Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης: Σήμερα το διεθνές διαδικτυακό σεμινάριο ενάντια στις στρατιωτικές βάσεις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ

Διε­θνές δια­δι­κτυα­κό σεμι­νά­ριο διορ­γα­νώ­νει σήμε­ρα Κυρια­κή 23 Φλε­βά­ρη το Παγκό­σμιο Συμ­βού­λιο Ειρή­νης, στο πλαί­σιο της Διε­θνούς Μέρας Δρά­σης κατά των στρα­τιω­τι­κών Βάσε­ων ΗΠΑ — ΝΑΤΟ.

Το διε­θνές δια­δι­κτυα­κό σεμι­νά­ριο συν­διορ­γα­νώ­νε­ται από το ΠΣΕ και τη «Συμ­μα­χία κατά των βάσε­ων των ΗΠΑ» και θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί μέσω zoom, σήμε­ρα Κυρια­κή και ώρα 18.00 — 20.00 (ώρα Ελλά­δας). Το σεμι­νά­ριο θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στα Αγγλι­κά και τα Ισπανικά.

Παρεμ­βά­σεις θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν εκπρό­σω­ποι από όλες τις περι­φέ­ρειες του ΠΣΕ.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η 23η Φλε­βά­ρη ορί­στη­κε ως Παγκό­σμια Ημέ­ρα Δρά­σης στη σύνο­δο του ΠΣΕ, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το 2018 στο Δου­βλί­νο, καθώς στις 23 Φλε­βά­ρη του 1903 υπο­γρά­φθη­κε το «σύμ­φω­νο» για την παρα­χώ­ρη­ση του Γκουα­ντά­να­μο, για την κατα­σκευή της πρώ­της στρα­τιω­τι­κής βάσης των ΗΠΑ εκτός συνόρων.

international day of action against us nato military bases 2

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο