Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Παγώνουν» τα έργα για το flyover στη Θεσσαλονίκη με απόφαση του ΣτΕ — ΚΚΕ: Να σταματήσει εδώ και τώρα το έργο

«Παγώ­νουν» τα έργα για το flyover περι­φε­ρεια­κού στη Θεσ­σα­λο­νί­κη μετά την προ­σω­ρι­νή δια­τα­γή του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας. Η προ­σω­ρι­νή δια­τα­γή της προ­έ­δρου του Ε΄ Τμή­μα­τος ισχύ­ει μέχρι την έκδο­ση από­φα­σης επί της αίτη­σης ανα­στο­λής που έχουν κατα­θέ­σει Σύλ­λο­γοι και φορείς, η οποία ανα­μέ­νε­ται να συζη­τη­θεί στις 17 Απρίλη.

Στις αιτή­σεις ακύ­ρω­σης οι φορείς υπο­γραμ­μί­ζουν ότι η κατα­σκευά­στρια εται­ρεία έχει ξεκι­νή­σει εργα­σί­ες γεώ­τρη­σης σε ρέμα­τα του Σέιχ Σου κάτι που εγκυ­μο­νεί κίν­δυ­νο πρό­κλη­σης ανε­πί­στρε­πτης βλά­βης στο δάσος.

Σημειώ­νε­ται ότι «μετα­ξύ των λόγων ανα­στο­λής είναι η δημιουρ­γία ανε­πα­νόρ­θω­της βλά­βης στο Σέιχ Σου λόγω των γεω­τρή­σε­ων στις όχθες του ρέμα­τος Μαλα­κο­πής, με επα­κό­λου­θο την κατα­στρο­φή του οικο­συ­στή­μα­τος και τη δημιουρ­γία προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων πλημ­μυ­ρών σε περί­πτω­ση έντο­νων και­ρι­κών φαινομένων».

Στην αίτη­ση ανα­στο­λής έγι­νε, επί­σης, ανα­φο­ρά στην εξαγ­γελ­θεί­σα κατε­δά­φι­ση των γεφυ­ρών σύν­δε­σης της πόλης με το δάσος (γέφυ­ρα Περ­ραι­βού, Αγί­ου Παύ­λου κ.λπ.), με απο­τέ­λε­σμα τη δυσχε­ρή πρό­σβα­ση των πυρο­σβε­στι­κών οχη­μά­των σε περί­πτω­ση πυρ­κα­γιάς και τον απο­κλει­σμό των κατοί­κων της Θεσ­σα­λο­νί­κης από το περια­στι­κό δάσος, καθώς και στην έλλει­ψη περι­βαλ­λο­ντι­κής μελέ­της για τις επι­πτώ­σεις στη χλω­ρί­δα, στην πανί­δα και στους επι­σκέ­πτες του δάσους από την κυκλο­φο­ρία βαρέ­ων οχη­μά­των της εται­ρεί­ας στους δασι­κούς δρό­μους του Σέιχ Σου.

ΚΚΕ: Να σταματήσει εδώ και τώρα το έργο

Η από­φα­ση του ΣτΕ, που με προ­σω­ρι­νή του δια­τα­γή ανα­στέλ­λει την πρό­ο­δο κάθε εργα­σί­ας για την κατα­σκευή του flyover περι­φε­ρεια­κού στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, ανα­δει­κνύ­ει ότι η μόνη ρεα­λι­στι­κή πρό­τα­ση, είναι να στα­μα­τή­σει εδώ και τώρα το έργο, τονί­ζει η Κ.Ο. Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ.

«Η από­φα­ση του ΣτΕ, που με προ­σω­ρι­νή του δια­τα­γή ανα­στέλ­λει την πρό­ο­δο κάθε εργα­σί­ας για την κατα­σκευή του flyover περι­φε­ρεια­κού στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, ανα­δει­κνύ­ει ότι η μόνη ρεα­λι­στι­κή πρό­τα­ση, είναι αυτή που έχει θέσει εδώ και και­ρό το ΚΚΕ (και σε πρό­σφα­τη συνέ­ντευ­ξη τύπου), αλλά και τα σωμα­τεία εργα­ζο­με­νων, άλλοι φορείς της πόλης. Να στα­μα­τή­σει εδώ και τώρα το έργο του flyover, να μην υλο­ποι­η­θεί με τον τρό­πο που έχει σχε­δια­στεί, δηλα­δή χωρίς μέτρα προ­ε­τοι­μα­σί­ας και πραγ­μα­τι­κής ενί­σχυ­σης των Μέσων Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, συνε­κτί­μη­ση όλων των επι­πτώ­σε­ων στην κυκλο­φο­ρία, με ΣΔΙΤ που θα χρυ­σο­πλη­ρώ­σου­με», ανα­φέ­ρε­ται ‑μετα­ξύ άλλων- στη σχε­τι­κή ανακοίνωση.

«Σε περί­πτω­ση ορι­στι­κής ακύ­ρω­σης του έργου», υπο­γραμ­μί­ζε­ται, «δεν πρέ­πει να υπάρ­ξει ούτε σκέ­ψη για απο­ζη­μί­ω­ση της κοι­νο­πρα­ξί­ας, για­τί είναι συνυ­πεύ­θυ­νη. Οι εργα­ζό­με­νοι σε αυτή την περί­πτω­ση να απορ­ρο­φη­θούν σε άλλα έργα της κοι­νο­πρα­ξί­ας με πλή­ρη δικαιώ­μα­τα, αλλά και στην ανά­πτυ­ξη έργων κρί­σι­μης υπο­δο­μής για την Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Θεσσαλονίκης».

Σημειώ­νε­ται, δε, ότι «το ΚΚΕ θα συνε­χί­σει να είναι μπρο­στά για να ακου­στεί δυνα­τά το καθο­λι­κό αίτη­μα όλου του λαού της περιο­χής να ανα­βαθ­μι­στεί πραγ­μα­τι­κά το μετα­φο­ρι­κό έργο του ΟΑΣΘ, να επι­τα­χυν­θεί η ολο­κλή­ρω­ση του ΜΕΤΡΟ, να επα­νε­ξε­τα­στούν όλες οι εναλ­λα­κτι­κές για την ανα­βάθ­μι­ση της Εσω­τε­ρι­κής Περι­φε­ρεια­κής η οποία είναι απαραίτητη».

 

Κατά­δι­κος, Κων­στα­ντί­νος Θεοτόκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο