Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πακιστάν: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από επίθεση αυτοκτονίας σε θρησκευτική συγκέντρωση

Του­λά­χι­στον 52 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και πάνω από 58 τραυ­μα­τί­στη­καν σήμε­ρα σε επί­θε­ση αυτο­κτο­νί­ας σε θρη­σκευ­τι­κή συγκέ­ντρω­ση που γινό­ταν για τον εορ­τα­σμό της γέν­νη­σης του προ­φή­τη Μωά­μεθ στο Μπα­λου­τσι­στάν στο νοτιο­δυ­τι­κό Πακι­στάν, σύμ­φω­να με αξιω­μα­τού­χους των υπη­ρε­σιών υγεί­ας και την αστυνομία.

Νωρί­τε­ρα, τοπι­κός αξιω­μα­τού­χος ανέ­φε­ρε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο ότι οι νεκροί ήταν του­λά­χι­στον 25 και οι τραυ­μα­τί­ες ξεπερ­νούν τους 80, εκ των οποί­ων οι 20 είναι σε σοβα­ρή κατάσταση.

Καμία οργά­νω­ση δεν έχει ανα­λά­βει έως τώρα την ευθύ­νη για την επί­θε­ση, που σημειώ­νε­ται εν μέσω κλι­μά­κω­σης των επι­θέ­σε­ων από οργα­νώ­σεις μαχη­τών στο δυτι­κό τμή­μα της χώρας, αυξά­νο­ντας τις πιέ­σεις στις δυνά­μεις ασφα­λεί­ας ενό­ψει των εθνι­κών εκλο­γών που έχουν προ­γραμ­μα­τι­στεί για τον Ιανουά­ριο της επό­με­νης χρονιάς.

«Ο βομ­βι­στής πυρο­δό­τη­σε τα εκρη­κτι­κά που έφε­ρε επά­νω του κοντά στο όχη­μα του ανα­πλη­ρω­τή επι­τρό­που της αστυ­νο­μί­ας», δήλω­σε ο ανα­πλη­ρω­τής γενι­κός επι­θε­ω­ρη­τής της αστυ­νο­μί­ας Μου­νίρ Αχμεντ στο Reuters, λέγο­ντας ότι η έκρη­ξη έλα­βε χώρα κοντά σε τέμε­νος όπου είχε συγκε­ντρω­θεί κόσμος για να τιμή­σει τη γέν­νη­ση του προ­φή­τη Μωά­μεθ, που είναι δημό­σια αργία.

Η οργά­νω­ση Τεχρίκ-ε-Ταλι­μπάν Πακι­στάν (TTP), που συγκε­ντρώ­νει διά­φο­ρες σκλη­ρο­πυ­ρη­νι­κές σου­νι­τι­κές ισλα­μι­κές ομά­δες, αρνεί­ται ότι πραγ­μα­το­ποί­η­σε την επίθεση.

Οι τραυ­μα­τί­ες έχουν μετα­φερ­θεί σε νοσο­κο­μεία στην γει­το­νι­κή πόλη Μάστουνγκ. Ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Σαρ­φράζ Μπουγ­κτί έκα­νε λόγο για «ιδιαί­τε­ρα απο­τρό­παιη ενέργεια».

Πηγή: ertnews.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο