Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παιδική παχυσαρκία: Αυξημένος ο κίνδυνος για τους εφήβους που δεν κοιμούνται αρκετά

Οι έφη­βοι που κοι­μού­νται λιγό­τε­ρες από οκτώ ώρες το βρά­δυ, είναι πιθα­νό­τε­ρο να είναι υπέρ­βα­ροι ή παχύ­σαρ­κοι, σε σχέ­ση με τους συνο­μη­λί­κους τους που κοι­μού­νται συνή­θως περισ­σό­τε­ρο, δεί­χνει μια νέα ισπα­νι­κή επι­στη­μο­νι­κή έρευνα.

Όσοι δεν κοι­μού­νται αρκε­τά, είναι επί­σης πιο πιθα­νό να έχουν έναν συν­δυα­σμό άλλων ανθυ­γιει­νών χαρα­κτη­ρι­στι­κών, όπως αυξη­μέ­νο λίπος γύρω από τη μέση, αυξη­μέ­νη αρτη­ρια­κή πίε­ση, αυξη­μέ­να επί­πε­δα σακ­χά­ρου και λιπι­δί­ων στο αίμα κ.α. Γενι­κό­τε­ρα όσοι κοι­μού­νται λίγο, είναι πιθα­νό­τε­ρο να εμφα­νί­σουν μετα­βο­λι­κό σύν­δρο­μο ήδη από μικροί, κάτι που αυξά­νει τον μελ­λο­ντι­κό καρ­διαγ­γεια­κό κίνδυνο.

Οι ερευ­νη­τές, με επι­κε­φα­λής τον δρ Χεσούς Μαρ­τί­νεθ Γκό­μεθ του Ισπα­νι­κού Εθνι­κού Κέντρου Καρ­διαγ­γεια­κής Έρευ­νας (CNIC) στη Μαδρί­τη, οι οποί­οι έκα­ναν τη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση σε διε­θνές συνέ­δριο της Ευρω­παϊ­κής Εται­ρεί­ας Καρ­διο­λο­γί­ας στη Βαρ­κε­λώ­νη, μελέ­τη­σαν 1.229 εφή­βους, που φόρε­σαν για μια εβδο­μά­δα ειδι­κή συσκευή κατα­γρα­φής της σωμα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τάς τους.

Δια­πι­στώ­θη­κε ότι στην ηλι­κία των 12 ετών μόνο το 34% των παι­διών κοι­μού­νταν του­λά­χι­στον οκτώ ώρες και το ποσο­στό αυτό έπε­φτε στο 23% για τα παι­διά 14 ετών και στο 19% για τα παι­διά 16 ετών. Τα αγό­ρια γενι­κά κοι­μού­νταν λιγό­τε­ρο από τα κορί­τσια. Οι έφη­βοι που κοι­μού­νταν περισ­σό­τε­ρο, είχαν επί­σης καλύ­τε­ρη ποιό­τη­τα ύπνου και ξυπνού­σαν σπα­νιό­τε­ρα μέσα στη νύχτα.

Τα ποσο­στά υπέρβαρων/παχύσαρκων ήταν 27%, 24% και 21% αντί­στοι­χα για τα παι­διά 12, 14 και 16 ετών. Σε σύγκρι­ση με εκεί­νους που κοι­μού­νταν αρκε­τά, μετα­ξύ των νέων που κοι­μού­νταν τις λιγό­τε­ρες ώρες η πιθα­νό­τη­τα να είναι ο έφη­βος υπέρ­βα­ρος ή παχύ­σαρ­κος, ήταν 21% και 72% μεγα­λύ­τε­ρη αντί­στοι­χα στις ηλι­κί­ες των 12 και 14 ετών.

«Η μελέ­τη μας δεί­χνει ότι οι περισ­σό­τε­ροι έφη­βοι δεν κοι­μού­νται επαρ­κώς και αυτό συν­δέ­ε­ται με παρα­πα­νί­σιο βάρος και με άλλα χαρα­κτη­ρι­στι­κά που ευνο­ούν την προ­σθή­κη κιλών, κάτι που μπο­ρεί να προ­οιω­νί­ζει μελ­λο­ντι­κά προ­βλή­μα­τα», δήλω­σε ο Γκόμεθ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο