Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Παιχνίδια” Πολέμου: Ολοκλήρωση της Πολυεθνικής Άσκησης “COMBINED RESOLVE XVI”

ΓΕΕΘΑ — ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε το Σάβ­βα­το 18 Δεκεμ­βρί­ου 2021 η πολυ­ε­θνι­κή Άσκη­ση Συν­δυα­σμέ­νων Χερ­σαί­ων Επι­χει­ρή­σε­ων των ΗΠΑ με την επω­νυ­μία «COMBINED RESOLVE XVI», που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην Hohenfels Training Area (HTA), έδρα της 7th Army Training Command (7th ATC) στην Γερ­μα­νία, με την συμ­με­το­χή 4.600 στρα­τιω­τι­κών από Μονά­δες των ΗΠΑ, της Ελλά­δας, της Βουλ­γα­ρί­ας, της Γεωρ­γί­ας, του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου, της Ιτα­λί­ας, της Λιθουα­νί­ας, της Ουκρα­νί­ας, της Πολω­νί­ας, της Σερ­βί­ας και της Σλοβενίας.

Η «COMBINED RESOLVE XVI», στην οποία οι Ελλη­νι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις συμ­με­τεί­χαν με Επι­τε­λείς στο Επι­τε­λείο της Ασκού­με­νης Πολυ­ε­θνι­κής Ταξιαρ­χί­ας, καθώς και με Παρα­τη­ρη­τές, Αξιο­λο­γη­τές και με μια Διμοι­ρία Ανα­γνω­ρί­σε­ως Μηχα­νο­κί­νη­του Πεζι­κού, ήταν τύπου NATO Command Post Exercise (CPX), Fire Coordination Exercise and Combined Arms Life Fire Exercise (CALFEX) και Field Training Exercise (FTX), υπό την Διεύ­θυν­ση του US Army Europe (USAREUR).

Η Άσκη­ση ξεκί­νη­σε στις 29 Νοεμ­βρί­ου 2021 και απο­σκο­πού­σε στην αξιο­λό­γη­ση και πιστο­ποί­η­ση της ικα­νό­τη­τας της 1st Armored Brigade Combat Team – 1st Infantry Division στην εκτέ­λε­ση πολυ­ε­θνι­κών επι­χει­ρή­σε­ων σε πολυ­ε­πί­πε­δο επι­χει­ρη­σια­κό περι­βάλ­λον, στο πλαί­σιο της συμ­με­το­χής της στην επι­χεί­ρη­ση Atlantic Resolve, σύμ­φω­να με τις δια­δι­κα­σί­ες της Συμμαχίας.

Η συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στην «COMBINED RESOLVE XVI» εντάσ­σε­ται στον ευρύ­τε­ρο σχε­δια­σμό του ΓΕΕΘΑ ως προς τις διε­θνείς συνερ­γα­σί­ες των Ενό­πλων Δυνά­με­ων, για την επαύ­ξη­ση της δια­λει­τουρ­γι­κό­τη­τας και της συνέρ­γειας με φίλες και σύμ­μα­χες Χώρες.

Τα σχό­λια περιτ­τεύ­ουν, απλά να θυμί­σου­με πως στα ύψη εκτο­ξεύ­ο­νται οι στρα­τιω­τι­κές δαπά­νες για τις ανά­γκες του ΝΑΤΟ, με ετή­σια αύξη­ση 17,5% στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του υπουρ­γεί­ου Αμυ­νας και 34% για εξοπλισμούς!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο