Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πακιστάν: Επίθεση βομβιστή-καμικάζι Ταλιμπάν προκάλεσε μακελειό σε πομπή συνεργείου εμβολιασμού

Επί­θε­ση βομ­βι­στή-καμι­κά­ζι σημειώ­θη­κε στην πόλη Κου­έ­τα, στο νοτιο­δυ­τι­κό Πακι­στάν, με απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρω­ποι και να τραυ­μα­τι­στούν άλλοι 28.

Σύμ­φω­να με τον Αζχάρ Μεχε­σάρ, ανώ­τε­ρο αξιω­μα­τι­κό της αστυ­νο­μί­ας, ο καμι­κά­ζι είχε στό­χο όχη­μα των δυνά­με­ων επι­βο­λής της τάξης που συνό­δευε ομά­δα επι­φορ­τι­σμέ­νη με τον εμβο­λια­σμό κατά της πολιο­μυ­ε­λί­τι­δας. Τα θύμα­τα είναι «ένας αστυ­νο­μι­κός, μια γυναί­κα κι ένα παι­δί», διευκρίνισε.

Άλλος αστυ­νο­μι­κός, ο Άμπ­ντουλ Χακ, έκα­νε λόγο για πάνω από 30 τραυ­μα­τί­ες, ανά­με­σα στους οποί­ους είναι «15 αστυνομικοί».

Την ευθύ­νη για την ενέρ­γεια ανέ­λα­βε το Κίνη­μα των Ταλι­μπάν του Πακι­στάν (ΚΤΠ) με ανα­κοί­νω­σή του που δια­νε­μή­θη­κε σε μέσα ενημέρωσης.

Προ­χθές, Δευ­τέ­ρα, οι Πακι­στα­νοί Ταλι­μπάν ανα­κοί­νω­ναν ότι τερ­μα­τί­ζουν την κατά­παυ­ση του πυρός που είχαν κηρύ­ξει τον Ιούλιο.

Οι ομά­δες που εμβο­λιά­ζουν παι­διά κατά της πολιο­μυ­ε­λί­τι­δας γίνο­νται συχνά στό­χος του ΚΤΠ, καθώς οι ισλα­μι­στές πιστεύ­ουν ότι η εκστρα­τεία ανο­σο­ποί­η­σης δεν είναι παρά εργα­λείο μυστι­κών υπη­ρε­σιών προ­κει­μέ­νου να τους κατασκοπεύουν.

Οι επι­θέ­σεις σημειώ­θη­καν εν μέσω αύξη­σης των κρου­σμά­των πολιο­μυ­ε­λί­τι­δας στο Πακι­στάν, το οποίο είναι η μόνη χώρα εκτός από το Αφγα­νι­στάν όπου η εξου­θε­νω­τι­κή νευ­ρο­εκ­φυ­λι­στι­κή νόσος παρα­μέ­νει ενδημική.

Το Πακι­στάν ανέ­φε­ρε 20 νέα κρού­σμα­τα πολιο­μυ­ε­λί­τι­δας φέτος – όλα στην επαρ­χία Khyber Pakhtunkhwa.

Η Κου­έ­τα είναι η πρω­τεύ­ου­σα της επαρ­χί­ας Μπα­λου­τσι­στάν, που γει­το­νεύ­ει με το Αφγα­νι­στάν και το Ιράν. Σε αυτή δρουν τόσο ισλα­μι­στές, όσο και Βελού­χοι αυτονομιστές.

Ποιοι είναι oι Πακιστανοί Ταλιμπάν

Το Τεχρίκ-ι-Ταλι­μπάν Πακι­στάν («Κίνη­μα των Ταλι­μπάν του Πακι­στάν», ΚΤΠ), οργά­νω­ση δια­κρι­τή από τους αφγα­νούς Ταλι­μπάν μεν, αλλά με την ίδια ιδε­ο­λο­γία, έχει σκο­τώ­σει από τη γέν­νη­σή του το 2007 δεκά­δες χιλιά­δες ανθρώ­πους, άμα­χους και μέλη των δυνά­με­ων ασφαλείας.

Υπο­λο­γί­ζε­ται πως τα θύμα­τα της δρά­σης του είναι περί τα 80.000.

Αν και εξα­σθέ­νη­σε από το 2014, έπει­τα από εντα­τι­κές επι­χει­ρή­σεις του πακι­στα­νι­κού στρα­τού, ανέ­καμ­ψε μετά την επά­νο­δο των Ταλι­μπάν στην εξου­σία στο Αφγα­νι­στάν, τον Αύγου­στο του 2021, εν μέσω της απο­χώ­ρη­σης των ξένων στρα­τευ­μά­των, ειδι­κά αυτών των ΗΠΑ, έπει­τα από δυο δεκα­ε­τί­ες πολέμου.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο