Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 4η ημέρα — Το πρόγραμμα

Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Στί­βου: Την προ­σπά­θεια τους στο 17ο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα της Ντό­χα ξεκι­νά­νε τη Δευ­τέ­ρα (30/9) τρία ακό­μη μέλη της ελλη­νι­κής αποστολής.

Ο Κώστας Δου­βα­λί­δης στην έκτη του συμ­με­το­χή σε Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα θα διεκ­δι­κή­σει να τρέ­ξει στον ημι­τε­λι­κό των 110 μ. εμπό­δια. Ο αθλη­τής του Μπά­μπη Σδρό­λα θα τρέ­ξει στον τέταρ­το διά­δρο­μο της τέταρ­της σει­ράς και με 13.46 έχει την έβδο­μη επί­δο­ση. Ο Δου­βα­λί­δης παρό­λα αυτά είναι σε καλή κατά­στα­ση και είναι σε θέση να πετύ­χει το στό­χο του. Την πρό­κρι­ση θα πάρουν οι τέσ­σε­ρις πρώ­τοι από κάθε σει­ρά και οι τέσ­σε­ρις καλύ­τε­ροι χρόνοι.

Η πρώ­τη ελλη­νι­κή παρου­σία της τέταρ­της ημέ­ρας είναι η Ραφα­έ­λα Σπα­νου­δά­κη, που θα αγω­νι­στεί στον 7ο διά­δρο­μο της έκτης σει­ράς των 200 μέτρων. Η πρω­τα­θλή­τρια μας έχει πετύ­χει φέτος 23.16, επί­δο­ση που θέλει να βελ­τιώ­σει στον αυρια­νό προ­κρι­μα­τι­κό. Στον ημι­τε­λι­κό θα συνε­χί­σουν οι τρεις πρώ­τες από κάθε σει­ρά και οι έξι καλύ­τε­ροι χρό­νοι στο σύνο­λο των έξι σειρών.

Η Ειρή­νη Βασι­λεί­ου μετέ­χει για δεύ­τε­ρη φορά σε Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα και με 51.75 ατο­μι­κό ρεκόρ από φέτος ευελ­πι­στεί σε μια καλή παρου­σία. Η αθλή­τρια θα τρέ­ξει στην πέμ­πτη σει­ρά, στον ένα­το διά­δρο­μο και έχει την έκτη επί­δο­ση. Την πρό­κρι­ση θα πάρουν οι τρεις πρώ­τες αθλή­τριες και οι έξι στο σύνο­λο των έξι σειρών.

4η ημέρα, Δευτέρα (30/9)

16:30 Ακο­ντι­σμός (Γ) πρ.
17:05 200 μ. (Γ) πρ. Σπανουδάκη
18:00 Ακο­ντι­σμός (Γ)
18:20 400 μ. (Γ) πρ. Βασιλείου
20:05 110 μ. εμπ. (Α) πρ. Δουβαλίδης
20:30 Υψος (Γ) Τελικός
20:50 200 μ. (Α) Ημιτελικός
21:15 Δισκο­βο­λία (Α) Τελικός
21:20 5000 μ. (Α) Τελικός
21:50 3000 μ. στι­πλ (Γ) Τελικός
22:10 800 μ. (Γ) Τελικός
22:40 400 μ. εμπ. (Α) Τελικός

Η Ντρισμπιώτη 22η στα 20χλμ βάδην

Καλή εμφά­νι­ση πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Αντι­γό­νη Ντρι­σμπιώ­τη στον τελι­κό των 20 χλμ. βάδην γυναι­κών κατά την 3η ημέ­ρα του παγκο­σμί­ου πρω­τα­θλή­μα­τος στί­βου στην Ντόχα.
Η 35χρονη αθλή­τρια του Θανά­ση Δελη­γιάν­νη, στην 3η συμ­με­το­χή της σε παγκό­σμιο πρω­τά­θλη­μα, τερ­μά­τι­σε 22η σε 1 ώρα 38 λεπτά 56 δευ­τε­ρό­λε­πτα και ολο­κλή­ρω­σε με τον καλύ­τε­ρο τρό­πο την παρου­σία των Ελλή­νων βαδι­στών στη διορ­γά­νω­ση. Το 2015 στη Μόσχα ήταν 32η με 1.33.42 και το 2017 στο Λον­δί­νο 24η με 1.32.03.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο