Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παιδί θετικό; Ψαλίδι στον μισθό…: Τιμωρούν με περικοπή μισθού 50% τους εργαζόμενους γονείς παιδιών που νοσούν!

«Τιμω­ρούν με περι­κο­πή μισθού 50% τους εργα­ζό­με­νους γονείς παι­διών που νοσούν! Να μην περά­σει η αθλιό­τη­τα! Δεν θυσιά­ζου­με την υγεία για των κερ­δών την “ανο­σία”! Ο καπι­τα­λι­σμός είναι ο πιο επι­κίν­δυ­νος “ιός”», σημειώ­νει σε ανάρ­τη­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, στο Twitter σχε­τι­κά με την απα­ρά­δε­κτη κυβερ­νη­τι­κή τρο­πο­λο­γία που επι­βάλ­λει τηλερ­γα­σία για τους νοσού­ντες από κορο­νο­ϊό και μεί­ω­ση μισθού για τους γονείς που δικαιού­νται άδεια ειδι­κού σκοπού.

Υπενθυμίζεται ότι…

Προ­σαρ­μο­σμέ­νες στα νέα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα του ΕΟΔΥ, που με τη σει­ρά τους είναι ευθυ­γραμ­μι­σμέ­να με τις ανά­γκες του μεγά­λου κεφα­λαί­ου, είναι οι υπο­τι­θέ­με­νες «διευ­κο­λύν­σεις» προς για γονείς «λόγω νόση­σης τέκνων από κορο­νο­ϊό», που προ­βλέ­πει τρο­πο­λο­γία του Υπουρ­γεί­ου Εργασίας.

Συγκε­κρι­μέ­να, έως τις 15 Απρι­λί­ου 2022, οι εργα­ζό­με­νοι στον ιδιω­τι­κό τομέα, που είναι γονείς βρε­φών, προ­νη­πί­ων και νηπί­ων ή μαθη­τών έως Γ’ Γυμνα­σί­ου καθώς και παι­διών που φοι­τούν σε ειδι­κά σχο­λεία ή σχο­λι­κές μονά­δες  ειδι­κής αγω­γής και εκπαί­δευ­σης, ανε­ξαρ­τή­τως ορί­ου ηλι­κί­ας, καθώς και ατό­μων με ανα­πη­ρία που είναι ωφε­λού­με­νοι σε δομές παρο­χής υπη­ρε­σιών ανοι­κτής φρο­ντί­δας, μπο­ρούν να παρέ­χουν την εργα­σία τους εξ απο­στά­σε­ως, έως πέντε εργά­σι­μες ημέ­ρες, ενώ μόνο αν αυτό δεν είναι εφι­κτό, δικαιού­νται, για το ίδιο χρο­νι­κό διά­στη­μα, ειδι­κή άδεια μόνο όμως για τις τέσ­σε­ρις πρώ­τες ημέ­ρες, ενώ η πέμ­πτη ημέ­ρα απου­σί­ας θα χρε­ώ­νε­ται σε «οποια­δή­πο­τε άλλη άδεια», ουσια­στι­κά στην κανο­νι­κή τους.

Ακό­μη όμως και αυτή η άδεια δεν επι­τρέ­πε­ται να χορη­γεί­ται όταν, κατά το ίδιο χρο­νι­κό διά­στη­μα, έχει χορη­γη­θεί στον ίδιο γονέα οποια­δή­πο­τε άλλη άδεια.

Σαν να μην έφτα­νε αυτό, οι γονείς εργα­ζό­με­νοι, κατά τη διάρ­κεια της άδειας λαμ­βά­νουν μόνο το 50% των απο­δο­χών τους, το οποίο κατά τις τρεις πρώ­τες ημέ­ρες κατα­βάλ­λε­ται από τον εργο­δό­τη και την τέταρ­τη ημέ­ρα από τον ΕΦΚΑ.

Η άδεια χορη­γεί­ται μόνο στον έναν εκ των δύο γονέ­ων και μόνο στην περί­πτω­ση που και οι δύο γονείς εργά­ζο­νται, εκτός συγκε­κρι­μέ­νων περι­πτώ­σε­ων που προ­βλέ­πο­νται στην προ­τει­νό­με­νη ρύθμιση.

Για τους εργα­ζό­με­νους στον ιδιω­τι­κό τομέα, που θα νοσή­σουν από κορο­νο­ϊό, αν και άρρω­στοι, προ­βλέ­πε­ται να δου­λεύ­ουν για πέντε εργά­σι­μες μέρες εξ απο­στά­σε­ως, ενώ, αν αυτό δεν είναι εφι­κτό, δικαιού­νται, για το ίδιο χρο­νι­κό διά­στη­μα, να κάνουν χρή­ση ειδι­κής άδειας ασθε­νεί­ας λόγω νόση­σης από COVID-19. Στη συγκε­κρι­μέ­νη περί­πτω­ση θεω­ρεί­ται άδεια ασθε­νεί­ας και εφαρ­μό­ζο­νται οι ισχύ­ου­σες δια­τά­ξεις ως προς τον τρό­πο πλη­ρω­μής από τον εργο­δό­τη και επι­δό­τη­σής της από τον ασφα­λι­στι­κό φορέα.

902.gr.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο