Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Παιντί είναι από παντού, από όλο τον κόσμο»

«Τι θα πει μικρό παι­ντί από Πολω­νία! Παι­ντί είναι από παντού, από όλο τον κόσμο. Πρέ­πει να αγα­πού­με το παι­ντί και να το φροντίζουμε».
1945, οι τελευ­ταί­ες βδο­μά­δε­ςς πριν την απε­λευ­θέ­ρω­ση. Τα νέα γλι­στρούν κρυ­φά στο στρα­τό­πε­δο και οι κρα­τού­με­νοι παίρ­νουν ελπί­δα. «Εκεί­νες τις τελευ­ταί­ες βδο­μά­δες, όταν το αίσθη­μα που φλό­γι­ζε το κάθε κορ­μί ήταν πώς θα σώσει ο καθέ­νας τον εαυ­τό του» ένα παι­δί μπαί­νει στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης Μπού­χεν­βαλντ σε μια βαλί­τσα. Το κου­βα­λα μαζί του ένας Εβραί­ος, δεν είναι ο πατέ­ρας του, για να το σώσει. Η διά­σω­ση του παι­διού γίνε­ται υπό­θε­ση της ΙΛΚ (Διε­θνής Επι­τρο­πής Στρα­το­πέ­δου – συμ­με­τεί­χαν οι κομ­μου­νι­στές όλων των χωρών) που λει­τουρ­γεί στο στρα­τό­πε­δο και φρο­ντί­ζει για την επι­βί­ω­ση των κρα­του­μέ­νων και την προ­ε­τοι­μα­σία για την απε­λευ­θέ­ρω­σή τους. Η υπό­θε­ση θέτει σε κίν­δυ­νο και την οργά­νω­ση και το έργο τους. Μα η σωτη­ρία του παι­διού γίνε­ται υπό­θε­ση όλων αψη­φώ­ντας τρο­μο­κρα­τία, βασα­νι­στή­ρια, θάνατο
(Η υπό­θε­ση είναι αλη­θι­νή ιστο­ρία και ο συγ­γρα­φέ­ας κομ­μου­νι­στής κρα­τού­με­νος επί 12 χρόνια)

Αυτά τα λόγια του Πολω­νού κρα­τού­με­νου προς το Γερ­μα­νό συγκρα­τού­με­νο του, από το «Γυμνό ανά­με­σα στους λύκους» (Απιτς Μπρού­νο) μου ήρθαν στο μυα­λό βλέ­πο­ντας τη φωτό της μικρής μετα­νά­στριας στη Λέρο που μπή­κε «λαθραία» στη χώρα σχε­δόν με παρό­μοιες συν­θή­κες και αγω­νία να σωθεί όπως και το μικρό Εβραιό­που­λο σε μια άλλη επο­χή. Και συνειρ­μοί πολ­λοί για το σήμε­ρα και θλί­ψη… Θλί­ψη, ντρο­πή και αγα­νά­κτη­ση. Οχι τόσο για το κάλε­σμα «ανα­κα­τά­λη­ψης της πόλης» αλλά για την ανο­χή μας σε τέτοια ρατσι­στι­κά καλέ­σμα­τα και αντι­με­τα­να­στευ­τι­κές πολι­τι­κές και πρα­κτι­κές των αρχών.

Ηρα­κλής Κακα­βά­νης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο