Παγκύπρια Πορεία Ειρήνης: Τερματισμό των ιμπεριαλιστικών επιχειρήσεων και της αιματοχυσίας σε βάρος των λαών (ΒΙΝΤΕΟ)

Παγκύ­πρια Πορεία Ειρή­νης 10 Ιου­νί­ου 2018, ώρα 10:00 πμ «Πορευό­μα­στε στο δρό­μο της Ειρή­νης» Πορεία προς τις Βρε­τα­νι­κές Βάσεις Ακρω­τη­ρί­ου Προ­συ­γκέ­ντρω­ση στη Δια­σταύ­ρω­ση Ασώ­μα­του (δρό­μος Κολοσ­σί­ου-Ακρω­τη­ρί­ου) Όλοι όσοι πιστεύ­ουν και αγω­νί­ζο­νται για την Ειρή­νη, την Κυρια­κή, 10 Ιου­νί­ου 2018 καλού­νται να λάβουν μέρος στην Παγκύ­πρια Πορεία Ειρή­νης, στην περιο­χή βάσης Ακρω­τη­ρί­ου. «Πορευό­μα­στε στο δρό­μο της Ειρή­νης», απαι­τώ­ντας: … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Παγκύ­πρια Πορεία Ειρή­νης: Τερ­μα­τι­σμό των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επι­χει­ρή­σε­ων και της αιμα­το­χυ­σί­ας σε βάρος των λαών (ΒΙΝΤΕΟ).