Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΚΙΣΤΑΝ: Δώδεκα νεκροί εξαιτίας έκρηξης σε ορυχείο άνθρακα

Στους 12 ανέρ­χο­νται οι νεκροί ανθρα­κω­ρύ­χοι από την κατάρ­ρευ­ση μεγά­λου μέρους ανθρα­κω­ρυ­χεί­ου στο νοτιο­δυ­τι­κό Πακι­στάν, η οποία πιστεύ­ε­ται πως οφει­λό­ταν σε έκρη­ξη συγκε­ντρω­μέ­νης ποσό­τη­τας μονο­ξει­δί­ου του άνθρακα.

«Η επι­χεί­ρη­ση έρευ­νας και διά­σω­σης ολο­κλη­ρώ­θη­κε με τον εντο­πι­σμό 12 πτω­μά­των. Δυο πτώ­μα­τα βρέ­θη­καν κατά τη διάρ­κεια της νύχτας και άλλα 10 το πρωί», είπε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο ο Άμπ­ντουλ Γάνι Μπα­λούτς, επι­θε­ω­ρη­τής υπη­ρε­σί­ας αρμό­διας για την ασφά­λεια των ορυ­χεί­ων και των μεταλ­λεί­ων στην επαρ­χία Μπα­λου­τσι­στάν.

Χθες Τρί­τη το βρά­δυ, ανθρα­κω­ρύ­χοι παγι­δεύ­τη­καν κάπου 244 μέτρα κάτω από την επι­φά­νεια της γης εξαι­τί­ας έκρη­ξης αερί­ου σε σήραγ­γα ανθρα­κω­ρυ­χεί­ου το οποίο δια­χει­ρί­ζε­ται ιδιω­τι­κή εται­ρεία, στην περιο­χή Χοστ της επαρχίας.

Ακό­μη οκτώ εργα­ζό­με­νοι επί­σης παγι­δεύ­τη­καν για ώρες προ­σπα­θώ­ντας να βοη­θή­σουν τους συνα­δέλ­φους τους, προ­τού τους βγά­λει στην επι­φά­νεια ομά­δα διά­σω­σης. Κάποιοι δεν είχαν τις αισθή­σεις τους.

Επι­τό­που επι­χεί­ρη­σαν ομά­δες διά­σω­σης του υπουρ­γεί­ου Ορυ­χεί­ων και Μεταλ­λεί­ων και της Εθνι­κής Υπη­ρε­σί­ας Αντι­με­τώ­πι­σης Καταστροφών.

Γενι­κά οι συν­θή­κες εργα­σί­ας στα μεταλ­λεία και τα ορυ­χεία του Πακι­στάν χαρα­κτη­ρί­ζο­νται επι­κίν­δυ­νες, οι κανο­νι­σμοί ασφα­λεί­ας ανε­παρ­κείς και ο εξο­πλι­σμός προ­στα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων ελλι­πής. Τα δυστυ­χή­μα­τα στον τομέα αυτό δρα­στη­ριό­τη­τας είναι συχνά.

Πηγή: 902

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο