ρη επί­δο­ση), ωστό­σο, αυτό δεν τον εμπό­δι­σε να βρει τα μεγά­λα άλμα­τα που ήθε­λε (8.30μ, 8.29μ, 8.24μ, 8.32μ) για να πάρει από νωρίς… κεφά­λι στη μάχη για το χρυ­σό, στην 3η του συμ­με­το­χή σε Παγκό­σμιο (2017 στο Λον­δί­νο και 2019 στη Ντό­χα οι δύο προηγούμενες).

Ο Τεντό­γλου ταξί­δε­ψε στο Γιου­τζίν με φετι­νό ρεκόρ 8.36 μ. στη θερι­νή και 8.55 μ. στη χει­με­ρι­νή σεζόν κι όπως απο­δεί­χθη­κε και σήμε­ρα χρεια­ζό­ταν να φτά­σει την πρώ­τη του επί­δο­ση για ν΄ ανέ­βει στο ψηλό­τε­ρο σκα­λί του βάθρου, σε μια χρο­νιά όπου σε στα­θε­ρή βάση περ­νά πάνω από τα 8.20μ.

Ετσι, για πρώ­τη φορά στην Ιστο­ρία η Ελλά­δα είδε έναν αθλη­τή του μήκους να φτά­νει τόσο ψηλά σε διορ­γά­νω­ση τέτοιου επι­πέ­δου. Κανείς στο παρελ­θόν από αυτούς που είχαν συμ­με­τά­σχει σε Παγκό­σμια Πρω­τα­θλή­μα­τα δεν είχε κατα­φέ­ρει να ανέ­βει στο βάθρο, με καλύ­τε­ρη έως σήμε­ρα παρου­σία εκεί­νη του Κώστα Κου­κο­δή­μου το 1995 στο Γκέ­τε­μποργκ, όπου είχε πάρει την 6η θέση.

Ο Μίλ­τος Τεντό­γλου ξεκί­νη­σε μεν μ΄ ένα μεγά­λο άλμα, πολύ πάνω από τα 8 μέτρα, όμως, για ελά­χι­στα εκα­το­στά ήταν άκυ­ρος. Το ίδιο συνέ­βη και με τον Αμε­ρι­κα­νό, Μαρ­γκίς Ντε­ντί, εκ των βασι­κών αντι­πά­λων του Έλλη­να πρω­τα­θλη­τή για το βάθρο των νικη­τών και δη για την πρώ­τη θέση.

Ο «χρυ­σός» Ολυ­μπιο­νί­κης του Τόκιο ήταν φανε­ρό πως βρι­σκό­ταν σε καλή μέρα και το απέ­δει­ξε με τον καλύ­τε­ρο τρό­πο στην 2η του προ­σπά­θεια, στην οποία με το τέλειο πάτη­μα «πέτα­ξε» στα 8.30μ και περ­νώ­ντας στην κορυ­φή έβα­λε από πολύ νωρίς τις βάσεις για να πετύ­χει το στό­χο του.

Στην τρί­τη έκα­νε ένα ακό­μη σπου­δαίο άλμα στα 8.29μ, ενώ συνέ­χι­σε τις στα­θε­ρές… πτή­σεις του με 8.24μ στην 4η προ­σπά­θεια του. Το καλύ­τε­ρο άλμα για τον Έλλη­να πρω­τα­θλη­τή ήρθε στην 5η του προ­σπά­θεια με 8.32μ και τίπο­τα δεν έδει­χνε ότι θα μπο­ρού­σε ν΄ αλλά­ξει τα πράγματα.

Ο Κινέ­ζος Γουάνγκ, όμως, είχε την τελευ­ταία λέξη στον αγώ­να. Με τρο­με­ρό άλμα στα 8.36μ στην τελευ­ταία του προ­σπά­θεια «έκλε­ψε» το χρυ­σό μετάλ­λιο από τον Τεντό­γλου, ο οποί­ος στην 6η του προ­σπά­θεια προ­σπά­θη­σε να κάνει ότι και στο Τόκιο, αλλά δεν τα κατάφερε.

Τεντόγλου: «Ντροπή να κέρδιζα με 8.32μ»

Ο Μίλ­τος Τεντό­γλου ανέ­βη­κε στο δεύ­τε­ρο σκα­λί του βάθρου του Παγκο­σμί­ου Πρω­τα­θλή­μα­τος του Όρε­γκον, ωστσό­σο, στις δηλώ­σεις που έκα­νε μετά τον αγώ­να επι­σή­μα­νε πως δεν ήταν καλές οι προ­σγειώ­σεις του στη διάρ­κεια του τελι­κού, εκφρά­ζο­ντας την απο­γο­ή­τευ­σή του για τον τρό­πο που έχα­σε το χρυ­σό μετάλ­λιο από τον Γουάνγκ στην τελευ­ταία του προσπάθεια.

Ο 24χρονος πρω­τα­θλη­τής μίλη­σε μετά τον αγώ­να στην κάμε­ρα της ΕΡΤ τονί­ζο­ντας πως «από άπο­ψη των επι­δό­σε­ων ο συγκε­κρι­μέ­νος αγώ­νας ήταν από τους καλύ­τε­ρους που έχω κάνει. Όλα τα άλμα­τα ήταν κοντά και δεν μπο­ρώ να κατα­λά­βω τι πήγε στρα­βά. Το χει­ρό­τε­ρό μου άλμα ήταν στα 8.20μ» είπε αρχι­κά ο Τεντό­γλου και συνέχισε:

«Ήμουν στα­θε­ρός, αλλά ένα δεν… ξέφυ­γε. Εκτι­μώ πως οι προ­σγειώ­σεις μου ήταν αυτές που μου στέ­ρη­σαν το χρυ­σό μετάλ­λιο. Πάντα είναι κακές κι αν κάνεις κακή προ­σγεί­ω­ση χάνεις περισ­σό­τε­ρα εκα­το­στά. Κρί­μα που δεν πήρα το χρυ­σό», ωστό­σο, παραδέχθηκε:

«Από την άλλη με 8.32μ νομί­ζω πως θα ήταν ντρο­πή να κερ­δί­σω. Δεν με πει­ρά­ζει. Θα ήθε­λα να φτά­σω στο 8.50μ κι ας μην κέρ­δι­ζα, αλλά δυστυ­χώς δεν έκα­να κανέ­να τέτοιο άλμα. Το είχα πει, ότι έπρε­πε να φτά­σω στο 8.50μ κι από τη στιγ­μή που αυτό δε συνέ­βη, δεν έπρε­πε να κερ­δί­σω με 8.32μ»

Όταν ρωτή­θη­κε για το πρό­βλη­μα που είχε στον προ­κρι­μα­τι­κό με τη φόρα του απά­ντη­σε: «Αυτή τη φορά δεν ήταν το πρό­βλη­μα η φόρα μου. Σχε­δόν όλα τα πατή­μα­τά μου ήταν καλά. Απλά το έχα­να στον αέρα. Δεν μπο­ρώ να κατα­λά­βω. Είναι κρί­μα, διό­τι είχα καλό σερί.»

Για το γεγο­νός ότι κατέ­κτη­σε το 23ο μετάλ­λιο της Ελλά­δας, τόνι­σε: «Σαφώς και το μετάλ­λιο είναι καλο­δε­χού­με­νο. Είναι, άλλω­στε, το πρώ­το μου στη διορ­γά­νω­ση. Νομί­ζω πως του χρό­νου θα έχω την ευκαι­ρία να πάρω το χρυσό.»

Για την διορ­γά­νω­ση της επό­με­νης χρο­νιάς στην Βου­δα­πέ­στη (Αύγου­στος 2023), υπο­στή­ρι­ξε: «Του χρό­νου το Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα θα διε­ξα­χθεί στην Ευρώ­πη και θα είναι πιο εύκο­λα τα πράγ­μα­τα. Θα προ­ε­τοι­μα­στώ καλύ­τε­ρα, αλλά μπρο­στά μας έχου­με το Ευρω­παϊ­κό. Πάω χωρίς πίε­ση, να το απο­λαύ­σω και μακά­ρι να κερδίσω.»

Η κατάταξη στον τελικό του μήκους:

Για­νάν Γουανγκ (Κίνα) 8.36μ.
Μίλ­τος Τεντό­γλου 8.32μ.
Σιμόν Εχά­μερ (Ελβε­τία) 8.16μ.
Μάι­κελ Μασό (Κού­βα) 8.15μ.
Στέ­φαν Μακ­Κάρ­τερ (ΗΠΑ) 8.04μ.
Μαρ­κίς Ντέ­ντι (ΗΠΑ) 8.02μ.
Σρε­σαν­κάρ (Ινδία) 7.96μ.
Εου­σέ­μπιο Κάθε­ρες (Ισπα­νία) 7.93μ.
Γου­έιν Πίνοκ (Τζα­μάι­κα) 7.88μ.
Γιού­κι Χασιό­κα (Ιαπω­νία) 7.86μ.
Τομπί­ας Μοντλέρ (Σου­η­δία) 7.81μ.
Χέν­ρι Φρέιν (Αυστρα­λία) 7.80μ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο