Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παγκύπρια Πορεία Ειρήνης: Τερματισμό των ιμπεριαλιστικών επιχειρήσεων και της αιματοχυσίας σε βάρος των λαών (ΒΙΝΤΕΟ)

Παγκύ­πρια Πορεία Ειρή­νης 10 Ιου­νί­ου 2018, ώρα 10:00 πμ

«Πορευό­μα­στε στο δρό­μο της Ειρήνης»

Πορεία προς τις Βρε­τα­νι­κές Βάσεις Ακρωτηρίου

Προ­συ­γκέ­ντρω­ση στη Δια­σταύ­ρω­ση Ασώ­μα­του (δρό­μος Κολοσσίου-Ακρωτηρίου)

Όλοι όσοι πιστεύ­ουν και αγω­νί­ζο­νται για την Ειρή­νη, την Κυρια­κή, 10 Ιου­νί­ου 2018 καλού­νται να λάβουν μέρος στην Παγκύ­πρια Πορεία Ειρή­νης, στην περιο­χή βάσης Ακρω­τη­ρί­ου. «Πορευό­μα­στε στο δρό­μο της Ειρή­νης», απαιτώντας:

- Τερ­μα­τι­σμό των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επι­χει­ρή­σε­ων και της αιμα­το­χυ­σί­ας σε βάρος των λαών
— Επα­νέ­ναρ­ξη των συνο­μι­λιών και ειρη­νι­κή επα­νέ­νω­ση της Κύπρου
— Όχι το ΝΑΤΟ στην Κύπρο, ούτε η Κύπρος στο ΝΑΤΟ
— Κατάρ­γη­ση των Βρε­τα­νι­κών Βάσε­ων στην Κύπρο
— Απε­γκα­τά­στα­ση των αντέ­νων «Έσιε­λον», οι οποί­οι χρη­σι­μο­ποιού­νται για κατα­σκο­πεία σε γει­το­νι­κούς λαούς και επι­βα­ρύ­νουν την υγεία των κατοί­κων, το περι­βάλ­λον και το βιό­το­πο της περιοχής.
— Ειρή­νη και δικαιο­σύ­νη στην Κύπρο και στον κόσμο

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο