Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πακιστάν: Πάνω από 500 οι νεκροί από τις σφοδρότερες βροχοπτώσεις των τελευταίων δεκαετιών

Του­λά­χι­στον 549 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους στο Πακι­στάν τον περα­σμέ­νο μήνα λόγω των πλημ­μυ­ρών που προ­κά­λε­σαν οι ασυ­νή­θι­στα σφο­δροί μου­σώ­νες, όπως ανα­κοί­νω­σε κρα­τι­κή υπηρεσία.

Κυβερ­νη­τι­κές υπη­ρε­σί­ες και ο στρα­τός έχουν δημιουρ­γή­σει καταυ­λι­σμούς για την παρο­χή βοή­θειας στις πλημ­μυ­ρο­πα­θείς περιο­χές και κατα­βάλ­λουν προ­σπά­θειες για τη μετε­γκα­τά­στα­ση οικο­γε­νειών και την παρο­χή τρο­φί­μων και φαρ­μά­κων.

Εκτός από τα θύμα­τα, οι πλημ­μύ­ρες έχουν προ­κα­λέ­σει ζημιές σε πάνω από 46.200 σπί­τια, όπως ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η Εθνι­κή Αρχή Δια­χεί­ρι­σης Κατα­στρο­φών (NDMA).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο